Instytut humanistycznyPobieranie 1.88 Mb.
Strona11/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   45


PRZEDMIOTY DO WYBORU

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: lektorat języka angielskiego (l)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

lektorat języka angielskiego

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

6 (2+2+2)

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I i II

9

Semestr

1, 2,3

10

Typ zajęć

Lektorat

11

Liczba godzin

90 (30+30+30)

12

Koordynator

mgr A. Rawińska, mgr M. Głodek

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

angielski, polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od poziomu grupy.

18

Efekty kształcenia

Wiedza:

Student posiada podstawową wiedzę o regułach gramatycznych wybranego języka;

ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, umożliwiające mu formułowanie poprawnych językowo wypowiedzi ustnych i pisemnych na różne tematy związane z życiem codziennym i zawodowym;

posiada praktyczną znajomość wybranego języka, niezbędną w różnych sytuacjach komunikacyjnych;

zna podstawowe słownictwo związane z jego specjalnością;

posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru nauczanego języka;

zna zasady z zakresu prawa autorskiego.

Umiejętności:

potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie wyższym niż B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie pisemnej i ustnej;

potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka;

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego i słuchanego, oraz wyszukać w nich i przetworzyć potrzebne informacje;

potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego specjalnością;

potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na język obcy i odwrotnie średnio trudny tekst z zakresu studiowanej specjalności;

potrafi przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia ustne w języku obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy.

KOMPETENCJE:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, jest świadomy własnych ograniczeń. Wie kiedy i jak korzystać z dokumentów autentycznych;

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do realizacji postawionych mu zadań;

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;

uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów w języku obcym.19

Stosowane metody dydaktyczne

metody podające: objaśnienie, opis

metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja w podgrupach, wypowiedzi indywidualne, debata

metody eksponujące: nagrania audio i video

metody praktyczne: praca z podręcznikiem, ćwiczenia leksykalne, ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur gramatycznych, ćwiczenia rozwijające sprawność pisania20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

aktywność na zajęciach, prace pisemne, projekty, zadania domowe, prezentacje.

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 1, 2, 3. Egzamin po semestrze 3.Zaliczenie pisemne obejmujące m.in. rozumienie ze słuchu, dopuszczające do egzaminu składającego się z części pisemnej i ustnej.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.

Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka w naturalnych warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, intonacji.

Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania konkretnych informacji, lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu.

Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się tematy, posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział lub podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania swojej opinii.

Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany uwzględniając reguły gramatyczno-ortograficzne, dostosowując język i formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb.


23

Treści kształcenia (pełny opis)

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia codziennego i o charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu kursu.
Zagadnienia gramatyczne:

czasy gramatyczne

przedimki

mowa zależna;

zdania warunkowe;

strona bierna;

Unreal Past

inwersja


słowotwórstwo

phrasal verbs

idiomy

rzeczowniki złożone


Zagadnienia leksykalne:

relacje międzyludzkie

komunikacja, uczenie się języków

czas wolny

środowisko naturalne, zagrożenia i ochrona

podróżowanie

zdrowie, sport

edukacja


rozrywka

praca


kultura i sztuka

polityka, problemy współczesnego świata24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

Leo Jones, New Progress to FC, Cambridge University Press, 1997


Literatura uzupełniająca:

Evans, V., Milton, J., FCE Listening and Speaking Skills 1-3. Newbury: Express Publishing, 2002.

Evans, V., FCE Use of English 1. Newbury: Express Publishing, 1997.

Evans, V., CPE Use of English, Examination Practice. Swansea: Express Publishing, 1998.Santon, Stephens, Fast Track to FCE, Pearson Education Ltd, 2001

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna