Instytucja Zarządzająca rpo wsl wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych I proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzaniaPobieranie 142.9 Kb.
Strona1/7
Data07.05.2016
Rozmiar142.9 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7Załącznik do uchwały nr 197/90/V2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 lutego 2016 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WSL


Wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych
i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych
oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020Katowice, 29 stycznia 2016

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów 2

Podstawa prawna 3

Słownik pojęć 4

Rozdział 1 – Zakres i cel wytycznych 6

Rozdział 2 – Zasady ogólne 7

Podrozdział 2.1 – Zakres odpowiedzialności 8

Rozdział 3 – Środki zwalczania nadużyć 9

Podrozdział 3.1 – Zapobieganie 9

Sekcja 3.1.1 – Kultura etyczna 11

Sekcja 3.1.2 – System zarządzania i kontroli 15

Sekcja 3.1.3 – Systemy kontroli wewnętrznej 16

Sekcja 3.1.4 – Kontrola systemowa 16

Sekcja 3.1.5 – Powszechne informowanie o prowadzeniu kontroli projektów 17

Sekcja 3.1.6 – Szkolenia i podnoszenie świadomości w zakresie zwalczania nadużyć finansowych 17

Podrozdział 3.2 – Wykrywanie i zgłaszanie 18

Sekcja 3.2.1 – Ochrona sygnalistów 19

Podrozdział 3.3 – Informowanie, raportowanie i korygowanie 21

Rozdział 4 – Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w ramach RPO WSL 23

Rozdział 5 – Samoocena ryzyka nadużyć finansowych 24

Podrozdział 5.1 – Metodologia przeprowadzania samooceny 24

Podrozdział 5.2 – Zespół ds. samooceny 25

Rozdział 5.3 – Częstotliwość dokonywania samooceny i tryb pracy Zespołu ds. samooceny 26


Wykaz skrótów
ARACHNE


– narzędzie eksploracji danych oferowane przez Komisję Europejską w celu określania projektów, które mogą być narażone na ryzyko konfliktu interesów. ARACHNE jest narzędziem punktowej oceny ryzyka, które może usprawnić kontrolę wyboru projektów i zarządzania projektami,
jak również w dalszym stopniu pomóc w identyfikacji i wykrywaniu nadużyć oraz w zapobieganiu im.

CBA

– Centralne Biuro Antykorupcyjne

CST

– Centralny System Teleinformatyczny

EFRR

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS

– Europejski Fundusz Społeczny

ETO

– Europejski Trybunał Obrachunkowy

IC

Instytucja Certyfikująca

IMS

– Irregularity Management System, system informatyczny uruchomiony i administrowany przez Komisję Europejską za pomocą którego informacje o nieprawidłowościach przekazywane są przez państwa członkowskie do KE.

IP RPO WSL

– Instytucja Pośrednicząca RPO WSL, tj. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy

IP ZIT/RIT RPO WSL

– Instytucja Pośrednicząca RPO WSL – Związki ZIT/RIT

IZ RPO WSL

– Instytucja Zarządzająca RPO WSL, tj. Zarząd Województwa Śląskiego

KE

Komisja Europejska

MR

– Ministerstwo Rozwoju

OLAF

– Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych;

Porozumienie

– Porozumienie w sprawie powierzenia zadań do realizacji w zakresie RPO WSL 2014-2020 zawarte pomiędzy IZ RPO WSL a IP RPO WSL lub IP ZIT/ RIT RPO WSL

RPO WSL 2014-2020

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014-2020

UE

Unia Europejska

UOKiK

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

WFR

– Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

WFS

– Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

WRR

– Wydział Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
  (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem ogólnym;

 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012
  z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002
  (Dz. Urz. UE L 298 z 26.10.2012 r., str. 1 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem finansowym;

 3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. L 312 z 23.12.1995, s. 1), zwane dalej rozporządzeniem nr 2988/95;

 4. Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 208, poz. 1603);

 5. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), zwana dalej ustawą wdrożeniową;

 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o finansach publicznych;

 7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. DZ. U. z 2014 r. poz. 1411 z późn. zm.);

 8. Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i organów zarządzających programami w sprawie ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych z 16 czerwca 2014 r. (EGESIF_14-021-00-16/06/2014), zwane dalej Wytycznymi KE;

 9. Wytyczne z dnia 28 maja 2015 r. w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 10. Wytyczne z dnia 20 lipca .2015 r. w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna