Instytut historii prawaPobieranie 43.69 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar43.69 Kb.
INSTYTUT HISTORII PRAWA

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego
EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRAWA RZYMSKIEGO
GRUPA J
Imię i Nazwisko (prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

......................................................................................................................................................

Numer albumu .................................
Liczba punktów za część I ......./ na 20 możliwych

Liczba punktów za część II ......./ na 30 możliwych

Liczba punktów za część III ......./ na 50 możliwych

Razem ......./ na 100 możliwych

Ocena ........................................
Oceny według skali: celujący 98-100

bardzo dobry 93-97

dobry + 85-92

dobry 77-84

dostateczny + 69-76

dostateczny 61-68

niedostateczny 0-60
CZĘŚĆ I

Zaznacz kółkiem jedną właściwą odpowiedź w punktach 1-4. UWAGA! Wszelkie poprawki anulują punkty za dane pytanie. Odpowiedz na pytania w punktach 5-10. Za każdą prawidłową odpowiedź w tej części uzyskuje się 2 punkty. UWAGA! Odpowiedź częściowa nie jest punktowana.

1 Ustawa XII tablic rozpoczynała się od norm dotyczących


 1. odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko życiu ludzi wolnych.

 2. postępowania sądowego.

 3. ustanowienia dziedzica testamentowego.

2Ulpian definiował sprawiedliwość jako

 1. równość wszystkich wobec prawa.

 2. danie każdemu tego, co mu się należy.

 3. stosowanie identycznego rozstrzygnięcia w identycznych okolicznościach.

3Omów ochronę posiadania

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

4 Niewola była instytucją pochodzącą z 1. ius gentium.

 2. ius naturale.

 3. ius civile.

5 Podaj cztery podziały czynności prawnych.

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

6 Podaj sposoby wejścia pod patria potestas.

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

7 Podaj systematykę zobowiązań przyjętą przez Gaiusa w Res cottidianae.

.……….............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

8 Wymień cztery pacta pretorskie.

..........................................................................................................................................................

………........................................................................................................................................…...

..........................................................................................................................................................

9 Wymień cztery środki ochrony pozaprocesowej.

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

10 Wymień cztery klasy spadkobierców wedle edyktu pretorskiego.

........…..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

CZĘŚĆ II

W każdym z punktów od 11 do 20 określ czy wypowiedź jest prawdziwa czy fałszywa wpisując odpowiednio TAK lub NIE przy każdej odpowiedzi. W każdym pytaniu tej części można uzyskać 1 pkt za dwie odpowiedzi poprawne i 3 pkty jeśli wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. UWAGA! Wszelkie poprawki anulują punkty za dane pytanie.

11 Digesta to


 1. jedna z części kodyfikacji justyniańskiej. ........

 2. jedna z form dzieł prawników klasycznych. ........

 3. jeden z rodzajów konstytucji cesarskich. ........

12 Zdolność prawna zależała od

 1. wieku i stanu umysłowego. ........

 2. stanu umysłowego i płci. ........

 3. płci i pozycji w rodzinie. ........

13Małżeństwo w prawie klasycznym zawierano przez

 1. usus. ........

 2. confarreatio. ........

 3. deductio in domum mariti. ........

14Rozróżnienie na res mancipi i res nec mancipi pokrywa się z podziałem na

 1. rzeczy ruchome i nieruchomości. ........

 2. rzeczy zużywalne i niezużywalne. ........

 3. rzeczy prywatne i publiczne. ........

15Pochodne sposoby nabycia prawa własności to

 1. traditio. ........

 2. occupatio. ........

 3. accessio. ........

16Legatariusz z zapisu windykacyjnego wnosił skargę

 1. in rem przeciw dziedzicowi. ........

 2. ex testamento przeciw dziedzicowi. ........

 3. in personam przeciwko każdej osobie posiadającej rzecz zapisaną. ........

17Zobowiązaniami jednostronnymi są

 1. mutuum i stipulatio. ........

 2. commodatum i mutuum. ........

 3. societas i depositum. ........

18 Odpowiedzialność za wady prawne towaru istniała z mocy prawa

 1. zawsze przy każdej formie kupna-sprzedaży. ........

 2. tylko w rozwiniętej sprzedaży konsensualnej. ........

 3. przy sprzedaży mancypacyjnej. ........

19Co regulował drugi rozdział ustawy Akwiliańskiej?

 1. odpowiedzialność za zabicie cudzego zwierzęcia. ........

 2. odpowiedzialność adstypulatora. ........

 3. odpowiedzialność za zranienie cudzego niewolnika. ........

20 Apelacja była możliwa w procesach

 1. legislacyjnym i formułkowym. .........

 2. formułkowym i kognicyjnym. .........

 1. legisakcyjnym i kognicyjnym. .........

część iii


Rozwiąż kazus. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za prawidłową, wyczerpującą odpowiedź zaznaczona jest w nawiasie po poleceniu.

21W roku 92 n.e. Lucius wynajął Quintusowi grunt pod lasem na pięć lat. Dwa lata później Lucius przeniósł własność tego gruntu na Appiusa. Appius nie pozwala Quintusowi korzystać z gruntu. Co w tej sytuacji może uczynić Quintus? Odpowiedź uzasadnij. [5]

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

22 Obywatelka rzymska zawarła małżeństwo z peregrynem, któremu przysługiwało conubium. Po upływie pewnego czasu urodził im się syn. Określ jego status familiae. Uzasadnij odpowiedź. [4]

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

23Podaj stan faktyczny uzasadniający wniesienie hereditatis petitio i napisz odpowiednią formułkę. [6]

....................................................................................................................................................…

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................…

....................................................................................................................................................…

24Seius dał Luciusowi w I w. n.e. 20 aureusów tytułem pożyczki. Zażądał jednak, aby po roku Lucius oddał 22 aureusy, na co Lucius wyraził zgodę kiwając głową. Lucius nie kwapi się ze zwrotem pożyczki. Udziel Seiusowi porady prawnej. [4]

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................…….............

.............................................................................................................................................………

..............................................................................................................................................………

25Wierzyciel odebrał przyrzeczenie stypulacyjne: “Czy obiecujesz dać mi 10 000 sesterców albo niewolnika Stichusa?” Następnie, gdy w umówionym terminie dłużnik nie świadczył, wierzyciel wystąpił ze skargą domagając się wydania Stichusa. Czy wygra proces? Uzasadnij odpowiedź. [6]

..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................…..

……..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................…..

26 Quintus pożyczył od Gaiusa 100 sesterców na dwa miesiące. Po upływie tego czasu Quintus zagroził, że spali dom Gaiusa, jeśli ten nie odroczy spłaty na dalsze dwa miesiące. Gaius to uczynił. Jednak po upływie trzech tygodni wystąpił on ze skargą condictio certae creditae pecuniae. Kto wygra proces? Odpowiedź uzasadnij. [6]

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

27W 320 roku n.e. Titus zrobił łódź ze ściętego na gruncie Aulusa dębu. Czy Aulus może wystąpić z rei vindicatio przeciw Titiusowi? Uzasadnij odpowiedź. [4]

..............................................................................................................................................………

.............................................................................................................................................………

..............................................................................................................................................………

..........................................................................................................................................................

28Z majątku żyjącego w II wieku p.n.e. Appiusa latyfundium ma przypaść synowi Marcusowi, dom w Ostii synowi Serviusowi, zaś willa na Capri córce Cecylii. Appius nie ma więcej dzieci in potestate. Chce ponadto, aby żona Klaudia otrzymała willę pod Neapolem, należącą do jego przyjaciela Maeviusa. Proszę napisać testament. [6]

..............................................................................................................................................………

..............................................................................................................................................………

..............................................................................................................................................……… ..............................................................................................................................................………

...................................................................................................................................................…..

29 Oblicz stopień pokrewieństwa, jaki łączyłby Twojego syna: [3x1] 1. z wnukiem Twego brata. .........

 2. z Twoim dziadkiem. .........

 3. z Twoją przyrodnią siostrą. .........

30 Określ, jaki rodzaj accidentalium negotii zawarto w przykładzie. [3x2]

a) Możesz mieszkać w moim domu, dopóki Twój najstarszy syn Publius nie ożeni się.¨ warunek

¨ termin
¨ zawieszający

¨ rozwiązujący
¨ potestatywny

¨ kazualny

¨ mieszany

 1. Proszę Cię, abyś wydał cały spadek po mnie Luciusowi, gdy osiągnie pubertas..

¨ warunek

¨ termin
¨ zawieszający

¨ rozwiązujący
¨ potestatywny

¨ kazualny

¨ mieszany

c) Jeśli Twoja żona, która jest w ciąży urodzi, dostaniesz 30 sesterców na opłacenie położnej.

¨ warunek

¨ termin
¨ zawieszający

¨ rozwiązujący
¨ potestatywny

¨ kazualny

¨ mieszany

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna