Instrukcja wypełnienia załĄczników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI regionalnego programu operacyjnego województwa świetokrzyskiego na lata 2007 2013


Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)Pobieranie 317.41 Kb.
Strona2/7
Data27.04.2016
Rozmiar317.41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)

A.1. W jaki sposób projekt:


 1. przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej itd.)

 2. przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda środowiskowa będzie usunięta u źródła

 3. przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci”

POLE TEKSTOWE

A.2. Konsultacje z organami ds. ochrony środowiska


Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony środowiska, których dany projekt może dotyczyć, z uwagi na ich konkretne obowiązki?

TakNie
Jeżeli tak, proszę podać nazwy i adresy oraz wyjaśnić zakres obowiązków organu:

POLE TEKSTOWE

Jeżeli nie, proszę podać powody:

POLE TEKSTOWEA.3. Ocena wpływu na środowisko naturalne

A.3.1. ZEZWOLENIE NA INWESTYCJĘ1

A.3.1.1. Czy wydano już zezwolenie na realizację tego projektu


TakNieA.3.1.2. Jeżeli tak, proszę podać datę


dd/mm/rrrr

A.3.1.3. Jeżeli nie, proszę podać datę złożenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycję:


dd/mm/rrrr

A.3.1.4. Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji?


dd/mm/rrrr

A.3.1.5. Określić właściwe władze, które wydały lub wydadzą zezwolenie na inwestycje


POLE TEKSTOWE

A.3.2. STOSOWANIE DYREKTYWY RADY 85/337/WE w sprawie oceny Oddziaływania na środowisko naturalne2

A.3.2.1. Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym:


 • Aneksem I dyrektywy (proszę przejść do pytania A.3.2.2.)

 • Aneksem II dyrektywy (proszę przejść do pytania A.3.2.3.)

 • żadnym z powyższych aneksów (proszę przejść do pytania A.3.3.)

A.3.2.2. Jeżeli projekt objęty jest aneksem I dyrektywy, proszę załączyć następujące dokumenty:


a) informacje, o których mowa w art. 9 ust.1 dyrektywy

b) streszczenie nietechniczne3 badania dotyczącego wpływu na środowisko naturalne prowadzonego na potrzeby tego projektu

c) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony środowiska, zainteresowanymi stronami i, w stosowanych przypadkach, z innymi państwami członkowskimi,

A.3.2.3. Jeżeli projekt objęty jest aneksem II dyrektywy, czy przeprowadzono ocenę wpływu na środowisko naturalne?


 • Tak (w takim przypadku proszę załączyć niezbędne dokumenty wskazane w pkt A.3.2.2)

 • Nie (w takim przypadku proszę wyjaśnić powody i podać dane dotyczące progów, kryteria albo określić badania przeprowadzone oddzielnie dla każdego przypadku, które doprowadziły do wniosku, że dany projekt nie ma znaczącego wpływu na środowisko)

POLE TEKSTOWE

A.3.3. STOSOWANIE DYREKTYWY 2001/42/WE w sprawie strategicznej oceny środowiska4

A.3.3.1. Czy projekt wynika z planu lub programu objętego zakresem wymienionej dyrektywy?


 • NIE – w takim przypadku proszę podać krótkie wyjaśnienie:

POLE TEKSTOWE

 • TAK – w takim przypadku proszę podać, w celu dokonania oceny czy uwzględniono szerszy, potencjalny, skumulowany wpływ projektu, link internetowy do nietechnicznego streszczenia5 sprawozdania dotyczącego środowiska sporządzonego na potrzeby planu lub programu lub dostarczyć kopię elektroniczną tego sprawozdania.

POLE TEKSTOWE

A.4. Ocena wpływu na obszary Natura 2000

A.4.1. Czy projekt może wywierać istotny negatywny wpływ na obszary objęte, lub które mają być objęte siecią NATURA 2000?


 • Tak, w takim przypadku

(1) Proszę przedstawić streszczenie wniosków wynikających z odpowiednich ocen przeprowadzonych zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG6

POLE TEKSTOWE

(2) Jeżeli podjęcie środków kompensujących uznano za konieczne zgodnie z art. 6 ust. 4, proszę dostarczyć kopię formularza „Informacja na temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary NATURA 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG7”.


 • Nie, w takim przypadku proszę załączyć wypełnione przez właściwy organ zaświadczenie z załącznika Ib.

A.5. Dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska


Czy w projekcie przewidziano, oprócz oceny wpływu na środowisko naturalne, jakiekolwiek dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska (np. audyt środowiskowy, zarządzanie środowiskiem, specjalny monitoring środowiskowy)?

TakNie
Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

POLE TEKSTOWE
Pobieranie 317.41 Kb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna