Instytucja Zarządzająca rpo wsl wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych I proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania


Sekcja 3.1.6 – Szkolenia i podnoszenie świadomości w zakresie zwalczania nadużyć finansowychPobieranie 142.9 Kb.
Strona6/7
Data07.05.2016
Rozmiar142.9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Sekcja 3.1.6 – Szkolenia i podnoszenie świadomości w zakresie zwalczania nadużyć finansowych

Kompleksowe działania szkoleniowe i mające na celu podnoszenie świadomości na temat nadużyć finansowych, odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu wystąpienia nadużyć finansowych.


IZ RPO WSL w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu realizacji obowiązków szkoleniowo-informacyjnych podejmuje następujące zadania:

 1. na podstawie ustaleń zespołu ds. samooceny ryzyka, przeprowadza działania/ opracowuje rekomendacje dla IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL w zakresie szkoleń oraz działań informacyjnych dotyczących nadużyć finansowych;

 2. opracowuje zalecenia odnośnie zakresu i sposobu szkolenia pracowników IZ RPO WSL/ IP RPO WSL/ IP ZIT/ RIT RPO WSL w zakresie nadużyć finansowych;

 3. informuje pracowników IZ RPO WSL/ IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL o przyjętych zasadach zwalczania nadużyć finansowych poprzez wewnętrzne systemy komunikacji
  (m.in. intranet, spotkania kadry kierowniczej, spotkania z pracownikami) w celu podniesienia świadomości w kwestii realizowanej przez IZ RPO WSL polityki zwalczania nadużyć finansowych oraz rozpoznawania oznak nadużyć finansowych i reagowania na tego typu działania.;

 4. publikuje informacje dotyczące polityki zwalczania nadużyć finansowych na stronie internetowej, w biuletynach i materiałach informacyjnych skierowanych do wnioskodawców/ beneficjentów;

 5. informuje wnioskodawców/ beneficjentów o przyjętej polityce zwalczania nadużyć finansowych podczas spotkań roboczych oraz szkoleniowych.

Podrozdział 3.2 – Wykrywanie i zgłaszanie

Odpowiedzialność za dostrzeganie potencjalnych sygnałów nieuczciwej działalności i odpowiednie na nie reagowanie spoczywa na wszystkich osobach zaangażowanych w realizację


RPO WSL 2014-2020 zarówno w IZ RPO WSL, jak i IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL. Zgodnie z art. 304 Kodeksu postępowania karnego każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. W sytuacji, gdy pracownicy instytucji państwowych lub samorządowych, w związku z pełnioną przez siebie funkcją, dowiedzieli się o popełnieniu takiego czynu, spoczywa na nich obowiązek prawny o powiadomieniu odpowiednich organów ścigania. Niedopełnienie tego obowiązku może zostać potraktowane jako czyn z art. 231 Kodeksu karnego.
IZ RPO WSL i IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL są odpowiedzialne za utworzenie i upowszechnienie przejrzystych mechanizmów wykrywania i zgłaszania nadużyć finansowych. Mechanizmy te podlegać będą analizie podczas spotkań roboczych zespołu ds. samooceny ryzyka, w wyniku której mogą podlegać koniecznym zmianom.
IZ RPO WSL/ IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL jest zobowiązana brać pod uwagę wszelkie sygnały dotyczące podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego i podjąć stosowne kroki w celu zweryfikowania uzyskanej informacji. W szczególności źródłem informacji na temat nadużyć finansowych może być:


 1. Instytucja zaangażowana w realizację RPO WSL 2014-2020. IZ RPO WSL (oraz IP RPO WSL/ IP ZIT/ RIT RPO WSL w zakresie powierzonych zadań) jest odpowiedzialna
  za wykrywanie nadużyć finansowych w realizacji RPO WSL 2014-2020 między innymi
  w trakcie prowadzonych przez siebie czynności kontrolnych na podstawie art.125 ust. 4 lit.
  a rozporządzenia ogólnego w związku z art. 125 ust. 5. Czynności te przyjmują formę przede wszystkim weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do składanych przez beneficjentów wniosków o płatność oraz kontroli na miejscu realizacji projektów.

 2. Instytucja lub organ zewnętrzny. Źródłem informacji o podejrzeniu nieprawidłowości
  lub nadużycia finansowego w realizacji projektu RPO WSL 2014-2020 może być instytucja
  lub organ, zarówno uczestniczący, jak i nieuczestniczący w procesie zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020, w szczególności:

 • Komisja Europejska, Europejski Urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych, Europejski Trybunał Obrachunkowy,

 • Urząd Kontroli Skarbowej (działający również jako Instytucja Audytowa)

 • Najwyższa Izba Kontroli,

 • Urząd Zamówień Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa,

 • Właściwe wspólnotowe lub krajowe organy ścigania przestępstw

 • Inne instytucje kontrolne (np. Urząd Skarbowy, Służba Celna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego/ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

 1. Pozostałe źródła. Informacja o podejrzeniu nadużycia finansowego może zostać otrzymana od dowolnego podmiotu w formie informacji anonimowej, prasowej lub innej niepotwierdzonej informacji. W takiej sytuacji IZ RPO WSL oraz również IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL
  (w zakresie swoich kompetencji) przeprowadza postępowanie sprawdzające w celu potwierdzenia otrzymanej informacji. Ze względu na ograniczony zakres kompetencji
  IP ZIT/RIT RPO WSL, którym nie przekazano do realizacji zadań w zakresie kontroli
  i weryfikacji wydatków, instytucje te, jeśli nie mają możliwości przeprowadzenia czynności sprawdzających w celu uprawdopodobnienia otrzymanego zgłoszenia, przekazują informacje o potencjalnych nadużyciach do IZ RPO WSL zweryfikowane w zakresie możliwym
  do przeprowadzenia. Dalsze czynności wyjaśniające (np. kontrole doraźne) prowadzone
  są przez IZ RPO WSL. IZ RPO WSL/ IP RPO WSL/ IP ZIT/ RIT RPO WSL informują
  na swoich stronach internetowych wnioskodawców i beneficjentów RPO WSL 2014-2020 oraz inne podmioty, w jaki sposób mogą przekazać posiadaną informację o podejrzeniu nadużycia finansowego.

W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu nadużycia finansowego IZ RPO WSL/ IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL zgłasza ją do właściwych organów dochodzeniowo-śledczych celem wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego w celu stwierdzenia zamierzonego działania. Informacja o dokonaniu przedmiotowego zgłoszenia zostaje bezzwłocznie przekazana do komórki pełniącej funkcję IC dla RPO WSL 2014-2020.


1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna