Instytucja Zarządzająca rpo wsl wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych I proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania


Rozdział 1 – Zakres i cel wytycznychPobieranie 142.9 Kb.
Strona3/7
Data07.05.2016
Rozmiar142.9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Rozdział 1 – Zakres i cel wytycznych

Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. c rozporządzenia ogólnego Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym wprowadza skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka. Ponadto, art. 72 lit. h rozporządzenia ogólnego stanowi,


że zadaniem systemów zarządzania i kontroli jest zapobieganie nieprawidłowościom, w tym nadużyciom finansowym, oraz ich wykrywanie i korygowanie oraz odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami z tytułu zwrotu tych kwot po terminie. Niniejszy dokument wskazuje podstawowe założenia realizacji obowiązków nałożonych ww. przepisami.
Głównym celem niniejszych wytycznych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych oraz wprowadzenie jednolitych reguł stosowanych przez IZ RPO WSL oraz IP RPO WSL/ IP ZIT/ RIT RPO WSL w tym zakresie. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji RPO WSL 2014-2020, które są odpowiedzialne za odpowiednie zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w zakresie opisanym w niniejszych wytycznych.
Bez uszczerbku dla niniejszych wytycznych IZ RPO WSL/ IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL mogą dodatkowo wydać szczegółowe instrukcje wykonawcze w obszarze nadużyć finansowych. Dokumenty te podlegają zatwierdzeniu, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami zatwierdzania instrukcji wykonawczych. Ponadto, IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL mogą wydać inne dokumenty
(np. w formie zarządzeń wewnętrznych) w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych oraz sposobu postępowania z nadużyciami.

Dokumenty związane z polityką zwalczania nadużyć finansowych są upubliczniane w celu zakomunikowania stanowiska Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.


Wytyczne zawierają postanowienia dotyczące:

 • minimalnych założeń przyjętych przez IZ RPO WSL i IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL w zakresie zwalczania nadużyć finansowych;

 • zasad związanych z zarządzaniem ryzykiem nadużyć finansowych w ramach RPO WSL
  2014-2020;

 • samooceny ryzyka nadużyć finansowych (zespół ds. samooceny, narzędzie do dokonywania samooceny);

Wytyczne obowiązują w okresie realizacji RPO WSL na lata 2014-2020.


Rozdział 2 – Zasady ogólne

W związku z realizacją obowiązków wynikających z art. 125 ust. 4 lit c rozporządzenia ogólnego,


IZ RPO WSL we współpracy z IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL zapewnia funkcjonowanie racjonalnego systemu zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych oraz wprowadza proporcjonalne i skuteczne środki ich zwalczania, podejmując wszelkie niezbędne środki w celu ochrony interesów finansowych UE.
Instytucje uczestniczące w realizacji RPO WSL 2014-2020, kierują się w swoich działaniach polityką absolutnego braku tolerancji dla nadużyć finansowych, zarówno w odniesieniu do swoich struktur organizacyjnych, jak i zachowań wnioskodawców i beneficjentów.
Zgodnie z zapisami Wytycznych KE, instytucje uczestniczące w realizacji RPO WSL 2014-2020 w procesie zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych stosują następujące zasady ogólne:

 • dokonują odpowiedniej oceny ryzyka nadużyć finansowych stosując przy tym narzędzie
  do przeprowadzania samooceny ryzyka nadużyć finansowych opisane w Wytycznych KE;

 • uwzględniają przy dokonywaniu oceny postrzeganego stopnia narażenia na korupcję
  i nadużycia finansowe opracowany przez Transparency International wskaźnik postrzegania korupcji oraz przygotowane przez Komisję Europejską sprawozdanie o zwalczaniu korupcji;

 • wprowadzają rzetelne systemy kontroli mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zmaterializowania się ryzyka nadużyć finansowych;

 • wprowadzają w razie konieczności dodatkowe procedury wykrywania nadużyć finansowych
  i podejmowania stosownych działań w przypadku ich podejrzenia.

IZ RPO WSL zapewnia skuteczną współpracę i koordynację działań pomiędzy IZ RPO WSL, IP RPO WSL, IP ZIT/RIT RPO WSL, organami dochodzeniowo-śledczymi oraz instytucjami zaangażowanymi w zwalczanie nadużyć finansowych.


Podrozdział 2.1 – Zakres odpowiedzialności


Odpowiedzialność za koordynację zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych RPO WSL 2014-2020 zostaje powierzona Referatowi certyfikacji systemu realizacji RPO WSL w Wydziale Rozwoju Regionalnego, do którego zadań należy: 1. przeprowadzanie w ramach prac zespołu ds. samooceny ryzyka regularnej analizy ryzyka nadużyć finansowych;

 2. wypracowanie skutecznej polityki zwalczania nadużyć finansowych i planów reagowania
  w tego typu sytuacjach przy pomocy zespołu ds. samooceny ryzyka;

 3. zapewnienie, aby pracownicy IZ RPO WSL i IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL
  byli świadomi problemu nadużyć finansowych, poprzez bieżące przekazywanie informacji
  na temat przyjętej polityki zwalczania nadużyć finansowych;

 4. zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, w tym kontroli systemowej oraz kontroli wewnętrznej funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w IZ RPO WSL;

 5. określenie, poprzez zapisy niniejszych wytycznych, zasad zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych;

 6. zapewnienie, że w przypadku wykrycia nadużycia właściwa komórka organizacyjna IZ RPO WSL oraz IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL w zakresie swoich zadań niezwłocznie przekazała sprawę właściwym organom dochodzeniowym - uzyskiwane w wyniku prowadzonych kontroli systemowych i wewnętrznych systemu realizacji RPO WSL oraz monitorowania informacji nt. nadużyć finansowych;

 7. określenie, poprzez zapisy niniejszych wytycznych, ram korygowania i usuwania skutków nadużyć finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 8. opracowanie wytycznych i innych dokumentów w zakresie nadużyć finansowych.

Do zadań WFS, WFR oraz IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL należy bieżące zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych i realizacja planów działania zgodnie z wcześniej przeprowadzoną oceną ryzyka nadużyć oraz w zakresie zadań powierzonych Porozumieniem, a w szczególności: 1. uczestnictwo w pracach zespołu ds. samooceny ryzyka;

 2. zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, w tym kontroli wewnętrznej;

 3. zapobieganie i wykrywanie nadużyć finansowych w obszarze realizowanych zadań;

 4. stosowanie środków korygujących, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i informowanie o tym WRR;

 5. niezwłoczne przekazywanie spraw dotyczących nadużyć finansowych właściwym organom dochodzeniowym i informowanie o tym WRR.


1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna