Instytucja Zarządzająca rpo wsl wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych I proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania


Rozdział 3 – Środki zwalczania nadużyćPobieranie 142.9 Kb.
Strona4/7
Data07.05.2016
Rozmiar142.9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Rozdział 3 – Środki zwalczania nadużyć

Zgodnie z art. 72 rozporządzenia ogólnego system zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020 zapewnia zapobieganie, wykrywanie i korygowanie przypadków nadużyć finansowych


oraz odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych w związku z popełnieniem nadużyć finansowych.

Niniejszy rozdział wytycznych zawiera podstawowe zasady i metody działania służące zwalczaniu nadużyć finansowych, które są stosowane przez instytucje uczestniczące w realizacji RPO WSL 2014-2020.


W RPO WSL 2014-2020 funkcjonuje uporządkowany system w zakresie skutecznego przeciwdziałania problemowi nadużyć finansowych. System ten składa się z trzech podstawowych procesów wzajemnie zależnych od siebie i przenikających się:

 1. zapobieganie (IZ RPO WSL określa sposoby zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym, nadużyciom finansowym i wszelkim tego typu nieprawidłowościom);

 2. wykrywanie i zgłaszanie (IZ RPO WSL określa sposoby wykrywania i zgłaszania zdarzeń korupcyjnych, wszelkich incydentów związanych z nadużyciami i nieprawidłowościami, z uwzględnieniem zapisów wytycznych krajowych);

 3. informowanie, raportowanie i korygowanie (IZ RPO WSL określa zasady przekazywania informacji na temat nadużyć finansowych i nieprawidłowości właściwym organom
  oraz zasady współpracy z organami ścigania i instytucjami zaangażowanymi w zwalczanie nadużyć finansowych).Podrozdział 3.1 – Zapobieganie

Zgodnie z Wytycznymi KE, trudności w udowodnieniu nadużyć finansowych oraz w naprawie nadszarpniętego wizerunku i odbudowanie dobrej reputacji instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020, które towarzyszą zdarzeniom korupcyjnym i innym nadużyciom finansowym, determinują konieczność wypracowania skutecznych środków zapobiegania tego typu incydentom. W związku z powyższym, IZ RPO WSL, mając na uwadze potencjalne koszty wystąpienia nadużyć finansowych, ustanawia system zapobiegania wystąpieniu nadużyć finansowych oparty


na następujących środkach prewencyjnych:


 1. zdefiniowanie zasad kultury etycznej, do których przestrzegania są zobowiązani wszyscy pracownicy instytucji realizujących zadania w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020;
 1. ustanowienie systemu zarządzania i kontroli, opartego na przejrzystym podziale obowiązków pomiędzy IZ RPO WSL a IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL, jak również wewnątrz instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020;
 1. wdrożenie rzetelnych systemów kontroli wewnętrznej, zapewniających zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, w oparciu o uprzednio dokonaną ocenę ryzyka przez zespół ds. samooceny ryzyka;
 1. weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli, w tym w zakresie nadużyć finansowych, funkcjonujących w instytucjach uczestniczących w realizacji RPO WSL 2014-2020, dokonywana przez IZ RPO WSL w ramach przeprowadzanych kontroli systemowych oraz kontroli wewnętrznych funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli;
 1. powszechne informowanie o prowadzeniu kontroli projektów – decyzja o zakresie, sposobie
  i częstotliwości publikacji informacji o kontrolach oraz o instytucjach odpowiedzialnych
  za te publikacje, podejmowana będzie przez zespół ds. samooceny ryzyka;
 1. prowadzenie kompleksowych szkoleń i działań podnoszących poziom świadomości na temat nadużyć finansowych – rekomendacje dotyczące zakresu szkoleń oraz innych działań informacyjnych będą opracowywane podczas spotkań zespołu ds. samooceny ryzyka. Zgodnie z wytycznymi KE szkolenia i podnoszenie świadomości mogą stanowić element ogólnej strategii organizacji w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Szkolenia, w tym praktyczne
  i teoretyczne, mogą obejmować wszystkich pracowników, nie tylko podnosząc
  ich świadomość w kwestii realizowanej przez IZ RPO WSL polityki zapobiegania nadużyciom finansowym, ale również pomagają im w rozpoznawaniu oznak wystąpienia nadużyć finansowych i reagowaniu na tego typu działania. Szkolenia mogą obejmować wszystkie aspekty polityki zwalczania nadużyć finansowych, poszczególne zadania i obowiązki
  oraz mechanizmy zgłaszania nadużyć. Szkolenia, w tym praktyczne i teoretyczne, powinny obejmować wszystkich pracowników instytucji realizujących RPO WSL 2014-2020. Szkoleniami mogą również zostać objęte osoby uczestniczące w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie (eksperci zewnętrzni).

Sekcja 3.1.1 – Kultura etyczna

Wyznaczanie standardów zachowań etycznych jest kluczem zarówno do zapobiegania potencjalnym oszustwom, jak i zwiększania zaangażowania pracowników w zwalczanie nadużyć finansowych


w IZ RPO WSL/ IP RPO WSL/ IP ZIT/ RIT RPO WSL.

IZ RPO WSL oczekuje stosowania najwyższych standardów etycznych przez pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL 2014-2020. W tym celu przyjmuje się następujące zasady postępowania:
 1. zasada praworządności – oznacza wykonywanie obowiązków z zachowaniem najwyższej staranności, przestrzegając przepisów obowiązującego prawa;

 2. zasada rzetelności – oznacza sumienne wykonywanie obowiązków z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności, opierając swoje działania na prawidłowo dokonanych ustaleniach oraz wykorzystując uzyskane informacje wyłącznie do celów służbowych i zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto, zasada rzetelności oznacza podejmowanie racjonalnych decyzji, uznanie popełnionych błędów i naprawy ich konsekwencji oraz kierowanie
  się przepisami prawa i przyjętymi procedurami;

 3. zasada bezstronności – oznacza traktowanie wszystkich wnioskodawców/ beneficjentów/ interesantów w sposób niedyskryminujący, pozbawiony uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność, reputację lub pozycję społeczną. Ponadto, oznacza lojalne i rzetelne wykonywanie zadań, zgodnie z przyjętymi procedurami i wytycznymi IZ RPO WSL,
  bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne oraz nieprzyjmowanie, w związku
  ze swoją pracą, żadnych korzyści materialnych ani osobistych, nienadużywanie władzy,
  a także nieuleganie wpływom i naciskom;

 4. zasada unikania konfliktu interesów – oznacza nieprzyjmowanie żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości lub przynależności oraz niepodejmowanie żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami służbowymi. W przypadku zaistnienia konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych, pracownik zobowiązany jest do wyłączenia się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność;

 5. zasada profesjonalizmu – oznacza dbałość o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pełną znajomość aktów prawnych, umiejętność merytorycznego i prawnego uzasadnienia podjętych decyzji i sposobu postępowania, a także profesjonalną współpracę wewnątrz i na zewnątrz instytucji;

 6. zasada jawności – oznacza wykonywanie zadań w oparciu o przyjęte procedury, informując o sposobie postępowania zainteresowane strony, z zastrzeżeniem ochrony informacji prawnie chronionej;

 7. zasada odpowiedzialności – oznacza nieuchylanie się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz od odpowiedzialności za swoje postępowanie, dzielenie się własnym doświadczeniem i wiedzą, dążenie do wzmacniania wiarygodności instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL 2014-2020.

Określone powyżej zasady są zobowiązani stosować wszyscy pracownicy IZ RPO WSL/ IP RPO WSL/ IP ZIT/ RIT RPO WSL.


Zwalczanie korupcji
IZ RPO WSL zwraca szczególną uwagę na problem zapobiegania i zwalczania zjawisk korupcyjnych w instytucjach zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020. Ze względu na charakter zadań wykonywanych przez IZ RPO WSL/ IP RPO WSL/ IP ZIT/ RIT RPO WSL pracownicy zatrudnieni w tych instytucjach są narażeni na zjawiska korupcyjne (korupcja urzędnicza, przekupstwo, płatna protekcja, handel wpływami, itp.). Mając na uwadze, że pracownicy instytucji zaangażowanych
we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 są funkcjonariuszami publicznymi, zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów zachowań w celu uniknięcia wszelkich podejrzeń odnośnie prawidłowości realizowanych przez siebie zadań. W szczególności pracownicy nie mogą przyjmować jakichkolwiek korzyści w związku z wykonywanymi przez siebie zadaniami.
W sytuacji, gdy ekspert oceniający wniosek o dofinansowanie lub pracownik instytucji zaangażowanej we wdrażanie RPO WSL 2014-2020, spotka się z próbą korupcji, zobowiązany jest do:

 1. zdecydowanej odmowy przyjęcia propozycji korupcyjnej;

 2. niezwłocznego zgłoszenia informacji o zaistniałej sytuacji bezpośredniemu przełożonemu
  lub innej osobie z kierownictwa oraz zawiadomienie właściwych organów ścigania;

 3. opisania zdarzenia w notatce służbowej;

 4. współpracy z organami ścigania w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Dodatkowo, eksperci oceniający wniosek o dofinansowanie są zobowiązani do: • zgłaszania podejrzeń nadużyć finansowych w związku z prowadzoną oceną projektu;

 • składania wyjaśnień w zakresie prowadzenia oceny na wezwanie IZ/ IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL do końca okresu programowania (na każdym etapie realizacji i trwałości projektu). Zobowiązanie eksperta do podjęcia tej czynności jest konieczne, aby stwierdzić zasadność i celowość wystąpienia stwierdzonych uchybień, błędów i nieprawidłowości celem zakwalifikowania ich jako faktyczne lub potencjalne nadużycie finansowe.

Szczegółowe zasady postępowania dotyczące zjawisk korupcyjnych obowiązujące w IZ RPO WSL zostały opisane w „Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz sposobu postępowania w sytuacjach mających znamiona korupcji”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 81/2011 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21.06.2011 roku.


IZ RPO WSL rekomenduje IP RPO WSL/ IP ZIT/ RIT RPO WSL opracowanie dokumentów/ standardów działania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcji.
Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezstronności i obiektywizmu w realizacji RPO WSL 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WSL ustala ogólny zakaz przyjmowania prezentów
i tzw. dowodów wdzięczności przez pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL 2014-2020.

Pracownicy instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 zobowiązani


są do przestrzegania następujących zasad:

 1. Pracownicy instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020 nie mogą przyjmować lub żądać jakichkolwiek korzyści w zamian za wykonanie czynności służbowych. W szczególności bezwzględnie zabronione jest przyjmowanie oraz wręczanie środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów (takich jak bony itp.).

 2. Nie jest dozwolone pracownikom instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL
  2014-2020 przyjmowanie prezentów, które mogłoby wpłynąć w sposób rzeczywisty lub domniemany na rzetelność wykonywania powierzonych im zadań, w szczególności poprzez powstanie nieformalnego zobowiązania wobec danego beneficjenta/wnioskodawcy lub powstanie konfliktu interesu.

 3. Dopuszcza się przyjmowanie drobnych upominków o niskiej wartości (np. artykuły reklamowe jak długopisy, kalendarzyki, bloczki papierowe, itp.), w szczególności rozdawanych podczas szkoleń, w czasie spotkań służbowych, konferencji oraz w przypadku szczególnych okazji,
  np. święta, urodziny, imieniny.

 4. Pracownicy mogą przyjmować prezenty w formie standardowych materiałów promocyjnych powszechnie dostępnych, których celem nie jest wywarcie wpływu na sposób wykonania czynności służbowych.

 5. O próbie wręczenia prezentu , w szczególności przez beneficjenta/ wnioskodawcę, w sytuacji innej niż szkolenie, konferencja, itp. pracownik jest zobowiązany poinformować bezpośredniego przełożonego.


Stanowiska wrażliwe
IZ RPO WSL opracowała dokument pn. Zasady identyfikacji, monitorowania i kontrolowania stanowisk wrażliwych, który obliguje zarówno komórki organizacyjne IZ RPO WSL, jak i IP RPO WSL/ IP ZIT/ RIT RPO WSL do opracowania wykazu stanowisk wrażliwych. Za stanowiska wrażliwe przyjmuje się te stanowiska, na których pracownicy mogą być w szczególny sposób narażeni na ryzyko korupcji oraz związane z zadaniami, których niewłaściwe wykonanie może mieć wpływ na integralność i funkcjonowanie instytucji. Wszystkie instytucje są zobowiązane do identyfikacji stanowisk wrażliwych oraz wprowadzenia odpowiednich narzędzi ich monitorowania i kontroli.

Zasady identyfikacji, monitorowania i kontrolowania stanowisk wrażliwych stanowią załącznik


do Instrukcji wykonawczych IZ RPO WSL oraz do zasad realizacji zadań powierzonych IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL.
Zapobieganie konfliktom interesów
Z uwagi na fakt, iż zarówno potencjalny, jak i rzeczywisty konflikt interesów wpływa na ocenę zachowania obiektywizmu wykonywanych zadaniań, a tym samym obniża wiarygodność instytucji, pracownicy wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020 są zobowiązani do zgłaszania wszelkich sytuacji, które mogą być potraktowane jako konflikt interesów. W przypadku zaistnienia konfliktu interesu, pracownik zobowiązany jest do poinformowania przełożonego o zaistniałej sytuacji oraz do niezwłocznego wyłączenia się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność.
Celem regulacji w zakresie konfliktu interesu jest zapobieganie wszelkim konsekwencjom tego zjawiska, które mogą przyjmować m.in. jedną z następujących form:

 • przyznanie sobie lub innym nieuzasadnionych bezpośrednich lub pośrednich korzyści,

 • odmowa przyznania beneficjentowi praw lub korzyści, do których jest uprawniony,

 • wykonanie czynności niewłaściwej lub stanowiącej nadużycie lub zaniechanie wykonania czynności, które są nakazane,

 • inne działania mogące spowodować konflikt interesów i zagrozić bezstronnemu i obiektywnemu wykonywaniu przez daną osobę jej obowiązków, np. udział w komisji oceniającej projekty lub udział w komisji oceniającej w procedurze udzielania zamówień publicznych, w przypadku, gdy osoba taka może bezpośrednio lub pośrednio czerpać korzyści finansowe w wyniku tych procedur.

Konflikt interesów, obok pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 może dotyczyć również ekspertów zewnętrznych oceniających projekty, beneficjentów oraz wszelkie inne instytucje/ osoby trzecie zaangażowane we wdrażanie programu. Mając powyższe na uwadze


IZ RPO WSL/ IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL prowadzą działania informacyjne (spotkania, szkolenia, publikacje na stronie internetowej) dotyczące zagadnienia konfliktu interesów.
Ponadto, zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 24 lutego 2014 r. państwa członkowskie mają obowiązek podjęcia odpowiednich środków, by skutecznie zapobiegać konfliktom interesów, a także rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień, by nie dopuścić do ewentualnego zakłócenia konkurencji i zapewnić równe traktowanie wszystkich wykonawców. W tym celu prowadzone
są stosowne weryfikacje procesu realizacji zamówień w projektach finansowanych ze środków RPO WSL 2014-2020.
1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna