Instytut humanistycznyPobieranie 1.88 Mb.
Strona1/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

W TARNOWIEINSTYTUT HUMANISTYCZNY

ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ

SYLABUS
KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA
STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

PROFIL PRAKTYCZNY

I i II ROKOBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/13

Spis treściPRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: teoria kultury (ć)
Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

Filologia polska, studia II stopnia, stacjonarne – profil praktyczny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

teoria kultury

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

4

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

II

9

Semestr

3

10

Typ zajęć

Ćwiczenia

11

Liczba godzin

30

12

Koordynator

prof. dr hab. A. Wilkoń

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

ukończone studia I stopnia

18

Efekty kształcenia

Student:

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą teorie, metodologię, główne nurty, kierunki i dyscypliny naukowe, właściwe dla filologii polskiej, zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej

-ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę ogólną na temat współczesnych i historycznych odmian kultury, jej funkcji oraz jej dziedzin- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

- powinien mieć umiejętności dobrego orientowania się w zakresie teorii kultury, rodzaju kultur, dziedzin kultury, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości i zróżnicowania kultury europejskiej oraz polskiej- jest gotowy do odpowiedzialnego i aktywnego podejmowania zadań zawodowych

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego i światowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego przejawach

- jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii
i modyfikacji sposobu działania w świetle dostępnych danych i argumentów

19

Stosowane metody dydaktyczne

- ćwiczenia wykorzystujące metodę projektów, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusję - 2 godziny tygodniowo przez 15 tygodni

- konsultacje indywidualne – 1 godzina tygodniowo przez 15 tygodni;

- konsultacje indywidualne on-line.


20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Ocena merytoryczna samodzielnie przygotowanego referatu, ocena merytoryczna udziału studenta w dyskusji

21

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3. Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie studenta w zajęciach, tj. przygotowywanie referatów oraz udział w dyskusji.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Natura, cywilizacja i kultura.

Rodzaje kultury duchowej

Rozwój kultury w poszczególnych okresach.

Cywilizacja a kultura.

Historyczne odmiany kultury.

Kultury starożytne.

Kultury średniowiecza europejskiego.

Kultury renesansu i baroku.

Przełom oświeceniowy w Europie i w Polsce.

Kultura XIX w.

Kultura XX w.

Oddziaływanie przemian kulturowych na refleksję literaturoznawczą i językoznawczą.23

Treści kształcenia (pełny opis)

Natura, cywilizacja i kultura – podstawowe pojęcia współczesnej teorii kultury.

Rodzaje kultury duchowej: literatura, sztuka, nauka, religia, filozofia, etyka, prawo, ideologia, itp.; rozwój tej kultury w poszczególnych okresach, chrześcijańskie korzenie kultury europejskiej.

Cywilizacja a kultura.

Historyczne odmiany kultury.

Kultury starożytne.

Kultury średniowiecza europejskiego.

Kultury renesansu i baroku.

Przełom oświeceniowy w Europie i w Polsce.

Kultura XIX w: Dwie odmiany kultury: kultura romantyczna, kultura pozytywistyczna.

Kultura XX w. i jej przemiany: procesy współczesnej kultury w Europie i świecie, negatywne zjawiska w kulturze.

Oddziaływanie przemian kulturowych na refleksję literaturoznawczą i językoznawczą.


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa (obowiązkowa)

Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, P. Rodak, Warszawa 2005.

Antropologia słowa, red. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2003.

Antropologia widowisk, red. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

W. J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, reprezentacje, Poznań 1998.

E. Baldwin, B. Longhurst, S. McCracken, M. Ogborn, G. Smith, Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007.

R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa 2002.Literatura uzupełniająca

A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006.

M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, przeł. R. Reszke, Warszawa 1999.

M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004.Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. W. Dudzik i L. Kolankiewicz, Warszawa 1996.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna