Instytut humanistyczny


PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: prawo autorskie (ć)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona10/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   45

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: prawo autorskie (ć)Nr pola


Nazwa pola


Opis


1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

prawo autorskie

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

10.0

6

Punkty ECTS

1

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

1

10

Typ zajęć

Ćwiczenia

11

Liczba godzin

15

12

Koordynator

dr L. Małek

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Brak

18

Efekty kształcenia

Student:

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu

prawa autorskiego oraz

konieczność zarządzania zasobami własności

intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego

- potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do

instytucji kultury i edukacji oraz mediów, w szczególności

prawa autorskiego i związanego z zarządzaniem własnością intelektualną, w tym prawem autorskim.19

Stosowane metody dydaktyczne

Elementy wykładu połączonego z prezentacją rozstrzygnięć sądowych oraz rozwiązywanie nieskomplikowanych kazusów i analiza praktyczna dokumentów (pism, umów itp.).

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Prace pisemne na zadany temat, obejmujące także konieczność dokonania analiz prawnych odnoszących się do konkretnych stanów faktycznych (kazusów) o nieskomplikowanym charakterze.

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 1. na podstawie bieżącej oceny zadań wykonywanych podczas zajęć oraz kolokwium pisemnego obejmujące test lub pytania opisowe. Do uzyskania zaliczenia wymagana jest połowa maksymalnej liczby punktów.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Pojęcie i źródła prawa autorskiego. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego – przedmiot, podmiot, treść autorskich praw osobistych, treść autorskich praw majątkowych i jej ograniczenia, umowy, prawa pokrewne, wizerunek i prawo autorskie w Internecie oraz zbiorowy zarząd prawami autorskimi i pokrewnymi, problematyka karnoprawna na gruncie prawa autorskiego.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Pojęcie prawa autorskiego
Ujęcia definicyjne prawa autorskiego i jego geneza.

Źródła prawa autorskiego (ustawa, umowy międzynarodowe, prawo europejskie).

Pojęcie „utworu” na gruncie prawa autorskiego. Definicja ustawowa, katalog egzemplifikacyjny, przykłady zaczerpnięte
z orzecznictwa sądowego, przypadki sporne i graniczne. Refleksja nad liberalizacją wymogów i próba znalezienia rozwiązania.

Utwór samoistny, zależny, inspirowany i dzieło


z zapożyczeniami – przykłady oraz konsekwencje prawne zaliczenia danego utworu do określonej kategorii.

Ustawowe wyłączenia spod ochrony (dokumenty


i materiały urzędowe, projekty aktów prawych itp.).
Podmioty prawa autorskiego
Twórca. Współtwórcy (przesłanki współtwórczości).

Wydawca, producent, pracodawca i inne podmioty.

Autorskoprawny status prac dyplomowych.

Tzw. dzieła osierocone.

Utwory tworzone przez maszyny – zagadnienie autorstwa.
Autorskie prawa osobiste
Charakter katalogu praw osobistych. Ogólna charakterystyka (czas trwania, ochrona po śmierci, nieprzenoszalność itp.).

Prawo do autorstwa (aspekt pozytywny i negatywny).

Pojęcie i rodzaje plagiatu, plagiat w działalności naukowej.

Inne zjawiska, podobne do plagiatu: autoplagiat, ghostwriting, plagiat „odwrócony”, plagiat w pracach dyplomowych.

Prawo do integralności utworu i inne prawa osobiste.
Autorskie prawa majątkowe i wyjątki od och treści
Pojęcie autorskich praw majątkowych – definicja ustawowa, pola eksploatacji, czas trwania i inne cechy.

Postacie (formy) korzystania z utworu (przykłady, podziały). Prawo do wynagrodzenia.

Pojęcie i charakter dozwolonego użytku.

Dozwolony użytek osobisty (regulacja ustawowa, przykłady, zagadnienie kserowania podręczników itp.).


Dozwolony użytek publiczny
Przegląd postaci użytku.

Przesłanki prawa cytatu.

Antologie i wypisy.

Prawo przedruku.


Dozwolony użytek publiczny – zagadnienia szczegółowe
Inne postacie – przywileje biblioteczne, licencje dla szkół
i ośrodków dokumentacji itp.

Licencje wprowadzone w roku 2004.

Obowiązek podania źródła (art. 34 pr. aut.).

Tzw. test trójstopniowy (art. 35 pr. aut.).


Umowy w prawie autorskim

Ogólna charakterystyka.

Ustawowe reguły odnoszące się do umów.

Zasady redakcji kontraktów autorskich.

Licencje open source i creative commons.
Ćwiczenia praktyczne – analiza i próba sporządzenia umowy z zakresu prawa autorskiego
Prawa pokrewne
Pojęcie.

Prawa artystów wykonawców.

Prawa do fonogramów i wideogramów.

Prawa do nadań.

Inne prawa pokrewne.

Ochrona praw pokrewnych.


Prawo autorskie w Internecie
Przedmiot ochrony i podmiot oraz treść prawa autorskiego.

Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego


w Internecie (dostawcy zawartości sieci, dostawcy usług
i użytkownika końcowego).

Piractwo i transfer plików MP3.

Rozpowszechnianie przedmiotów praw autorskich
w sieci (webcasting i simulcasting, usługi on demand oraz near-on-demand).

Miejsce korzystania z utworu.


Roszczenia w razie naruszenia praw autorskich
Rozwiązywanie kazusów dotyczących podmiotów prawa autorskiego, praw osobistych i praw majątkowych oraz dozwolonego użytku
Ochrona wizerunku i tajemnicy korespondencji
Zbiorowy zarząd prawami autorskimi oraz podstawy jego funkcjonowania. Rola Funduszu Promocji Twórczości
Prawo autorskie a przepisy prawa karnego


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Warszawa 2007;

R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2010 (wydanie szóste, zaktualizowane).

Literatura uzupełniająca:J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna