Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: opcja literaturoznawcza (ć)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona17/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: opcja literaturoznawcza (ć)

Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Opcja literacka „Ta kartka wieki tu będzie… Rękopisy, bruliony, autokorekty jako przedmiot badania literaturoznawczego”

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

II

9

Semestr

3

10

Typ zajęć

Ćwiczenia

11

Liczba godzin

30

12

Koordynator

dr M. Antoniuk

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Zainteresowanie literaturą XX wieku

18

Efekty kształcenia

Wiedza

Student:


- ma szczegółową wiedzę przedmiotową, metodologiczną

i metodyczną w wybranym zakresie literaturoznawstwa (badania nad procesem twórczym, edytorstwo rękopisów), niezbędną dla samodzielnej realizacji złożonego zadania badawczego lub projektu

zorientowanego na zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej;
Umiejętności

Student:


- zna i potrafi zastosować zasady opracowania edytorskiego tekstów
Kompetencje społeczne

Student:


- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie

narodowego i światowego dziedzictwa kulturowego

w różnorodnych jego przejawach


19

Stosowane metody dydaktyczne

Analiza i interpretacja tekstów, dyskusja, elementy wykładu, własne prezentacje studentów [czyli metoda projektów]

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Ocena merytoryczna wypowiedzi studenta podczas zajęć, ocena prezentacji oraz ocena sprawdzianu pisemnego podsumowującego wiedzę z zakresu przedmiotu

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 3., na podstawie oceny merytorycznej wypowiedzi studenta podczas zajęć, sprawdzianu pisemnego oraz prezentacji.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Dokumenty procesu twórczego jako przedmiot badań literaturoznawczych.

Metodologie badań archiwalnych.

Rękopis, brulion, szkic jako element autoprezentacyjnej strategii pisarza (poety).


23

Treści kształcenia (pełny opis)

W centrum uwagi umieszczony zostaje literacki proces twórczy, który staje się – w pewnej mierze – uchwytny i namacalny za sprawą swych dokumentów: notatek, rękopisów, maszynopisów, wydań poprawionych przez autora.


Podstawowe zagadnienia:
1. Rękopis poety (pisarza, dramatopisarza) jako przedmiot badania literaturoznawczego: metodologia, interpretacja, powody badawczego zainteresowania rękopisem. Kwerenda archiwalna jako element warsztatu literaturoznawcy.
2. Rękopis jako problem edytorski: przykłady wydań utworów z podobiznami rękopisów.
3. Autorskie strategie gry z rękopisem (np. w twórczości Tadeusza Różewicza, Ryszarda Krynickiego), „meta-wiersze” (wiersze o wierszach) podejmujące temat procesu twórczego (XIX, XX, XXI w.).
4. Autorskie strategie „przepisywania” utworów (wydania poprawione, skrócone, poszerzone, wersje nowe / alternatywne) – analizy, lektury porównawcze (np. twórczość S. Wyspiańskiego).
5. Non finito – analizy przykładowych utworów niedokończonych (np. poemat Z. Herberta Epilog burzy)
Podczas zajęć wykorzystywane będą scany rękopisów Z. Herberta oraz edytorskie wersje materiałów związanych z procesem twórczym innych autorów (np. obszerne wydania krytyczne rękopisów J. Przybosia). Prowadzący podzieli się także własnymi doświadczeniami związanymi z badaniami archiwalnymi. Ostateczny dobór tekstów i autorów zostanie uzgodniony z uczestnikami kursu, z uwzględnieniem ich zainteresowań czytelniczych.


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa
Dawidowicz-Chymkowska O., Przez kreślenie do kreacji. Analiza procesu twórczego zapisanego w brulionach dzieł literackich, Warszawa 2007.

Jaworski S., Piszę więc jestem. O procesie twórczym w literaturze, Kraków 1993.


Literatura uzupełniająca

Antoniuk M., Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (1948-1957), Kraków 2009.Antropologia pisma. Od teorii do praktyki, red. P. Artieres, P. Rodak, Warszawa 2010.

Ecriture / Pisanie. Materiały z konferencji polsko-francuskiej Warszawa, październik 1992, red. Z. Mitosek, Warszawa 2007.

Kierkegaard S., Powtórzenie, tlum. B. Świderski, Warszawa 2000.

Kruszewski W., Rękopisy i formy. Badanie literatury jako sztuka odnajdywania pytań, Lublin 2010.

Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

Pigoń S., Formowanie „Dziadów” części drugiej. Rekonstrukcja genetyczna, Warszawa 1967.

Solski Z.W., Fiszki Tadeusza Różewicza. Technika kompozycji w dramacie i poezji, Opole 2011.25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna