Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska RolniczegoPobieranie 454.02 Kb.
Strona4/8
Data10.05.2016
Rozmiar454.02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

23 głębokość poziomu

Wystarczy podać głębokość dolnej granicy poziomu (w centymetrach). Głębokość należy mierzyć od stropu mineralnej części profilu (nie wliczając ściółki leśnej, jeśli jest obecna),z wyjątkiem gleb organicznych i organiczno-mineralnych, w których głębokość warstw mierzy się od rzeczywistej powierzchni terenu.

24 przejście poziomu
Wyrazistość


OST ostre 0-2 cm

WYR wyraźne 2-5 cm

STO stopniowe 5-15 cm

ROZ rozmyte >15 cm*

* jeśli przekracza 15 cm - wydzielić odrębny poziom przejściowy

Morfologia


(na ogół nie określa się dla przejścia rozmytego i poziomów przejściowych)

PLA płaskie, równoległe do powierzchni

FAL faliste

KLI klinowe

IRR nieciągłe

NIE nieregularne25 barwa

Określić barwę według atlasu Munsella. Niekiedy należy podać barwę dominującą i towarzyszącą.26 rodzaj skały macierzystejutwory osadowe i organiczne
torfy

TWY torf wysoki

TNI torf niski

TPR torf przejściowy

HUM próchnica nadkładowa (duża miąższość)
ALU utwory aluwialne ogólnie

ALN osady terasy nadzalewowej

ILA osady ilaste

MUL utwory mułowe ogólnie


MUO muł organiczny

MUM muł organiczno-mineralny

GYT gytia

KRE kreda jeziorna

RUD ruda darniowa
utwory fluwioglacjalne

FLZ żwir fluwioglacjalny

FLP piasek fluwioglacjalny
utwory morenowe

ZWG glina zwałowa

ZWP piasek zwałowy

ZWZ żwir zwałowy


utwory eoliczne

LES less


LEG glina lessowata

LEK glina stokowa lessowata

EOW piasek eoliczny (wydmowy)

EOP piaski pokrywowe


skały masywne psefitowe

ZLE zlepieniec (konglomerat)

BRE brekcja
skały masywne psammitowe

PSN piaskowiec

PSG piaskowiec gruboziarnisty

PSS piaskowiec średnioziarnisty

PSD piaskowiec drobnoziarnisty

PSW piaskowiec wapnisty

ARK arkozy

SZA szarogłazy


skały masywne pelitowe

PYL pyłowiec

MUI mułowiec, iłowiec

LUI łupek ilasty


MRG margle

osady węglanowe

WAP wapień

WAD wapień dolomityczny

DOL dolomit
ewaporaty

GIP gips


ANH anhydryt

skały magmowe
skały plutoniczne (głębinowe)

GRA granit

PEG pegmatyt

GDR granodioryt

MON monzonit

SJE sjenit

DIO dioryt

GAB gabroskały wulkaniczne

RYO riolit

AND andezyt

FON fonolit

DAC dacyt

DIA diabaz

BAZ bazalt

MEL melafir

NEF nefelinit
TUF tufy
Skały metamorficzne

KWA kwarcyty

FYL fyllity


LUP łupki łyszczykowe, ogólnie


LUK łupki kwarcowe

LUG łupki grafitowe


GNE gnejsy, ogólnie

GND gnejsy dwułyszczykowe

GNB gnejsy biotytowe

GNM gnejsy muskowitowe

GNC gnejsy cienkolaminowane

GNG gnejsy grubolaminowane

GRN granulity

MIG migmatyty


ZIE łupki zieleńcowe

AMF amfibolit

EKL eklogit


SER serpentynit


MAR marmur


HOR hornfels
Osady antropogeniczne


POP popioły, ogólnie


ZUZ żużel, ogólnie

BUD odpady budowlane ogólnie

SMI śmieci ogólnie

SMK śmieci komunalne

SZL osady (szlamy) przemysłowe

KOM kompost27 STRATygrafia
Wiek skały macierzystej
Kenozoik

Q Czwartorzęd (ogólnie)

Qh Holocen

Qp Plejstocen

Tr Trzeciorzęd (ogólnie)

TrPl Pliocen

TrMi Miocen

TrOl Oligocen

TrEo Eocen

TrPa Paleocen


Mezozoik


K Kreda

J Jura


T Trias

Paleozoik


P Perm

C Karbon


D Dewon

S Sylur


O Ordowik

Cm Kambr


pCm Prekambr

28 szkielet

Podać kształt odłamków szkieletowych i stopień zwietrzenia, oraz ewentualnie skład petrograficzny (procentową zawartość szkieletu podaje się razem z uziarnieniem).Kształt odłamków


X ostrokrawędziste

O zaokrąglone (obtoczone)

L łupkowate, płytkowe

Stopień zwietrzenia


  1. nie zwietrzałe (świeże)

  2. słabo zwietrzałe

  3. silnie zwietrzałe

29 Uziarnienie

Symbol (zgodny z PN z 1998 roku) grupy granulometrycznej oznaczonej organoleptycznie.


Zestawienie cech pomocniczych do określania grup granulometrycznych

Szorstkość przy rozcieraniu (obecność piasku)

Kształt i trwałość agregatów

Plastyczność i

możliwość tworzenia wałeczków

Grupa

Bardzo duża szorstkość

(przewaga ziaren piasku)brak lub bardzo nietrwałe

nie plastyczny, nie brudzi palców

piasek

(p)


agregaty ostrokrawędziste bardzo nietrwałe

nie plastyczny; bardzo nietrwałe kulki, nie tworzy wałeczków; słabo brudzi palce

piasek słabogliniasty

(ps)


agregaty ostrokrawędziste nietrwałe

wałeczki grubości ołówka, bardzo nietrwałe; wyraźnie brudzi palce

piasek gliniasty

(pg)


Duża szorstkość

(ziarna piasku wyraźnie widoczne)agregaty dość trwałe

wałeczki grubości ołówka lub nawet cieńsze, lecz nietrwałe; brudzi palce

glina piaszczysta

(gp)


z łatwością uzyskuje się wałeczki o grubości połowy ołówka, lecz łamliwe pod słabym naciskiem

glina lekka

(gl)


Średnia szorstkość

(ziarna piasku widoczne i wyczuwalne)ostrokrawędziste trwałe agregaty

z łatwością uzyskuje się wałeczki o grubości połowy ołówka, lecz łamliwe pod słabym naciskiem

glina

(g)


wałeczki grubości połowy ołówka, trwałe, nie pękające

glina średnia

(gs)


można formować bardzo cienkie „sznurki” i „obrączki”; bardzo plastyczny i lepki

ił piaszczysty

(ip)


Mała szorstkość

(ziarna piasku słabo widoczne i słabo wyczuwalne)drobne nietrwałe agregaty

grube wałeczki, bardzo kruche i spękane; bardzo silnie brudzi palce

pył piaszczysty

(płp)


agregaty duże i bardzo trwałe

wałeczki grubości połowy ołówka i cieńsze, trwałe, nie pękające

glina ciężka

(gc)


Bardzo mała szorstkość

(ziarna piasku na ogół nie widoczne i nie wyczuwalneagregaty duże i na ogół dość trwałe trwałe

z łatwością uzyskuje się wałeczki o grubości połowy ołówka, lecz wyraźnie spękane i kruche

glina pylasta

(gpł)


drobne nietrwałe agregaty

grube wałeczki, bardzo kruche i spękane; bardzo silnie brudzi palce

pył

(pł)


agregaty dość duże lecz łatwo rozpadające się

z łatwością uzyskuje się wałeczki o grubości połowy ołówka, lecz wyraźnie spękane

pył ilasty

(płi)


agregaty duże, ostrokrawędziste, trwałe

można formować cienkie „sznurki” i „obrączki” lecz z czasem pękające

ił pylasty

(ipł)


agregaty duże, ostrokrawędziste, bardzo trwałe

można formować bardzo cienkie „sznurki” i „obrączki”; bardzo plastyczny i lepki

(i)


agregaty duże, ostrokrawędziste, bardzo trwałe

można formować bardzo cienkie „sznurki” i „obrączki”; szczególnie plastyczny i lepki

ił ciężki

(ic)
Frakcje i podfrakcje granulometryczne

Średnica ziaren, mm

A. Części szkieletowe

> 2

I. Frakcja kamienista

Głazy, bloki, kamienie duże

Kamienie średnie, gruz

Kamienie małe, gruz> 75

> 500


500-250

250-75


II. Frakcja żwirowa

Żwir gruby

Żwir średni

Żwir drobny75-2

75-20


20-5

5-2


B. Części ziemiste

<2

Frakcja piaskowa

Piasek bardzo gruby

Piasek gruby

Piasek średni

Piasek drobny

Piasek bardzo drobny2-0,05

2,0-1,0


1,0-0,5

0,5-0,25


0,25-0,10

0,10-0,05Frakcja pyłowa

0,05-0,002

Frakcja iłowa

<0,002
Oznaczenie dominującej frakcji piasku

a) gruboziarniste - 25% i więcej piasku bardzo grubego i grubego oraz < 50% piasku o innej granulacji,

b) średnioziarniste - 25% i więcej piasku bardzo grubego, grubego i średniego oraz <50% piasku drobnego i bardzo drobnego,

c) drobnoziarniste - 50% i więcej piasku drobnego lub mniej niż 25% piasku bardzo grubego, grubego i średniego oraz mniej niż 50% piasku bardzo drobnego,

d) bardzo drobnoziarniste - 50% i więcej piasku bardzo drobnego.
np. piasek gliniasty gruboziarnisty

glina lekka grubopiaszczystaUtwory szkieletowate zawierają

od 5 do 60% części szkieletowych w całej masie glebowej:

  1. słabo szkieletowate – 5-15% części szkieletowych (np. glina średnia słabo kamienista – gsk1),

  2. szkieletowate – 15-25% cz. szkielet. (np. glina średnia kamienista – gsk2),

  3. mocno szkieletowate – 25-35% cz. szkieletowych (np. glina średnia mocno kamienista – gsk3),

  4. bardzo mocno szkieletowate – 35-60% cz. szkieletowych (np. glina średnia bardzo mocno kamienista – gsk4).Utwory szkieletowe > 60% części szkieletowych:

a) piaszczysto-szkieletowe (żp, kp)

b) gliniasto-szkieletowe (żg, kg)

c) ilasto-szkieletowe (żi, ki)

d) szkieletowe (ż, k) - gdy zawierają tak mało części ziemistych, że nie zapełniają on przestworów międzyszkieletowych większych od 1 mm średnicy

Pobieranie 454.02 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna