Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: seminarium magisterskie prof. B. Dunaj (s)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona16/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: seminarium magisterskie prof. B. Dunaj (s)

Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

seminarium magisterskie

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

48 (9+3+10+26)

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I i II

9

Semestr

1, 2, 3, 4

10

Typ zajęć

seminarium

11

Liczba godzin

120 (30+30+30+30)

12

Koordynator

prof. dr hab. B. Dunaj

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Brak

18

Efekty kształcenia

Student:

– zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu językoznawstwa,

– ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o współczesnym języku polskim oraz o jego tendencjach rozwojowych,

– ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu pragmalingwistyki i kultury języka,

– zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych zjawisk językowych, właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkól badawczych w obrębie językoznawstwa,

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy,

– potrafi samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny i praktyczny niezbędny do opracowania i rozwiązania złożonego problemu badawczego z zakresu wybranej tematyki językoznawczej, dobrać metody i narzędzia badawcze, opracować i zaprezentować wyniki swoich badań,

– umie samodzielnie zdobywać wiedzę,

– umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów, formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania,

– stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej cudzego dorobku naukowego, jego wprowadzania i oznaczania, pozostając w zgodzie z przepisami prawa i zasadami etycznymi,

– zna i potrafi zastosować zasady opracowania edytorskiego tekstów,

– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

– efektywnie organizuje własny proces uczenia się zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etycznymi obowiązującymi i akceptowanymi we wspólnocie akademickiej, a także współuczestniczy w zewnątrz- i wewnątrzgrupowym procesie wymiany wiedzy i umiejętności na takich samych zasadach;


19

Stosowane metody dydaktyczne

Dyskusja, analiza tekstów z zakresu językoznawstwa, redagowanie i prezentacja tekstu rozprawy magisterskiej, konsultacje indywidualne

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Ocena merytoryczna wypowiedzi studenta podczas zajęć;

ocena konspektu rozprawy,

oceny poszczególnych części rozprawy wymaganych do uzyskania zaliczenia.


21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 1, 2, 3, 4.

Warunki zaliczenia:

– aktywny udział w zajęciach ;

– opracowanie w semestrze 1 konspektu rozprawy magisterskiej; w semestrze 2 jednego rozdziału (lub spójnej i ważnej części rozprawy);22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Onomastyka i współczesna leksyka polska

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Zostanie uszczegółowiona po sprecyzowaniu przez uczestników seminarium tematów prac magisterskich.

24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Odpowiednia do każdego tematu pracy magisterskiej

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna