Instrukcja wypełnienia załĄczników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI regionalnego programu operacyjnego województwa świetokrzyskiego na lata 2007 2013Pobieranie 317.41 Kb.
Strona1/7
Data27.04.2016
Rozmiar317.41 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKÓW W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH II, III, IV, V, VI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO NA LATA 2007 - 2013
Część ta służy weryfikacji załączników niezbędnych dla rozpatrzenia wniosku
o dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
2007-2013. Należy wskazać odpowiednie dokumenty, które zostały załączone do wniosku
o dofinansowanie. Istnieje również możliwość dołączenia dodatkowych załączników
(podać jakie) , które Beneficjent uzna za niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny projektu. Należy to zrobić w tabeli Dołączone dokumenty.

W zależności od etapu konkursu Beneficjent zaznacza pole „nie dotyczy” i wypełnia tylko rubryki dotyczące załączników składanych na danym etapie wniosku. W przypadku Indywidualnych Projektów Kluczowych Beneficjent wypełnia zarówno Listę załączników przewidzianą dla I etapu konkursu jak i II etapu konkursu.


Załącznikami wymaganymi są:
I etap konkursu:

 1. Analiza Ekonomiczno - Finansowa Przedsięwzięcia (Studium Wykonalności)

 2. Lokalny Program Rewitalizacji

 3. Krajowy Rejestr Sądowy

 4. Umowy cywilne (jeśli występuje partnerstwo),

 5. Upoważnienia i pełnomocnictwa osób/podmiotów upoważnionych
  do reprezentowania wnioskodawcy, innych niż wykazanych
  w dokumentach rejestracyjnych.


 6. Oświadczenie o dostarczeniu wniosku sporządzonego przy pomocy Aplikacji Generator Wniosków.


II etap konkursu:


 1. Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko:

 1. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

 2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

 4. Raport z oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 6. Oświadczenie o dostosowaniu projektu do wymagań prawa unijnego
  w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko


 7. Oświadczenie o zgodności projektu z wymaganiami prawa unijnego
  w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko


 1. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego:

 1. Kopia decyzji o warunkach zabudowy

 2. Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 1. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych

 2. Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej

 3. Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt

 4. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 5. Oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo
  w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego


 6. Poświadczenia o współfinansowaniu Projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach

 7. Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO
  o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni.


 8. Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.)

 9. Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca że Beneficjent nie działa
  w celu osiągania zysku


 10. Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis
  w rolnictwie lub rybołówstwie


 11. Oświadczenie o zagwarantowaniu ciągłości świadczenia usług w ramach umowy/umów z dysponentem środków publicznych w zakresie realizowanego projektu.

 12. Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu. W dodatkowej, osobnej tabeli należy wyszczególnić dołączone dokumenty


I etap konkursu:

 1. Analiza Ekonomiczno - Finansowa Przedsięwzięcia (Studium Wykonalności)

Jest to dokument obowiązkowo dostarczany na pierwszym etapie konkursu.
Analiza Ekonomiczno - Finansowa Przedsięwzięcia (Studium Wykonalności) musi zostać sporządzona w oparciu o wytyczne przygotowane przez Instytucję Zarządzającą.

 1. Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji musi być dołączony do wniosku obowiązkowo przez Beneficjentów, którzy realizować będą kompleksowe projekty rewitalizacyjne w ramach Osi Priorytetowej VI Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Musi on być przygotowany w oparciu o wytyczne sporządzone przez Instytucję Zarządzającą.


  1. Krajowy Rejestr Sądowy bądź inny dokument potwierdzający status Beneficjenta

Niniejszy załącznik dotyczy Beneficjentów, którzy podlegają obowiązkowi rejestracji
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy dostarczyć wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego można będzie określić co najmniej: formę prawną Beneficjenta, czy Beneficjent działa w celu osiągnięcia zysku czy też prowadzi działalność non profit (bądź cały dochód przeznacza na cele statutowe), osoby mające prawo
do zaciągania zobowiązań (w tym również finansowych) w imieniu Beneficjenta.

W przypadku podmiotów, nie mających obowiązku rejestracji w KRS należy dostarczyć inny dokument potwierdzający status Beneficjenta

Niniejszy załącznik nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.


 1. Umowy cywilne (jeśli występuje partnerstwo)

W przypadku realizacji Projektu przez więcej niż jeden podmiot, np.: związek gmin, porozumienie różnych jednostek samorządu terytorialnego (np. gmina wraz z powiatem)
grupę podmiotów działających w oparciu o partnerstwo publiczno – prywatne, należy
do wniosku dołączyć kopię umowy – porozumienia stron uczestniczących w realizacji Projektu. Umowa (porozumienie) taka powinna być zawarta przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie. W niniejszym porozumieniu powinien być wskazany partner wiodący, który we wniosku o dofinansowanie będzie występował jako Beneficjent bezpośrednio odpowiedzialny za właściwe, zgodne z prawem i stosownymi regulacjami wykorzystanie środków, ich rozliczenie, a w końcu za wykazanie osiągniętych efektów projektu.

Z kolei inne podmioty zaangażowane w realizację projektu występują jedynie w charakterze partnerów. Jednakże wszystkie zaangażowane w realizację projektu podmioty powinny załączyć dokumenty dotyczące zabezpieczenia finansowego swojego wkładu, możliwości zwrotu podatku VAT oraz pozostałe dokumenty niezbędne do załączenia w przypadku konkretnych rodzajów podmiotów.

Porozumienie powinno określać wzajemne zobowiązania stron. Powinny w nim zostać określone między innymi: sposób odbioru poszczególnych elementów robót, sposób zapłaty za wystawiane faktury (np. określenie czy każda z nich będzie płacona proporcjonalnie, czy każdy płaci za „swoją” cześć), wielkość i czas zaangażowania środków własnych stron, sposób zapłaty bądź zwrotu podatku VAT itp. Ponadto umowa musi szczegółowo sprecyzować zasady na jakich będzie odbywała się współpraca pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu.

W przypadku kiedy projekt jest zarządzany za pomocą wspólnego przedsięwzięcia możliwe jest utworzenie jednego wydzielonego konta bankowego obsługującego płatności wyłącznie tego projektu. Konto bankowe powinien założyć partner wiodący. Koszt utworzenia i obsługi takiego konta (do czasu zakończenia realizacji projektu) może stanowić wydatek kwalifikowalny w ramach projektu.
 1. Upoważnienia i pełnomocnictwa osób/podmiotów upoważnionych
  do reprezentowania wnioskodawcy, innych niż wykazanych
  w dokumentach rejestrowych.


W szczególnych przypadkach, mogących przyczynić się do sprawniejszej realizacji, rozliczenia i monitoringu projektu możliwe jest, na zasadach przewidzianych prawem
(w zależności od statusu i formy prawnej Beneficjenta) udzielenie upoważnienia/pełnomocnictwa dla innych niż wskazanych w dokumentach rejestrowych osób/podmiotów do reprezentowania wnioskodawcy. W dokumencie tym powinny się znaleźć przynajmniej następujące informacje: dane osoby/podmiotu udzielającego pełnomocnictwa/upoważnienia, czas na który udzielane jest pełnomocnictwo/upoważnienie, dane osoby/podmiotu, któremu udzielane jest upoważnienie, podstawa prawna udzielenia pełnomocnictwa/upoważnienia, przesłanki udzielenia pełnomocnictwa/upoważnienia, zakres udzielonego pełnomocnictwa/ upoważnienia.


 1. Oświadczenie o dostarczeniu wniosku sporządzonego przy pomocy Aplikacji Generator Wniosków.

Po uruchomieniu Aplikacji Generator Wniosków w terminie 14 dni, Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć wniosek wypełniony przy pomocy aplikacji, która dostępna będzie na stronie internetowej www.rpo-świętokrzyskie.pl. Wzór oświadczenia należy wypełnić podając tytuł projektu.
II etap konkursu:


  1. Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko:

 1. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Do wniosku beneficjent dołącza wypełniony zgodnie z instrukcją formularz na obowiązującym wzorze, który jest zgodny z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Gdy przedmiotem projektu jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru) załącznik ten również należy wypełnić w ograniczonym zakresie (wypełnić należy jedynie: pkt A.3.1.1. – zaznaczyć kwadrat „Nie”, pkt A.3.2.1. – zaznaczyć kwadrat trzeci „żadnym z powyższych załączników” - bez udzielania odpowiedzi na pytanie A.3.3.). Beneficjenci projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym nie wypełniają załącznika 1 b Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. 1. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Zgodnie z art. 32 ust.3 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U Nr 92, poz. 880 z 2004 roku z póż. zm.) organem właściwym do wypełnienia Zaświadczenia jest wojewoda, wykonujący w tym wypadku swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego konserwatora przyrody.

Wypełniając pole tekstowe umieszczone w Zaświadczeniu organ powinien wskazać ze dane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 ze względu na:

- jego rodzaj i charakterystykę,

- usytuowanie, w tym odległość od obszarów Natura 2000 – zarówno już oficjalnie wyznaczonych czy przekazanych do Komisji Europejskiej przez stronę polską, jak i tych znajdujących się na liście przygotowanej przez organizacje ekologiczne (tzw. Shadow list),- rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w kontekście celów, dla których zostały (lub mają zostać) utworzone obszary natura 2000 (należy pamiętać, że oceny oddziaływania na dany obszar Natura 2000 dokonuje się w kontekście celów ochronnych, jakim ma służyć ten obszar).


 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia (beneficjenta). Wniosek należy złożyć zgodnie z art. 46a ust.4 Ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 roku.).


 1. Raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko należy przeprowadzić
w oparciu o odpowiednie przepisy prawa polskiego z zakresu ochrony środowiska. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2004 r. (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) określa rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.


 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z wymaganymi postanowieniami właściwych organów

Do wniosku aplikacyjnego Beneficjent załącza decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Należy jednak pamiętać, że przed jej uzyskaniem konieczne jest przeprowadzenie procedury w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Procedura taka będzie się różnić w zależności od tego, jak projekt będzie oddziaływał na środowisko (w tym na Obszary Sieci Natura 2000).

 1. Oświadczenie o dostosowaniu projektu do wymagań prawa unijnego
  w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko


Beneficjent jest zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do jego reprezentowania. (wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.rpo-świętokrzyskie.pl )

 1. Oświadczenie o zgodności projektu z wymaganiami prawa unijnego
  w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko


Beneficjent jest zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do jego reprezentowania. (wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.rpo-świętokrzyskie.pl )


 1. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego:

Jeżeli Beneficjent posiada prawomocne i aktualne pozwolenie na budowę, nie jest konieczne dołączenie do wniosku żadnego z poniższych załączników


 1. Kopia decyzji o warunkach zabudowy

Dokument ten sporządzany jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jedynie dla projektów infrastrukturalnych i tylko tych, dla których jest on wymagany przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). Dla pozostałych projektów należy zaznaczyć pole „Nie dotyczy”.

Jednocześnie zgodnie z zapisami ww. ustawy, roboty budowlane, dla których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę, nie wymagają decyzji o warunkach zabudowy. Należy wówczas zaznaczyć pole „Nie dotyczy”.
 1. Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dokument ten sporządzany jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jedynie dla projektów dotyczących inwestycji celu publicznego i tylko tych, dla których jest on wymagany przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla pozostałych projektów należy zaznaczyć pole „Nie dotyczy”.

Jednocześnie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) roboty budowlane, dla których nie jest koniczne uzyskanie pozwolenia na budowę nie wymagają decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Należy wówczas zaznaczyć pole „Nie dotyczy”.


 1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Należy załączyć aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego po 1 stycznia 1995 r., określający przeznaczenie terenu,
na którym będzie realizowany projekt.

W przypadku projektów realizowanych na zasadach zgłoszenia budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jeśli samorząd nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy zaznaczyć pole „Nie dotyczy”.
 1. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych

Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych musi zostać dostarczone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą. Załączone dokumenty powinny być aktualne np. pozwolenie na budowę nie starsze niż dwa lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte- w takim przypadku należy dołączyć kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem w dzienniku budowy.

Nie wszystkie projekty dotyczące robót budowlanych wymagają pozwolenia na budowę. Szczegółowo wyjaśniają to zagadnienie artykuły 29, 30, 31 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 1. Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej

W przypadku finansowania projektów infrastrukturalnych, Beneficjent na chwilę złożenia wniosku na II etapie konkursu przedstawia tylko oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej projektu. Aczkolwiek, w trakcie oceny merytoryczno-technicznej Beneficjent może zostać wezwany do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej projektu.

W przypadku finansowania projektów typu zakupy inwestycyjne (dostawy), Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć specyfikację, z której powinny wynikać m.in.: ilość, rodzaj, typ, główne parametry, ceny jednostkowe sprzętu (w formie kosztorysu) oraz plan rozmieszczenia kupowanego sprzętu.

W przypadku finansowania projektów dotyczących usług, Beneficjent przedkłada specyfikację usługi, z której powinny wynikać m.in.: rodzaj, charakter, zakres usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu. W projektach, w których usługi są jedynie dodatkowym elementem towarzyszącym realizacji projektu, np. promocja projektu lub inspektor nadzoru przedłożenie specyfikacji nie jest wymagane.

W przypadku projektów „Zaprojektuj i wybuduj” Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć program funkcjonalno-użytkowy sporządzony zgodnie z wzorem określonym


w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosków na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.


 1. Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt

Do wniosku o przyznanie dofinansowania na Projekt realizowany w ramach RPO WŚ należy dołączyć minimum dwie mapy: 1) sytuującą Projekt w województwie i 2) szczegółowo lokalizującą Projekt w najbliższym otoczeniu (w mieście, gminie, powiecie).

Dla projektów infrastrukturalnych mapa 2) powinna być identyczna z mapą służącą ustaleniu lokalizacji inwestycji dla potrzeb decyzji o warunkach zabudowy


i zagospodarowania terenu. Powinna obejmować teren , którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać przedstawione w skali 1:500 lub 1:1000,
a w przypadku inwestycji liniowych 1:2000 (art.52 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym).

Dla projektów typu zakupy inwestycyjne wskazanym jest pokazanie na rysunku


(planie budynku) planowanego docelowego rozmieszczenia dostarczanego sprzętu lub/
i urządzeń.

Jeżeli Beneficjent uzna to za wskazane, może załączyć dodatkowe mapy lub szkice opisujące projekt.
 1. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Generalną zasadą jest, że dofinansowaniu mogą podlegać jedynie projekty realizowane
na terenie (w obiekcie) należącym do Beneficjenta. Dlatego też do wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenie, że Beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością.

Inwestor nie musi dołączać do wniosku wypisów z ksiąg wieczystych lub aktów notarialnych potwierdzających to prawo (złożenie fałszywego oświadczenia jest zagrożone odpowiedzialnością karną). W przypadku robót budowlanych wymagających jedynie czasowego zajęcia terenu nie będącego własnością Beneficjenta, np. ułożenie podziemnych rurociągów, kabli itp., wyżej wymienione oświadczenie musi zostać poprzedzone uzyskaniem zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie terenu.

Ze względu na okres monitorowania projektu, który wynosi pięć lat od jego rozliczenia finansowego dopuszcza się prawo dysponowania nieruchomością w formie dzierżawy
na okres równy czasowi inwestycji plus minimum pięć lat.

Wzór oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane znajduje się na stronie internetowej www.rpo-świętokrzyskie.pl

W przypadku projektów związanych z dostawami lub usługami należy załączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością lub obiektami na cele projektu.


 1. Oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo
  w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego


Beneficjent jest zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oświadczenie, że posiada środki finansowe niezbędne do realizacji Projektu, podpisane przez osoby upoważnione do jego reprezentowania. (wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.rpo-świętokrzyskie.pl ). Mogą to być zarówno jego środki własne, jak również kredyty bankowe (na które ma promesę), obligacje, dotacje
z budżetu państwa, budżetu województwa, funduszy celowych.

Do wniosku aplikacyjnego należy dołączyć ponadto: • w przypadku jednostek samorządu terytorialnego - wyciąg z uchwały budżetowej podjętej przez stosowne organy na rok składania wniosku i dokumentacji.
  Dla następnych lat Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI). W dokumentach tych powinny być podane co najmniej: dokładna nazwa zadania współfinansowanego
  ze środków strukturalnych, kwota przeznaczona na współfinansowanie
  w poszczególnych latach realizacji projektu oraz całkowita kwota projektu a także lata jego realizacji.

W przypadku, jeśli Beneficjent otrzyma środki finansowe z innych źródeł publicznych należy załączyć kopię dokumentu poświadczające takie współfinansowanie, wydanego przez instytucję przyznającą środki. Należy pamiętać, że zgodnie
ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wkład własny (środki własne bądź pożyczki,
z wyłączeniem środków pochodzących z części budżetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków publicznych) nie może być niższy niż 5% kosztów całkowitych projektu.

 • państwowych jednostek budżetowych - na podstawie art. 18 ust. 6. Ustawy z dnia
  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 1998 Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) dokumentem potwierdzającym posiadanie środków na realizację projektu powinien być plan dochodów i wydatków danej jednostki budżetowej, który przewiduje odpowiednie środki na realizację projektu. W przypadku projektów realizowanych przez okres dłuższy niż jeden rok zabezpieczanie środków finansowych przez państwowe jednostki budżetowe zgodnie z zapisami art. 78 Ustawy o finansach publicznych możliwe jest za pomocą programów wieloletnich stanowiących załącznik do ustawy budżetowej.

 • kościołów ( kościelnej osoby prawnej) określenie dokumentu, który może stanowić „ekwiwalent” uchwały organu kolegialnego np. rady gminy jest zależne od przepisów regulujących funkcjonowanie danego kościoła. Status kościelnych osób prawnych
  i organów uprawnionych do działania w imieniu tych osób określają właściwe przepisy prawa polskiego i prawa wewnętrznego kościołów. W przypadku kościołów
  i związków wyznaniowych organy te wymienione są w ustawach regulujących stosunek Państwa do kościołów i związków wyznaniowych.

W przypadku, gdy z przepisów regulujących funkcjonowanie danego kościoła
lub związku wyznaniowego wynika, że w imieniu kościelnej osoby prawnej występuje organ jednoosobowy (np. biskup diecezji katolickiej, proboszcz parafii katolickiej), wówczas wymaganym dokumentem będzie oświadczenie (deklaracja) danego organu (wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.rpo-świętokrzyskie.pl ). Natomiast, gdy z przepisów regulujących funkcjonowanie danego kościoła lub związku wyznaniowego wynika, że organem właściwym
do postępowania w imieniu kościelnej osoby prawnej jest organ kolegialny ( np. rada parafialna, synod), wówczas właściwą formą działania takiego organu będzie uchwała.

 • w przypadku innych kategorii Beneficjentów, do wniosku aplikacyjnego należy załączyć uchwałę (lub oświadczenie w przypadku organu jednoosobowego) właściwego organu określającą zadanie, na które przeznaczone są środki finansowe,
  jego koszt całkowity a także wysokość wkładu własnego zabezpieczonego
  na realizację danego zadania w kolejnych latach lub promesę kredytową uzyskaną
  z banku zapewniającą, iż w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego projekt otrzyma środki na współfinansowanie inwestycji. Środki objęte promesą powinny zostać uruchomione w terminie umożliwiającym finansowanie projektu
  w I kwartale jego rzeczowej realizacji.

Należy pamiętać, że wkład własny beneficjenta musi stanowić minimum 15% kosztów kwalifikowalnych projektu i każdorazowo regulowany jest wysokością przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podawaną przez Instytucję Zarządzającą w ogłoszeniu konkursowym dla określonych działań. Wkład ten musi zostać zapewniony w wysokości nie mniejszej niż kwota potrzebna do finansowania projektu w pierwszym kwartale jego realizacji rzeczowej. W pewnych przypadkach, np. projektów polegających na jednorazowym zakupie sprzętu Beneficjent będzie musiał zatem przedstawić zapewnienie posiadania środków niezbędnych do zrealizowania całej inwestycji


(musi bowiem pokryć ze środków własnych kwotę pierwszej faktury).

Ponadto Beneficjent, w ramach wkładu własnego pokrywa wszystkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu i powinno to być uwzględnione w dokumencie potwierdzającym posiadanie przez beneficjenta końcowego środków niezbędnych


do zrealizowania projektu.


 1. Poświadczenia o współfinansowaniu Projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach

W przypadku finansowania projektu z innych źródeł niż Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i środki własne, należy załączyć oświadczenia wszystkich innych instytucji partycypujących finansowo w kosztach projektu. Oświadczenia powyższe powinny zawierać minimum nazwę instytucji finansującej nazwę projektu i kwotę, którą zamierza ona przeznaczyć na współfinansowanie projektu. Jeżeli są to środki przyznane warunkowo, informacja na temat warunków musi znaleźć się w oświadczeniu.

Dodatkowo należy przedstawić dokumenty poświadczające zabezpieczenie wkładu wszystkich instytucji partycypujących finansowo w kosztach realizacji projektu analogicznie jak w załączniku 7.

Powyższe wymogi nie dotyczą środków budżetowych (budżet państwa). W przypadku współfinansowania projektu z takich środków należy załączyć jedynie kopię dokumentów,


w oparciu o które środki te zostały przyznane.

W przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot wnoszący wkład własny do projektu, oświadczenie takie winni złożyć wszyscy partnerzy projektu.
 1. Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO
  o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni.


W przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu należy podać informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem. Pozostali Beneficjenci są zobowiązani załączyć do wniosku bilans za ostatni rok.

Jeżeli projekt będzie realizowany przez więcej niż jeden podmiot, każdy z nich


(z zastrzeżeniem przypisu jw.) obowiązany jest załączyć bilans oraz rachunek zysków i strat .

Jednostki samorządu terytorialnego powinny załączyć opinię składu orzekającego RIO


o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni lub w przypadku złożenia projektu na II etapie w pierwszym kwartale należy przedłożyć opinię składu orzekającego RIO za pierwsze półrocze roku poprzedniego.


 1. Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.)

Niniejszy załącznik nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat należy zaznaczyć pole „Nie Dotyczy”.


 1. Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca że Beneficjent nie działa
  w celu osiągania zysku


Niniejszy załącznik nie dotyczy m. in. jednostek samorządu terytorialnego, kościołów
i związków wyznaniowych oraz zakładów opieki zdrowotnej.

Jest on wymagany w stosunku do organizacji typu: związki, porozumienia, stowarzyszenia, agencje, fundacje, niepubliczne szkoły wyższe i tym podobne jednostki, w celu uzasadnienia, że realizując Projekt nie działają one w celu osiągnięcia zysku, lub że zysk jest przeznaczany w całości na cele statutowe (działalność non profit). 1. Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis
  w rolnictwie lub rybołówstwie


Formularz informacji o pomocy publicznej jest dołączany tylko w przypadku ubiegania się
o dofinansowanie projektów objętych pomocą publiczną. Wzór formularza został zamieszczony w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.


 1. Oświadczenie o zagwarantowaniu ciągłości świadczenia usług w ramach umowy/umów z dysponentem środków publicznych w zakresie realizowanego projektu.

Do wniosku w ramach działania 5.1 beneficjent dołącza wypełnione oświadczenie na obowiązującym wzorze
W tabeli Inne niezbędne załączone na I i II etapie konkursu dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu.

Beneficjent może dołączyć inne załączniki, mogące pomóc w należytej ocenie przedstawionego wniosku. W szczególności powinny to być dokumenty uzasadniające przyjęcie rozwiązań odmiennych niż typowe, korzystanie ze zwolnień lub innej ścieżki legislacyjnej niż typowa. Dokumentami takimi mogą być także wszelkiego rodzaju dodatkowe ekspertyzy, badania, na skutek których przyjęto szczególne rozwiązania projektu. Mogą to być także nawiązania do rządowych lub regionalnych planów lub badań strategicznych (np. wypis ze strategii rozwoju województwa), a także lokalne strategie i plany rozwoju. Dla projektów infrastrukturalnych dodatkowymi dokumentami mogą być opinie konserwatora zabytków, ekspertyzy archeologiczne, postanowienia o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej niektórych (wymaganych Ustawą – Prawo budowlane) rozwiązań projektowych.Dane osoby/osób przedkładających załączniki:
W tym miejscu należy podać dane osoby/osób odpowiedzialnych za poprawność formalno –prawną załączników. Są to osoby tożsame z podpisującymi wniosek o dofinansowanie (wyłączając kontrasygnatę Skarbnika).

Podaje się następujące dane:

- nazwę reprezentowanej przez siebie instytucji,

- imię i nazwisko,

- zajmowane stanowisko,

- datę,


składając podpis wraz pieczątką imienną.
I etap konkursu
Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (składany na I etapie konkursu)

Oświadczenie

o dostarczeniu wniosku sporządzonego przy pomocy
Aplikacji Generator Wniosków

Oświadczam, iż po uruchomieniu Aplikacji Generator Wniosków zobowiązuje się –
w terminie 14 dni od uruchomienia aplikacji - do złożenia Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 pn.: ………………………………………………………………………………………………….w formacie umożliwiającym wprowadzenie wniosków do systemu KSI SIMIK 2007 - 2013. Może to oznaczać w przyszłości konieczność ponownego wypełnienia wniosku w Aplikacji Generator Wniosków w przypadku, gdy w celu prawidłowego wczytania formularza do systemu KSI SIMIK 2007 – 2013 konieczne będzie dokonanie pewnych zmian.

[podpis i data osoby upoważnionej w imieniu

beneficjenta do złożenia oświadczenia lub osoby składającej wniosek]

II etap konkursu

Załącznik nr 1 a do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (składany na II etapie konkursu)

Nazwa projektu……………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres Beneficjenta…………………………………………………………………………….
Miejsce i data……………………………………………………………………………………………...Pobieranie 317.41 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna