Instrukcja wypełnienia załĄczników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI regionalnego programu operacyjnego województwa świetokrzyskiego na lata 2007 2013


Miejscowość i data …………………… Nazwa i adres Beneficjenta………………………Pobieranie 317.41 Kb.
Strona4/7
Data27.04.2016
Rozmiar317.41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Miejscowość i data


……………………

Nazwa i adres Beneficjenta………………………..
Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów
Natura 2000


Organ odpowiedzialny9 _____________________

po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu _____________________

który ma być zlokalizowany w _____________________

oświadcza, że projekt nie wywrzeć istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000 z następujących powodów:

POLE TEKSTOWE

W związku z tym uznano, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne.

W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000, jeżeli taki istnieje.

Data (dd/mm/rrrr): ____________________

Podpis: ____________________

Nazwisko: ____________________

Stanowisko: ____________________

Organ: ____________________


(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów NATURA 2000)

Pieczęć urzędowa:Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ
Zgodnie z art. 32 ust. 3 UoP organem właściwym do wypełnienia Zaświadczenia jest wojewoda, wykonujący w tym wypadku swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego konserwatora przyrody.
Wypełniając pole tekstowe umieszczone w Zaświadczeniu organ powinien wskazać, że dane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 ze względu na:

a) jego rodzaj i charakterystykę,

b) usytuowanie, w tym odległość od obszarów Natura 2000 - zarówno już wyznaczonych czy przekazanych do Komisji Europejskiej przez stronę polską, jak i potencjalnych, znajdujących się na tzw. shadow list,

c) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania projektu w kontekście celów, dla których zostały (lub mają zostać) utworzone obszary Natura 2000 (należy pamiętać, że oceny oddziaływania na dany obszar Natura 2000 dokonuje się w kontekście celów ochronnych, jakim ma służyć ten obszar).Załącznik nr 1 f do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (składany na II etapie konkursu)
OŚWIADCZENIE O DOSTOSOWANIU PROJEKTU DO WYMAGAŃ PRAWA UNIJNEGO W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Oświadczam, iż dla Projektu pn.:……………………………………………………….. ……………………………………......………….………………………………………………realizowanego przez ………………………..………….………..…(nazwa Beneficjenta)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, wdrożę najpóźniej 30 dni roboczych po wejściu w życie zmian w stosownej ustawie lub innym właściwym w kwestii postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko akcie prawnym, wszelkie niezbędne procedury umożliwiające dostosowanie dokumentacji aplikacyjnej Projektu do wymogów właściwych Dyrektyw WE10.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy11 konsekwencji niedostosowania dokumentacji aplikacyjnej i projektowej (projektu) do wymogów ww. Dyrektywy oraz aktów pokrewnych, powodującego konieczność wstrzymania podpisania umowy do czasu dostarczenia dokumentacji zgodnej z wymogami prawa unijnego.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Ko­deksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Miejscowość, data Imię i Nazwisko

.………………………………….…………………… ... ………………………………………………………………
…………………………………………………………………

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania
oświadczenie w imieniu Beneficjenta )

Załącznik nr 1 g do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (składany na II etapie konkursu
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z WYMAGANIAMI PRAWA UNIJNEGO W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Oświadczam, iż postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu pn.:…………………………………………………………………………………….. ………….…………………………………………………………...………………….……….realizowanego przez …………………..….………………….………..…(nazwa Beneficjenta)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zostało przeprowadzone zgodnie z właściwymi dyrektywami WE12.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy13 konsekwencji niezgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ww. Projektu z wymogami Dyrektyw oraz aktów pokrewnych, powodującego konieczność rozwiązania umowy, wstrzymania dofinansowania lub skutkującego nakazem zwrotu już przekazanych środków finansowych.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Ko­deksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
Miejscowość, data Imię i Nazwisko

.………………………………….…………………… ... ………………………………………………………………
…………………………………………………………………

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania oświadczenie w imieniu Beneficjenta )
Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (składany na II etapie konkursu)

…………………………………... ……………….………………………Nazwa beneficjenta Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O POSIADANEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

W związku z ubieganiem się ………………......................(nazwa beneficjenta) ................................ o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007 – 2013, na realizację projektu
pn. ...................…….................................... ……………………………………….....oświadczam w imieniu ………………..……….(nazwa beneficjenta) ......................., że posiadam pełną, wymaganą prawem w przypadku typu przedmiotowego przedsięwzięcia, dokumentację techniczną projektu.

Jednocześnie zobowiązuję się, że na żądanie Instytucji Zarządzającej dostarczę pełną dokumentację techniczną inwestycji, w celu przeprowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny merytoryczno - technicznej projektu.


Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Ko­deksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Imię i Nazwisko

………………………………….……………………………

…………………………………………………………………

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania
oświadczenie w imieniu Beneficjenta )Załącznik nr 6 do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (składany na II etapie konkursu)Pobieranie 317.41 Kb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna