Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: seminarium magisterskie prof. M. Nawrocki (s)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona13/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: seminarium magisterskie prof. M. Nawrocki (s)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

seminarium magisterskie

Kręgi nowoczesności, kręgi ponowoczesności

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

48 (9+3+10+26)

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I i II

9

Semestr

1, 2,3,4

10

Typ zajęć

Seminarium

11

Liczba godzin

120 (30+30+30+30)

12

Koordynator

dr hab. M. Nawrocki, prof. PWSZ

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

ukończone studia I stopnia

18

Efekty kształcenia

Student zna i rozumie rolę refleksji literaturoznawczej w kształtowaniu kultury; ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę szczegółową o literaturze najnowszej w jej związkach z literaturą i kulturą powszechną; zna wielorakie konteksty interpretacyjne i rozumie rolę ich wykorzystania w określaniu znaczenia wytworów kultury zwłaszcza dzieła literackiego; zna wielorakie konteksty interpretacyjne i rozumie rolę ich wykorzystania w określaniu znaczenia wytworów kultury, zwłaszcza dzieła literackiego. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół w obrębie literaturoznawstwa. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; potrafi samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny i praktyczny niezbędny do opracowania i rozwiązania złożonego problemu badawczego z zakresu filologii polskiej, dobrać metody i konstruować narzędzia badawcze, dokonać syntezy różnych idei i poglądów, a także opracować i zaprezentować wyniki swoich bada; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla polonistyki i kulturoznawstwa, uwzględniając nowe osiągnięcia humanistyki; umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania; stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej cudzego dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, jego wprowadzania i oznaczania, pozostając w zgodzie z przepisami prawa i zasadami etycznymi. Student jest świadomym uczestnikiem kultury, systematycznie kształtującym i zaspokajającym własne potrzeby kulturalne, interesuje się aktualnymi i nowymi zjawiskami w kulturze;

zna i potrafi zastosować zasady opracowania edytorskiego tekstów.19

Stosowane metody dydaktyczne

Właściwe dla pracy seminaryjnej, w szczególności: analiza i interpretacja tekstu, konwersatorium, prezentacja referatów, prezentacja fragmentów rozpraw magisterskich i związana z nimi dyskusja

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Ocena merytoryczna wypowiedzi, referatów, referatów podczas zajęć; ocena rozprawy magisterskiej

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrach 1, 2, 3 i 4.

Obrona pracy magisterskiej po semestrze 4.22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Wprowadzenie w literaturę szeroko rozumianej nowoczesności i ponowoczesności; przygotowanie studenta do wykonania rozprawy magisterskiej

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Analiza i interpretacja wybranych dzieł literackich związanych z tematem seminarium (utwory m. in.: Bolesława Leśmiana, Kazimierza Tetmajera, Leopolda Staffa, Brunona Schulza, Jarosława Iwaszkiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Grochowiaka, Tadeusza Nowaka, Stanisława Barańczaka, Jerzego Pilcha, Ryszarda Kapuścińskiego, Andrzeja Sapkowskiego i innych); analiza wybranych pozycji literatury uzupełniającej; indywidualna opieka nad studentem przygotowującym rozprawę magisterską

24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

-B. Leśmian, Wybór poezji (wyd. dowolne).

-L. Staff, Wybór poezji (wyd. dowolne).

-K. Tetmajer, Wybór poezji (wyd. dowolne).

-B. Schulz, Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod klepsydrą (wyd. dowolne).

-J. Iwaszkiewicz, Wybór poezji (wyd. dowolne).

-Cz. Miłosz, Wybór poezji (wyd. dowolne).

-T. Różewicz, Wybór poezji (wyd. dowolne)

-Z. Herbert, Wybór poezji (wyd. dowolne)

-M. Białoszewski, Wybór poezji (wyd. dowolne)

-S. Grochowiak, Wybór poezji (wyd. dowolne).

-T. Nowak, Wybór poezji (wyd. dowolne).

-S. Barańczak, Wybór poezji (wyd. dowolne).

-J. Pilch, Pod Mocnym Aniołem (wyd. dowolne).

-R. Kapuściński, Cesarz (wyd. dowolne).

-A. Sapkowski, Pięcioksiąg wiedźmiński (wyd. dowolne).

-oraz literatura dobrana indywidualnie w zależności od tematu rozprawy magisterskiej.
Literatura uzupełniająca:

-Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa, 2000.

-W. Gutowski, Mit – Eros – Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999.

-M. P. Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007.

-M. Nawrocki, Okrucieństwo i czułość. Szkice o poezji polskiej XX i XXI wieku, Tarnów 2010.

-Nowoczesność jako doświadczenie, pod red. R. Nycza, A. Zeidler-Janiszewskiej, Kraków 2006.

R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 2002.

-R. Nycz, Tekstowy świat. Postrukturalizm a wiedza o literaturze, wyd. II, Kraków 2000.

-Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, pod red. R. Nycza, Kraków 1998.

-M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, wyd. III popr., Kraków 2001.

-M. Stala, Pejzaż człowieka, Kraków 1994.

-Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. R. Nycza, Kraków 1998.

-Postmodernizm. Teksty polskich autorów, pod red. M. A. Potockiej, Kraków 2003.

-Ch. Taylor, Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński, oprac. T. Gadacz, wstępem poprz. A. Bielik-Robson, Warszawa 2001.-oraz literatura dobrana indywidualnie w zależności od tematu rozprawy magisterskiej.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna