Instytucja: wojskowa akademia techniczna, Wydział Nowych TechnologiiPobieranie 9.59 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.59 Kb.
F

ORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii
i Chemii

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia i fizykochemia bojowych środków trujących (BST),  analiza chromatograficzna, mikrosynteza i identyfikacja związków organicznych

DATA OGŁOSZENIA: 15.01.2013 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.02.2013 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: organiczna chemia analityczna, analiza chromatograficzna, mikrosynteza i identyfikacja związków organicznych, unieszkodliwianie związków toksycznych

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Wymagania od kandydatów:


 • spełnienie wymagań określonych w art.109 Ustawy z dnia 7 lipca 2005r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dziennik Ustaw z 2005r. Nr 164 poz.1365 z późn. zm.);

 • tytuł zawodowy dr inż. w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii materiałowej; specjalność: synteza i fotochemia związków organicznych;

 • specjalizacja w zakresie: 1) opracowywania nowych metod unieszkodliwiania BST, szczególnie z zastosowaniem zasad zielonej chemii oraz zaawansowanych technologii utleniania (Advanced Oxidation Technology – AOT); 2) analiza chromatograficzna bojowych środków trujących oraz produktów ich rozkładu;

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu: 1) chemii środków trujących i procesów odkażania; 2) analizy chromatograficznej;

 • co najmniej ośmioletni staż pracy dydaktycznej na uczelni wyższej.


Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

 • kwestionariusz osobowy;

 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,

 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.Dokumenty należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii

 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii

   • 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

 • pocztą elektroniczną/faksem: scudzilo@wat.edu.pl / 22 683 9470


Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 22 683 9450, 22 683 9582

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Pobieranie 9.59 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna