Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: seminarium magisterskie prof. J. Okoniowa (s)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona14/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: seminarium magisterskie prof. J. Okoniowa (s)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

seminarium magisterskie

Obraz i słowo w komunikacji XX i XXI w.

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

48 (9+3+10+26)

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I i II

9

Semestr

1, 2, 3, 4

10

Typ zajęć

seminarium

11

Liczba godzin

120 (30+30+30+30)

12

Koordynator

prof. dr hab. J. Okoniowa

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Wymagane podstawowe wiadomości ze Wstępu do językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem znakowego charakteru języka.

Podstawowe wiadomości z komunikacji. Umiejętność analizy utworu literackiego.

Podstawowe wiadomości ze stylistyki praktycznej.


18

Efekty kształcenia

Cele dydaktyczne i efekty kształcenia

(umiejętności, kompetencje)

Studenci poszerzają swoją wiedzę na temat sposobów i środków komunikacji we współczesnym świecie. Nabywają umiejętności samodzielnej analizy i oceny przejawów komunikacji, doskonalą opracowanie edytorskie tekstu pracy dyplomowej.


19

Stosowane metody dydaktyczne

Analiza tekstów z dyskusją, wykład konwersatoryjny, prezentacja.

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Obecność na zajęciach, ocena merytoryczna wypowiedzi podczas zajęć (aktywność). Ocena prac cząstkowych i referatów.

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 1., 2., 3. i 4. Ocenie podlegają: obecność, aktywność, wykonywanie prac cząstkowych, postępy w pracy magisterskiej. Po czwartym semestrze obrona pracy magisterskiej.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Skrócony opis przedmiotu Przedmiotem seminarium jest analiza zjawisk, które należą do szeroko pojętej komunikacji. Szczególny nacisk kładzie się literaturę i sztukę i ich rolę w komunikacji

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Treści programowe: Obraz i słowo w komunikacji XX i XXI w.

1. Kultura werbalna a kultura audiowizualna.

2. Słowo i obraz w mediach. Wielokodowość.

3. Poszukiwania intermedialne.

4. Komunikacja w reklamie. Słowo i obraz.

4. Happening. Stosunek do mowy i języka.

5. Happening a literatura.

6. Instalacja.

7. Poezja konkretna a literatura wizualna. Wiersze przedmioty.

8. Elementy językowe w doświadczeniu plastycznym.

9. Grafika użytkowa

10. Plakat

11.Fotografia

12. Komiks

13. Film. Adaptacja filmowa. Analiza przekładalności intersemiotycznej.

14.Związki literatury i filmu

15.Teatr: Kantor, Grotowski.

16. Komunikacja bez słów. Mowa ciała.24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Almanach antropologiczny 3. Słowo/obraz, Warszawa 2010.

J. Antas, Gesty obrazy pojęć i schematy myśli,[w:] Ikoniczność znaku.

Słowo – przedmiot – obraz – gest, Kraków 2006, s. 181-212.

R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel,

Warszawa 1996.

D. Danek, Dzieło literackie jako książka, Warszawa 1980.

U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach

współczesnych, Warszawa 1994.,

T. Goban-Klas, Powstanie i rozwój mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2001.

M. Hopfinger, Adaptacje filmowe utworów literackich. Problemy teorii i

interpretacji, Wrocław 1974; taż, Kultura współczesna – audiowizualność,Warszawa 1985; taż W laboratorium sztuki XX w. O roli słowa i obrazu,Warszawa 1993; taż Literatura i media po 1989 roku, Warszawa 2010.

Ikoniczność znaku, słowo – przedmiot – obraz – gest. Red. E. Tabakowska, Kraków 2006.

A. Jackiewicz, Kino metaforyczne i metonimiczne w świetle[w:] Antropologia filmu, Kraków 1975.

R. Jakobson, Upadek filmu ? [w]:Estetyka i film, red. A. Helman,

Warszawa 1972.

Z. Kloch, Słowa i obrazy. Kilka uwag o związkach i zależnościach,

„Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4.

H. Książek-Konicka, Język filmu jako język artystyczny [w:] Problemy

semiotyczne filmu, red. A. Helman i E. Wilk, Katowice 1980, s. 52-69.

G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. P.

Krzeszowski, Warszawa 1988

J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska, Warszawa

1884.

K. Pleśniarowicz, Przestrzenie deziluzji, Kraków 1996M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk

plastycznych, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1981.R. K. Przybylski, Słowo i obraz w komiksie [w:] Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska i J. Sławiński, Wrocław 1980.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna