Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: opcja językoznawcza (ć)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona19/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: opcja językoznawcza (ć)

Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

teoria języka artystycznego

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

II

9

Semestr

3

10

Typ zajęć

Ćwiczenia

11

Liczba godzin

30 godzin

12

Koordynator

prof. dr hab. A. Wilkoń

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

brak

18

Efekty kształcenia

Student;

– ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego i światowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego przejawach

– zna i rozumie procesy rozwojowe języka polskiego od początku jego historii po współczesność

– umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski

– umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności zawodowe w sposób zorientowany na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej


19

Stosowane metody dydaktyczne

- wykład informujący, wykład konwersatoryjny, dyskusja

- konsultacje indywidualne20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Referaty ustne, obecność na zajęciach i udział w dyskusji

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 3. Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie studenta w wykładach oraz aktywny udział w zajęciach.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Język poetycki jako obraz innych odmian językowych, w tym potocznych, problematyka stylizacji, rodzaje stylizacji

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Jakobsonowska teoria języka:

- teoria poezji, inne szkoły językoznawcze i teoretycznoliterackie podejmujące zagadnienia języka poetyckiego;

- neologiczny i archaiczny charakter języka poetyckiego;

- dążenie do wieloznaczności i jednoznaczności poetyckiego przekazu;

- nadmiar organizacji języka poetyckiego a współczesne tendencje poetyckie (ecriture automatique, chaos, otwartość tekstu);

- język poetycki jako obraz innych odmian językowych, w tym potocznych, problematyka stylizacji, rodzaje stylizacji;

- wielość odmian stylowych i gatunkowych języka poetyckiego.


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

A. Wilkoń, Język artystyczny. Studia i szkice, Katowice 1999.

R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik literacki” 1961, z. 2.

M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 1971.

H. Markiewicz, Jeszcze o teorii języka poetyckiego, w: tegoż, Przekroje i zbliżenia, Warszawa 1967.25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna