Instrukcja wypełnienia załĄczników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI regionalnego programu operacyjnego województwa świetokrzyskiego na lata 2007 2013


CZĘŚĆ C OŚWIADCZENIE O NIE OTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJPobieranie 317.41 Kb.
Strona7/7
Data27.04.2016
Rozmiar317.41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7


CZĘŚĆ C

OŚWIADCZENIE O NIE OTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ

Oświadczam, że

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc)

nie otrzymał/a pomocy publicznej na przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskuję o udzielenie pomocy publicznej.

Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia:

............................................................. ............................................................. .............................................................(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (telefon)
............................................................. .............................................................

(data) (podpis)

Załącznik nr 13 do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (składany na II etapie konkursu)
…..….………………… …………………..

Nazwa i adres Beneficjenta Miejscowość i data
OŚWIADCZENIE O ZAGWARANTOWANIU CIĄGŁOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH UMOWY/UMÓW
Z DYSPONENTEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REALIZOWANEGO PROJEKTU

W związku z ubieganiem się …………….(nazwa Beneficjenta oraz jego status prawny)…………………........

o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 na realizację projektu …………………………… (nazwa projektu)…………………………………

oświadczam, że dostarczę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego – najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie – potwierdzenie posiadania umowy/umów z dysponentem środków publicznych o świadczenie usług objętych projektem, bądź porozumienia w sprawie zakupu świadczeń z chwilą zrealizowania projektu. Jednocześnie oświadczam, iż w ciągu 5 lat (w przypadku MŚP 3 lat) od zakończenia realizacji projektu zagwarantowana zostanie ciągłość świadczenia usług


w ramach umowy/umów z dysponentem środków publicznych w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych.

Imię i Nazwisko

………………………………………………..
…………………………………………………

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do składania oświadczenia w imieniu Beneficjenta)1 ,, Zezwolenie na inwestycję’’ oznacza decyzję właściwej (krajowej) władzy lub władz, na podstawie której wykonawca otrzymuje prawo do realizacji projektu

2 W sprawie skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa w sprawie oceny wpływu na środowisko) (Dz. U.L 175 z 5.7.1985, str.40), ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/35/WE (Dz.. U. L 156 z 25.6.2003.str.17)

3 Opracowane zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG ze zmianami.

4 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, Dz. U. L 197 z 21.7.2001, str.30

5 Opracowanego zgodnie z załącznikiem I lit. j) dyrektywy 2001/42/WE.

6 Dz. Urz. UE L 206 z 22.7.92 str.7

7 Dokument 99/7 rev.2 przyjęty przez Komitet ds. siedlisk naturalnych (w którego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i ustanowiony na mocy dyrektywy 92/43/EWG) na posiedzeniu w dniu 4.10.99 r.

8 Kwestie tzw. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko regulują przepisy 40-45 UPoś.

9 Właściwy wojewoda

10 W szczególności: Dyrektywą 85/337/EWG (dyrektywą OOŚ), Dyrektywą 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa), Dyrektywą 79/409/EWG (dyrektywa ptasia), Dyrektywą 2001/42/WE (dyrektywy SOOŚ), Dyrektywą 2000/60/WE (Ramową Dyrektywą Wodną).

11 Niepotrzebne skreślić.

12 W szczególności: Dyrektywą 85/337/EWG (dyrektywą OOŚ), Dyrektywą 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa), Dyrektywą 79/409/EWG (dyrektywa ptasia), Dyrektywą 2001/42/WE (dyrektywy SOOŚ), Dyrektywą 2000/60/WE (Ramową Dyrektywą Wodną).

13 Niepotrzebne skreślić.

14 Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, Nr 206, poz. 1706 praz z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577).

15 Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X.

16 Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do "Formularza informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie".

17 Nie należy wypełniać w przypadku, gdy podmiot uzyskał pomoc operacyjną, pomoc stanowiącą rekompensatę z tytułu realizacji zadań publicznych albo pomoc na ratowanie lub restrukturyzację.

18 Wypełnia się w zależności od przeznaczenia otrzymanej pomocy publicznej.

19 W przypadku otrzymania pomocy publicznej na nową inwestycję i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją należy podać oddzielnie wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na inwestycje i na tworzenie nowych miejsc pracy.

20 Należy podać koszty poniesione w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej.

1


21 Przez pomoc publiczną na ratowanie należy również rozumieć pomoc doraźną.


dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
Pobieranie 317.41 Kb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna