Instytucja Zarządzająca rpo wsl wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych I proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania


Sekcja 3.1.2 – System zarządzania i kontroliPobieranie 142.9 Kb.
Strona5/7
Data07.05.2016
Rozmiar142.9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Sekcja 3.1.2 – System zarządzania i kontroli

IZ RPO WSL ustanawia przejrzysty system zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020, na który składa się zarówno system instytucjonalny, jak i system procedur i dokumentów programowych, określający sposób działania instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020. System zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020, opiera się na procedurach zapewniających właściwą ścieżkę audytu, pozwalającą odtworzyć proces decyzyjny. Ponadto, zapewnia wdrożenie sprawnie i skutecznie działającego skomputeryzowanego systemu przekazywania wiarygodnych i aktualnych informacji (LSI 2014).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej podstawę systemu realizacji programu operacyjnego mogą stanowić w szczególności przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wytyczne horyzontalne oraz wytyczne, szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, opis systemu zarządzania i kontroli oraz instrukcje wykonawcze zawierające procedury działania właściwych instytucji. Dodatkowo, na system realizacji składają się dokumenty wewnętrzne instytucji uczestniczących w realizacji RPO WSL 2014-2020, np. regulaminy, zarządzenia, itd.

IZ/ IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL opracowują instrukcje wykonawcze oraz inne dokumenty dotyczące sposobu postępowania w obszarze nadużyć finansowych.

System zarządzania i kontroli zapewnia jasny podział kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy IZ RPO WSL a IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL, jak również w strukturach organizacyjnych IZ/IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL oraz dokładne określenie zakresu zadań i obowiązków pracowników, który ma na celu wyeliminowanie dowolności w określeniu sposobu pracy i procedowania. Zadania instytucji zarządzającej określa rozporządzenie ogólne oraz ustawa wdrożeniowa. Jasny podział zadań między IZ RPO WSL a IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL wynika z zapisów Porozumień, w których poszczególnym instytucjom pośredniczącym zostały powierzone zadania z zakresu realizacji RPO WSL 2014-2020.

Każda instytucja zaangażowana w realizację RPO WSL 2014-2020 jest zobowiązana do zapewnienia prawidłowej rozdzielności funkcji na poziomie regulaminu i struktury organizacyjnej. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnienie prawidłowej rozdzielności funkcji odnośnie procesów związanych z oceną projektów, kontrolą projektów (zarówno w zakresie weryfikacji administracyjnych, jak i kontroli na miejscu) oraz certyfikacją wydatków (rozdzielność dotyczy zadań realizowanych przez IZ RPO WSL z art. 125 oraz 126 rozporządzenia ogólnego) . Ponadto, w przypadku, gdy IZ RPO WSL/


IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL jest beneficjentem projektu, konieczne jest zapewnienie rozdzielności zadań i odpowiedzialności w zakresie pełnionych funkcji IZ RPO WSL/ IP RPO WSL/
IP ZIT/RIT RPO WSL i funkcji beneficjenta.
Zapewnienie prawidłowej rozdzielności funkcji jest przedmiotem kontroli systemowej IP RPO WSL/
IP ZIT/RIT RPO WSL oraz kontroli wewnętrznej systemu zarządzania i kontroli w IZ RPO WSL prowadzonej przez Referat certyfikacji systemu realizacji RPO WSL.


Sekcja 3.1.3 – Systemy kontroli wewnętrznej

Zgodnie z Wytycznymi KE, najbardziej efektywnym mechanizmem zapobiegania wystąpieniu nadużyć finansowych jest dobrze zaprojektowany i wdrożony system kontroli wewnętrznej. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- bieżącą kontrolę wewnątrz instytucji (np. weryfikacja realizacji zadań przez przełożonych, procedury, mechanizmy kontrolne, weryfikacja dokumentacji w oparciu o zasadę „dwóch par oczu”, kontrola i audyt wewnętrzny);

- kontrole projektów (zarówno w odniesieniu do weryfikacji administracyjnych, jak i kontroli


na miejscu);

- kontrole krzyżowe, prowadzone zgodnie z Wytycznymi MIiR w zakresie kontroli;

- bieżącą analizę danych dostępnych w systemach informatycznych.

Podstawą prawidłowego zaprojektowania systemu kontroli wewnętrznej jest analiza ryzyka, która determinuje konieczność podjęcia określonych działań kontrolnych, a także decyduje o ich zakresie, intensywności oraz częstotliwości.

Za prowadzenie analizy ryzyka nadużyć finansowych odpowiedzialny jest zespół ds. samooceny ryzyka, o którym mowa w rozdziale 5.

Sekcja 3.1.4 – Kontrola systemowa

IZ RPO WSL na podstawie art. 10 ustawy wdrożeniowej powierzyła IP RPO WSL/ IP ZIT/ RIT RPO WSL realizację zadań określonych w zawartych porozumieniach. Mając na uwadze, iż IZ RPO WSL ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację programu, prowadzone są kontrole systemowe, będące narzędziem weryfikacji prawidłowości wykonania powierzonych zadań.


IZ RPO WSL poprzez kontrole systemowe upewnia się, czy IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL wprowadziły skuteczne środki zwalczania nadużyć finansowych w zakresie swoich kompetencji
i zgodnie z niniejszymi wytycznymi. Jeśli kontrola systemowa wykaże, iż przyjęte przez IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL środki zwalczania nadużyć finansowych są nieadekwatne, IZ RPO WSL zaleca podjęcie stosownych środków naprawczych.

Wyniki kontroli systemowych są brane pod uwagę przez zespół ds. samooceny ryzyka, podczas dokonywania analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych.Sekcja 3.1.5 – Powszechne informowanie o prowadzeniu kontroli projektów

Powszechne informowanie o prowadzeniu kontroli projektów przez instytucje zaangażowane


we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 może zapobiegać wystąpieniu nadużyć finansowych. Kontrole projektów stanowią mechanizm kontrolny zmniejszający ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych oraz zwiększający prawdopodobieństwo ich wykrycia. IZ RPO WSL zakłada, iż powszechne informowanie o wdrożonych mechanizmach kontrolnych oraz o ich zakresie zniechęca beneficjentów do działań o charakterze nadużyć finansowych oraz ma wpływ na budowę zaufania obywateli
do organów władzy publicznej, jak również zapewnia transparentność jej działań. Mając powyższe
na uwadze, informacje dotyczące co najmniej zakresu prowadzonych kontroli projektów, jak również najczęściej popełnianych błędów w realizacji projektów, skutkujących wystąpieniem nieprawidłowości będą przekazywane wnioskodawcom/ beneficjentom poprzez stronę internetową RPO WSL
2014-2020, jak również podczas szkoleń i spotkań informacyjnych.

Decyzja o zakresie, sposobie i częstotliwości publikacji informacji o kontrolach oraz o instytucjach odpowiedzialnych za te publikacje, podejmowana będzie przez Zespół ds. samooceny ryzyka


lub IZ RPO WSL.
1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna