Instytut historii prawaPobieranie 43.84 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar43.84 Kb.
INSTYTUT HISTORII PRAWA

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


EGZAMIN Z PRAWA RZYMSKIEGO

18 czerwca 2013 roku

GRUPA A
Imię i Nazwisko (prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

......................................................................................................................................................

Numer albumu .................................

Liczba punktów za część I ......./ na 20 możliwych

Liczba punktów za część II ......./ na 30 możliwych

Liczba punktów za część III ......./ na 50 możliwych

Razem ......./ na 100 możliwych

Ocena ........................................

Oceny według skali: celujący 98-100

bardzo dobry 93-97

dobry + 85-92

dobry 77-84

dostateczny + 69-76

dostateczny 61-68

niedostateczny 0-60
CZĘŚĆ I

Odpowiedz na pytania w punktach 1-10. Za każdą prawidłową odpowiedź w tej części zyskuje się 2 punkty. UWAGA! Odpowiedź częściowa nie jest punktowana.


1. Co oznacza łacińskie sformułowanie superficies solo cedit?

....................................................................................................................................................................

2. Co oznacza łacińskie sformułowanie actor sequitur forum rei?

....................................................................................................................................................................

3. Uporządkuj chronologicznie następujące wydarzenia, wpisując w nawiasach kolejne numery:

Codex Theodosianus [ ], Institutiones Gai [ ], konstytucja raweńska [ ], Ustawa XII Tablic [ ]

4. Co stanowi essentiale negotii rzymskiego testamentu?

....................................................................................................................................................................

5. Jakie rzeczy mogły być przedmiotem użyczenia (commodatum)?

....................................................................................................................................................................

6. Od czego zależała zdolność do czynności prawnych?

....................................................................................................................................................................

7. Uporządkuj w kolejności występowania części formułki procesowej:intentio [ ], condemnatio [ ], clausula arbitraria vel restitutoria[ ], nominatio [ ]

8. Wymień 3 podziały rzeczy.

....................................................................................................................................................................

9. Wymień przesłanki potrzebne do zasiedzenia

..................................................................................................................................................................

10. Wymień źródła zobowiązań wg Instytucji Gaiusa

....................................................................................................................................................................
x

11

11. Juryści klasyczni pisali 1. kodeksy

 2. komentarze do Ustawy XII Tablic

 3. komentarze do senatus consulta

12. Reskrypt to

 1. jeden z rodzajów konstytucji cesarskich

 2. wyrok wydany przez cesarza

 3. pisemna instrukcja cesarza skierowana do urzędnika

13. Sponsio w prawie klasycznym to czynność

 1. dwustronna

 2. mortis causa

 3. formalna

14. Towarem w emptio-venditio mogły być

 1. rzeczy niebędące własnością sprzedawcy

 2. rzeczy mające powstać w przyszłości

 3. res omnium communes

15. Legatariusz z zapisu windykacyjnego może wnieść skargę

 1. in rem tylko przeciw dziedzicowi

 2. ex testamento przeciw dziedzicowi

 3. in personam przeciw każdej osobie

16. Distractio bonorum

 1. w procesie legisakcyjnym polegała na poćwiartowaniu zasądzonego dłużnika

 2. była stosowana już w III wieku p.n.e.

 3. stanowiła podstawową formę egzekucji w procesie kognicyjnym

17. Małżeństwo zawierano przez

 1. usus

 2. porwanie żony

 3. nieformalne wyrażenie zgody (affectio maritalis)

18. Pretor mógł

 1. wydawać nakazy i zakazy

 2. poprawiać (corrigere) przepisy prawa cywilnego

 3. uzupełniać (supplere) przepisy prawa cywilnego

19. Część formułki zwana condemnatio znajdowała się w

 1. rei vindicatio

 2. actio commodati directa

 3. actio finium regundorum

20. Pochodne sposoby nabycia prawa własności to

 1. zawłaszczenie (occupatio)

 2. traditio

 3. znalezienie skarbu (thesaurus)CZĘŚĆ III

Rozwiąż kazus. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za prawidłową, wyczerpującą odpowiedź zaznaczona jest w nawiasie po poleceniu.


21. W 565 r. n.e. po zmarłym bez testamentu Gaiusie pozostali: syn, córka, dwoje wnucząt po drugiej zmarłej córce i przyrodni brat Gaiusa. Kto dziedziczy po Gaiusie i w jakich częściach? Uzasadnij odpowiedź.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22. Nazwij podana formułkę, wskaż jej części i napisz stan faktyczny uzasadniający jej wytoczenie. [6 p.]

Sędzią niech będzie Tytus. Jeśli okaże się, że grunt Kapenacki, o który toczy się spór, jest Aulusa Ageriusa na podstawie prawa Kwirytów, i jeśli na wezwanie sędziego nie zostanie zwrócony Aulusowi Ageriusowi przez Numeriusa Negidiusa, ile ta rzecz będzie warta, tyle pieniędzy zasądź od Numeriusa Negidiusa na rzecz Aulusa Ageriusa. Jeśli się nie okaże, uwolnij.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

23. Aulus zapytał Tytusa: „Czy przyrzekasz dać mi jutro niewolnika Stichusa albo niewolnika Pamphiliusa?”. Tytus bardzo się spieszył więc tylko na znak zgody kiwnął głową. Ponieważ minęły 2 dni a Tytus nie świadczył, Aulus wystąpił ze skargą domagając się wydania Stichusa. Jaki zapadnie wyrok? Uzasadnij odpowiedź. [5 p.]

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

24. Żyjący w III wieku p.n.e. Aulus chce, by jego spadkobiercą został syn Gaius. Córka Marcia ma dostać 50 tys. sesterców i niewolnicę Pamphilię należącą do przyjaciela Aulusa, Gneiusa. Ponadto niewolnik Stichus, należący do Aulusa, ma otrzymać wolność. Proszę napisać testament. [5 p.]

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

25. Na Gneiusa, który zatrzymał się na wąskiej ulicy, gdyż zobaczył niebezpiecznie wystającą z balkonu domu Tytusa skrzynkę, z okna sąsiedniego domu Aulusa, który od dawna wynajmował Lucius, spadła doniczka i ciężko go raniła. Przeciw komu i jakie skargi może w tej sytuacji wnieść Gneius? Uzasadnij odpowiedź. [6 p.]

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

26. Pewnej zimowej nocy roku 155 Stichus, niewolnik Marcusa, ale użyczony Paulusowi, ukradł drogocenny naszyjnik bogatej Pulcherii. Do kogo Pulcheria może wystapić z actio furti? Uzasadnij odpowiedź. [5 p.]

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

27. Aulus ustanowił na rzecz swojego przyjaciela Maeviusa prawo użytkowania winnicy na 10 lat. Maevius przez 5 lat dbał o winnicę i zbierał winogrona. Po 5 latach Maevius zmarł, a Aulus zaczął sam zajmować się winnicą. Spadkobiercy Maeviusa żądają od Aulusa umożliwienia im korzystania w dalszym ciągu z winnicy twierdząc, że nie upłynął jeszcze termin na jaki ustanowiono użytkowanie. Oceń sytuację prawną. [5 p.]

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

28. Marcus, Titus i Seius założyli spółkę. Po roku Titus pokłócił się z Seiusem i powiedział, że nie chcę dalej być jego wspólnikiem i odchodzi ze spółki oraz wystąpił z actio pro socio żądając od Seiusa rozliczenia z tytułu wspólnie prowadzonej działalności. Czy Marcus i Seius dalej są wspólnikami? Uzasadnij odpowiedź. [4 p.]

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

29. Oblicz stopień pokrewieństwa, jaki łączyłby Cię [3x1 p.]


 1. Z bratem Twojego dziadka

 2. Z wnukiem Twojego stryja

 3. Z synem siostry Twojej babki

30. Określ, jaki rodzaj accidentale negotii zawarto w przykładzie [3x2 p.] 1. Jeżeli twoja żona urodzi syna, podaruję wam wille na Capri.

warunek

 termin
 zawieszający

 rozwiązujący
 potestatywny

 kazualny

mieszany
 1. Gdy w Rzymie spadnie w tym roku śnieg, dam Ci ciepłe futro.

 warunek

 termin
 zawieszający

 rozwiązujący
 potestatywny

 kazualny

 mieszany
 1. Gdy Nil wyleje, dostarczę Ci ziarna na zasiew.

 warunek

 termin
 zawieszający

 rozwiązujący
 potestatywny

 kazualny

 mieszany
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna