Instrukcja wypełnienia załĄczników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI regionalnego programu operacyjnego województwa świetokrzyskiego na lata 2007 2013Pobieranie 317.41 Kb.
Strona6/7
Data27.04.2016
Rozmiar317.41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

 


  1. Opis przedsięwzięcia (np. lokalizacja przedsięwzięcia, cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia, etapy realizacji przedsięwzięcia, data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia17)

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................


 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE18  1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej:

 1. na prace badawczo-rozwojowe,

 2. na ochronę środowiska,

 3. na zatrudnienie,

 4. na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

 5. na szkolenia,

 6. regionalnej (z wyjątkiem pomocy operacyjnej),

 7. na przedsięwzięcia innowacyjne w sektorze budownictwa okrętowego,

 8. na inwestycje w sektorze żeglugi morskiej,

 9. na rolnictwo,

 10. na rybołówstwo

- należy podać następujące informacje:

 1. całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia (w zł)

............................................................................................................................................................

 1. wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną oraz ich rodzaje19

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 1. data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

............................................................................................................................................................

 1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej stanowiącej rekompensatę z tytułu realizacji zadań publicznych należy podać następujące informacje:

 1. opis zadania publicznego, w związku, z którym podmiot otrzymywał rekompensatę, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej realizacji zadań publicznych.

……………….……………………………………………………………………...........................

………………….…………………………………………………………………...........................

………………….…………………………………………………………………...........................


 1. wyszczególnienie kosztów, które nie zostały zrekompensowane w związku z realizacją tego zadania publicznego, wraz z podaniem ich wielkości20

…………….………………………………………………………………………...........................

………….…………………………………………………………………………...........................

………….…………………………………………………………………………...........................


 1. wyszczególnienie kosztów, które zostały zrekompensowane w związku z realizacją tego zadania publicznego, wraz z podaniem ich wielkości19

………….…………………………………………………………………………...........................

………….…………………………………………………………………………...........................

………….………………………………………………………………………….................................................... 1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej udzielanej na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia należy podać następujące informacje:

  1. opis klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które wywołało szkodę

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................


  1. datę wystąpienia szkody wyrządzonej przez klęskę żywiołową lub inne nadzwyczajne zdarzenie

 ....................................................................................................................................................................................

  1. opis szkód wywołanych wystąpieniem klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


  1. wysokość ubezpieczenia, jakie zostało lub ma zostać wypłacone w związku ze szkodą poniesioną wskutek wystąpienia klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej udzielanej na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim należy podać koszty tego przedsięwzięcia.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej udzielanej na promowanie kultury, nauki, oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego należy podać koszty tego przedsięwzięcia.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej operacyjnej należy opisać problem występujący w danym regionie, uzasadniający udzielenie tej pomocy. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników, którzy wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę, udzielanej w sektorze hutnictwa żelaza i stali, należy podać następujące informacje:

 1. liczbę zwolnionych pracowników

.....................................................................................................................................................................................

 1. okres, w jakim pracownicy byli zwalniani

.....................................................................................................................................................................................

 1. koszty poniesione przez pracodawcę w związku ze zwolnieniami pracowników

.....................................................................................................................................................................................

 1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141), udzielanej w sektorze górnictwa węgla, należy podać następujące informacje:

 1. rodzaj i całkowitą wielkość kosztów nadzwyczajnych

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 1. rodzaj i wielkość kosztów nadzwyczajnych, które zostały już pokryte

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na pokrycie strat bieżących jednostki objętej planem likwidacji, udzielanej w sektorze górnictwa węgla, należy podać następujące informacje:

 1. rodzaj i wielkość strat bieżących

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


 1. rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


 1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na początkowe koszty inwestycji, w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, udzielanej w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla, należy podać ogólne koszty projektu inwestycyjnego, który pozwoli podmiotowi na osiągnięcie konkurencyjności w stosunku do cen węgla podobnej jakości z państw trzecich

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................


 1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na pokrycie strat bieżących, udzielanej w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla, w sektorze górnictwa węgla, należy podać następujące informacje:

 1. rodzaj i wielkość strat bieżących

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


 1. rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


 1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację należy podać następujące informacje21:

 1. czy pomoc publiczna na restrukturyzację następuje po przyznaniu pomocy publicznej na ratowanie i stanowi część działań na rzecz restrukturyzacji przedsiębiorstwa

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


 1. jeżeli otrzymana pomoc publiczna na ratowanie została przyznana zgodnie z warunkami sekcji 3.1.1. Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004, str. 2) oraz nie nastąpiła po niej restrukturyzacja należy wyjaśnić:

  1. czy przedsiębiorstwo dawało racjonalną długoterminową perspektywę rentowności po przyznaniu pomocy publicznej na ratowanie

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  1. czy po upływie 5 lat od dnia otrzymania pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację nastąpiły wyjątkowe i nieprzewidywalne okoliczności, za które przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne, uzasadniające udzielenie nowej pomocy

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia:


……………..…… ……..…………… …………..……… ………………..……………

Imię i nazwisko Telefon Data i podpis Stanowisko służbowe

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1)
Należy podać informacje o otrzymanej pomocy publicznej, która była przeznaczona na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot wnioskuje o pomoc publiczną. Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w przeszłości pomoc publiczną w związku z przeprowadzeniem różnych szkoleń dla pracowników, należy wykazać jedynie pomoc publiczną przeznaczoną na to samo szkolenie dla tej samej grupy pracowników, w związku, z którym ubiega się o pomoc. Analogicznie, w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w przeszłości pomoc publiczną w związku z realizacją różnych inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc publiczną przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji, w związku, z którą ubiega się o pomoc.


 1. Dzień udzielenia pomocy publicznej - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).

 2. Podmiot udzielający pomocy publicznej - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy publicznej. W przypadku, gdy podmiot uzyskał pomoc publiczną na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.

 3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy publicznej - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy, należy podać jej tytuł i datę oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym ustawa została ogłoszona, a także wskazać przepis będący podstawą udzielenia pomocy publicznej (artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, należy podać nazwę organu wydającego akt, tytuł i datę aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym został ogłoszony, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).

Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie uchwały, należy podać nazwę organu wydającego akt, datę i tytuł aktu.Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie umowy, należy podać przedmiot umowy, datę jej zawarcia oraz strony umowy.

 1. Numer programu pomocowego, decyzji albo umowy - w przypadku, gdy pomoc publiczna była udzielona w ramach programu pomocowego, należy podać numer programu pomocowego (numery obowiązujących programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy udzielanej w rolnictwie lub rybołówstwie na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rolnictwa). W przypadku pomocy indywidualnej należy podać numer decyzji albo umowy będącej podstawą udzielenia pomocy publicznej.

 2. Forma pomocy publicznej - należy podać formę otrzymanej pomocy publicznej.

 3. Wartość otrzymanej pomocy publicznej - należy podać wartość pomocy publicznej, jako ekwiwalent dotacji obliczony zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

 4. Przeznaczenie pomocy publicznej - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej według poniższej tabeli.

 

Wyszczególnienie

Kod

1

2

A. POMOC HORYZONTALNA

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

 

pomoc na realizację projektów B+R+I

a1.1

pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw

a1.2

techniczne studium wykonalności

a1.3

innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług

a1.4

usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji

a1.5

wypożyczenie wysoko wykwalifikowanego personelu

a1.6

klastry innowacyjne

a1.7

Pomoc na ochronę środowiska

a2

Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, z wyłączeniem sektora rolnego i rybołówstwa

nowe inwestycje

a3

tworzenie nowych miejsc pracy

a4

usługi doradcze

a5

udział w targach i wystawach

a6

prace badawczo-rozwojowe

a7

techniczne studium wykonalności

a8

koszty praw własności przemysłowej

a9

Pomoc na zatrudnienie

tworzenie nowych miejsc pracy

a10

rekrutacja pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji

a11

rekrutacja pracowników niepełnosprawnych

a12

rekompensata dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne

a13

Pomoc na szkolenia

a14

Pomoc na ratowanie

a15

Pomoc na restrukturyzację

a16

B. POMOC REGIONALNA

pomoc na wspieranie nowych inwestycji

b1

pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją

b2

duże projekty inwestycyjne

b3

pomoc operacyjna

b4

pomoc dla nowo powstałych małych przedsiębiorstw

b5

C. INNE PRZEZNACZENIE

pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia

c1

pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym

c2

pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim

c3

pomoc udzielana na promowanie kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego

c4

pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

c5

pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów

c7

kapitał podwyższonego ryzyka

c8

pomoc de minimis

e1

D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne

1. SEKTOR HUTNICTWA ŻELAZA I STALI

całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę

d1.14

pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników lub pracowników, którzy wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę

d1.15

2. SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO

pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne

d2.24

pomoc związana z kredytami eksportowymi

d2.25

pomoc na rozwój

d2.26

całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę

d2.27

częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę

d2.28

pomoc na wsparcie kontraktów na budowę statków

d2.29

3. SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA

pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych

d3.10

pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji

d3.11

pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do zasobów węgla

d3.12

pomoc na inwestycje początkowe

d3.13

4. SEKTOR TRANSPORTU

4.1. ŻEGLUGA MORSKA

pomoc inwestycyjna

d6.26

pomoc na poprawę konkurencyjności

d6.27

pomoc na repatriację marynarzy

d6.28

pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu

d6.29

4.2. LOTNICTWO

 

pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego

d7.1

pomoc na usługi portu lotniczego

d7.2

pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności

d7.3

4.3. POZOSTAŁY

t

5. SEKTOR ROLNICTWA

Pomoc horyzontalna

Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

inwestycje w gospodarstwach rolnych

d8.1

zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków

d8.2

przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznym

d8.3

pomoc w podejmowaniu działalności przez młodych rolników

d8.4

pomoc z tytułu przechodzenia na wcześniejszą emeryturę

d8.5

pomoc dla grup producentów

d8.6

pomoc na rzecz chorób zwierząt i roślin oraz epidemii szkodników

d8.7

pomoc na rzecz strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi

d8.8

pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych

d8.9

pomoc przeznaczona na scalanie gruntów

d8.10

pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej jakości

d8.11

zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym

d8.12

wsparcie dla sektora produkcji zwierzęcej

d8.13

Inne przeznaczenia

pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych

d8.14

pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych

d8.15

pomoc ukierunkowana na ochronę środowiska i dobrostan zwierząt

d8.16

pomoc w celu zrekompensowania utrudnień na niektórych obszarach

d8.17

pomoc w celu dostosowania do norm

d8.18

pomoc przyznawana na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników

d8.19

pomoc związana z przejściem na wcześniejszą emeryturę lub zaprzestanie działalności rolniczej

d8.20.

pomoc dla grup producentów

d8.21

pomoc na scalanie gruntów

d8.22

pomoc na rzecz zachęcania do produkcji i wprowadzania do obrotu wysokiej jakości produktów rolnych

d8.23

pomoc na wsparcia techniczne w sektorze rolnym

d8.24

pomoc w sektorze zwierząt gospodarskich

d8.25

zarządzanie ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych

d8.26

pomoc z tytułu zamknięcia zdolności produkcyjnej, przetwórczej i handlowej

d8.27

pomoc na reklamę produktów rolnych

d8.28

pomoc dla sektora leśnego

d8.29

inne

d8.30

6. SEKTOR RYBOŁÓWSTWA

Pomoc horyzontalna

Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

pomoc dla grup lub zrzeszeń producentów rybnych albo uczestników branży

d9.1

pomoc na inwestycje w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych

d9.2

pomoc na inwestycje w zakresie działań innowacyjnych i pomoc techniczną

d9.3

pomoc na inwestycje w zakresie promocji i reklamy produktów rybołówstwa

d9.4

pomoc na inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu

d9.5

pomoc na inwestycje w zakresie infrastruktury portowej

d9.6

pomoc na trwałe zaprzestanie działalności połowowej

d9.7

pomoc na inwestycje w zakresie akwakultury i sektorów rybołówstwa śródlądowego

d9.8

inne

d9.9

Inne przeznaczenia

pomoc na trwałe wycofanie statków rybackich poprzez przeniesienie do państw trzecich

d9.10

pomoc za czasowe zaprzestanie działalności połowowej

d9.11

pomoc na inwestycje we flotę

d9.12

inne

d9.13


Pobieranie 317.41 Kb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna