Instytut humanistycznyPobieranie 1.88 Mb.
Strona15/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   45


Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu: seminarium magisterskie prof. T. Wilkoń


(s)Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

seminarium magisterskie

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

48 (9+3+10+26)

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I i II

9

Semestr

1, 2, 3, 4

10

Typ zajęć

seminarium

11

Liczba godzin

120 (30+30+30+30)

12

Koordynator

dr hab. T. Wilkoń, prof. PWSZ

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

ukończone studia licencjackie

18

Efekty kształcenia

Student:

- ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zakresie, miejscu i znaczeniu studiów polonistycznych w obszarze nauk humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

- zna i rozumie rolę refleksji literaturoznawczej i językoznawczej w kształtowaniu kultury, rozumie rolę, miejsce oraz znaczenie seminarium magisterskiego w kształceniu kierunkowym

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

- potrafi samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny i praktyczny niezbędny do opracowania i rozwiązania złożonego problemu badawczego z zakresu filologii polskiej, dobrać metody i konstruować narzędzia badawcze, dokonać syntezy różnych idei i poglądów, a także opracować i zaprezentować wyniki swoich badań

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla polonistyki i kulturoznawstwa

- umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania

- stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej cudzego dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, jego wprowadzania i oznaczania, pozostając w zgodzie z przepisami prawa i zasadami etycznymi;

- zna i potrafi zastosować zasady opracowania edytorskiego tekstów.- potrafi właściwie określić własne oczekiwania edukacyjne w związku z pracą zawodową i rolami społecznymi

- potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące realizacji zamierzonych celów

- efektywnie organizuje własny proces uczenia się zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etycznymi obowiązującymi i akceptowanymi we wspólnocie akademickiej, a także współuczestniczy w zewnątrz- i wewnątrzgrupowym procesie wymiany wiedzy i umiejętności na takich samych zasadach

- jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii i modyfikacji sposobu działania w świetle dostępnych danych i argumentów

-obserwuje rozwój interesującej go dyscypliny naukowej lub jednej z jej dziedzin i posiadaną wiedzę na bieżąco uzupełnia literaturą przedmiotową19

Stosowane metody dydaktyczne

- dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza i interpretacja tekstów;

- konsultacje indywidualne;

- konsultacje indywidualne online;


20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Krytyczna lektura kolejnych rozdziałów prac, ich omawianie, włączanie do powstających rozpraw korekt wypracowanych w dyskusji podczas seminaryjnych spotkań.

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 1, 2, 3 i 4. Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie studenta w seminarium; w semestrze 1 – przygotowanie konspektu pracy magisterskiej wraz z bibliografią przedmiotową i opracowanie rozdziału teoretycznego; w dalszych semestrach –redagowanie pracy.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Powtórzenie i uzupełnienie wiedzy na temat metod badawczych funkcjonujących w zakresie filologii w odniesieniu do wybranych przez seminarzystów tematów prac magisterskich. Praca nad precyzją języka oraz adekwatnością wypowiedzi pisemnej do wyników uzyskanych na drodze analiz historycznoliterackich.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Proces badawczy, wyznaczniki metody naukowej. Metodologia i metody badawcze.

Typologia gatunków piśmiennictwa naukowego (monografia, zarys monograficzny, studium, studia, rozprawa, artykuł, referat, przyczynek, komunikat, recenzja, stan badań).

Pisemne opracowanie wyników badań. Cechy pisarstwa naukowego. Aparat naukowy i opracowanie edytorskie tekstu naukowego. Język i styl wypowiedzi naukowej.

Przygotowanie rozprawy magisterskiej – etapy postępowania badawczego. Opracowanie materiału. Struktura pracy – podział na rozdziały.

Normy określające kompozycję wydawniczą oraz wymogi przygotowania maszynopisu.

Znaki korektorskie. Adjustacja tekstu.

Główne czasopisma naukowe i wydawnictwa ciągłe z dziedziny nauk humanistycznych.

Aktualne problemy teoretyczne i metodologiczne współczesnej humanistyki.

Przygotowanie i krytyka planów pracy, złożonej koncepcji badań i narzędzi badawczych dla poszczególnych tematów prac magisterskich.


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2007.

G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub

doktorską, Kraków 2001.

J. Kaczorowski, Elementy zarysu dziejów metodologii badań literackich, Warszawa 2006.

R. Kozłowski, Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.

M. Ozorowski, Przewodnik dla piszących pracę naukową, Warszawa 2006.

M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską?, Kraków 2008.

T. Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Leksykon polskich pisarzy współczesnych, t. 1 i 2, Warszawa 1995.

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1 i 2, Warszawa 2000.

D. Nosowska, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2004.Do wyboru: omówienia krytyczne poświęcone poszczególnym zagadnieniom literatury XX i XXI wieku.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna