Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: opcja literaturoznawcza (ć)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona20/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: opcja literaturoznawcza (ć)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Opcja literaturoznawcza

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

II

9

Semestr

3

10

Typ zajęć

Ćwiczenia

11

Liczba godzin

30 godzin

12

Koordynator

dr hab. T. Wilkoń, prof. PWSZ

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Student powinien znać zagadnienia z literatury, teorii literatury i poetyki na poziomie studiów pierwszego stopnia

18

Efekty kształcenia

Student:

– ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze polskiej w ujęciu historycznym, w jej związkach z literaturą i kulturą powszechną, zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej

– zna zróżnicowane konteksty interpretacyjne, a także rozumie rolę ich wykorzystania w określaniu znaczenia wytworów kultury, zwłaszcza dzieła literackiego

– wykazuje postawę szacunku dla odmienności światopoglądowej i kulturowej

– potrafi wskazać i wykorzystać dostępne media do popularyzowania kultury języka i kultury czytelniczej


19

Stosowane metody dydaktyczne

- wykład informacyjny, konwersatoryjny, problemowy, metoda projektów

- konsultacje indywidualne

- konsultacje indywidalne on-line


20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Referaty ustne, prezentacje audiowizualne, obecność na zajęciach.

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 3. Ocena na podstawie aktywności podczas zajęć, wygłoszonego referatu lub prezentacji audiowizualnej.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Celem kształcenia jest ukazanie motywów podróży jako ważnych i atrakcyjnych motywów literatury polskiej oraz znaczenia kontaktów kulturalnych polskich twórców z literaturą i kulturą innych krajów, w tym Włoch

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Podróż jako jeden z najstarszych motywów literatury światowej:

„Odyseja” Homera; motywy podróży w literaturze europejskiej

średniowiecza, w dobie renesansu i baroku, w literaturze oświecenia i romantyzmu.

Podróż jako gatunek literacki, rozwijany w literaturze polskiej w XVII i XVIII wieku; kształtowanie się różnych odmian tego gatunku w poezji i prozie romantyzmu.

Podróż w literaturze okresu Młodej Polski (1890-1914).

Motywy podróży w literaturze międzywojennej i po II wojnie światowej w Polsce.

Rodzaje podróży jako motywu literackiego: podróż po staropolsku (XVI – XVII wiek), erudycyjna podróż w dobie oświecenia.

Motywy podróży poetyckiej w okresie romantyzmu; romantyczny model poety – podróżnika i poety – wygnańca.

Motywy włoskie w poezji J. Słowackiego.

Mickiewicz, Norwid i inni poeci romantyczni w Neapolu.

Znaczenie „Sonetów krymskich” A. Mickiewicza jako wzorca lirycznej poezji podróżniczej.

Motywy orientalne w poezji romantyków.

Poemat „W Szwajcarii” i inne utwory szwajcarskie J. Słowackiego.

Motywy podróży do Ziemi Świętej w poezji romantycznej

i młodopolskiej.

Podróżnicze utwory M. Konopnickiej, A. Asnyka, T. Lenartowicza.

Charakterystyczne cechy utworów opiewających Włochy.

Młodopolski model liryki podróżniczej: K. Przerwa-Tetmajer.

Młodopolski model liryki podróżniczej: L. Staff .

Inni poeci młodopolscy we Włoszech w latach 1890-1914 (L. M. Staff, S. Wyspiański).

Podróże w reportażu z końca XIX w. i pocz. XX wieku.

„Listy z Ameryki” H. Sienkiewicza.

S. Żeromski a Włochy.

Motywy podróży w prozie okresu dwudziestolecia.

Podróże poetyckie Skamandrytów.

Motywy podróżnicze w poezji M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,

K. Iłłakowiczówny i innych poetek dwudziestolecia.

Problematyka podróży w prozie powojennej, motywy podróży w głąb dzieciństwa i młodości, w prozie wspomnieniowej i związanej z problematyką „małych ojczyzn”, podróż „w głąb siebie”, poszukiwanie Arkadii.

Problematyka genius loci i jej realizacje artystyczne.

Mitologia Kresów i znaczenie literatury kresowej w prozie i poezji po 1945 roku.

„Podróż” Dygata.

Motywy włoskie w poezji T. Różewicza.

Odkrywanie Europy w twórczości poetyckiej i prozie Z. Herberta, Cz. Miłosza, T. Różewicza i innych twórców XX wieku.


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa (obowiązkowa)
S. Burkot, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1988.

H. Dziechcińska, O staropolskich dziennikach podróży, Warszawa 1991.

J. Iwaszkiewicz, Podróże do Włoch, Warszawa 1980.

T. Wilkoń, Nimfy oko błękitne. Neapol w poezji polskiej XIX i XXwieku, Katowice 2006.

F. Ziejka, Poeci młodopolscy w podróżach do Włoch, [w:] Poeci.Misjonarze. Uczeni, Kraków 1998.

H. Zaworska, Sztuka podróżowania. Poetyckie mity podróży wtwórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia i Tadeusza

żewicza, Kraków 1980.
Literatura uzupełniająca:
J. Iwaszkiewicz, Podróże do Włoch, Warszawa 1980.

H. Zaworska, Sztuka podróżowania. Poetyckie mity podróży wtwórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia i Tadeusza

żewicza, Kraków 1980.


25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna