Instytut humanistyczny


SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: ANIMACJA KULTURYPobieranie 1.88 Mb.
Strona22/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   45

SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: ANIMACJA KULTURY

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: współczesne tendencje w animacji kultury (w)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

współczesne tendencje w animacji kultury

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

1

9

Semestr

1

10

Typ zajęć

wykład

11

Liczba godzin

30

12

Koordynator

mgr W. Rogalski

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

brak wymagań wstępnych

18

Efekty kształcenia

Wiedza

Student:


ma pogłębioną wiedzę o procesach, metodach, formach instytucjonalnych, praktykach społecznych współczesnej animacji; zna pojęcia i metody analizy społeczno-kulturowej rzeczywistości; zna i rozumie cywilizacyjne i kulturowe, lokalne i strukturalne uwarunkowania animacji; ma pogłębioną wiedzę dotyczącą relacji pomiędzy praktyką animacyjną a zmianami zachodzącymi w środowisku, instytucji, grupie; rozpoznaje i rozumie związki pomiędzy rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zmianą społeczną, dobrem wspólnym, kapitałem społecznym i kulturowym a działalnością animacyjną; identyfikuje nowe grupy i obszary interwencji animacyjnej; rozpoznaje i charakteryzuje zmiany zachodzące w animacji, wybrane współczesne instytucje, formy, metody, nowe doświadczenia praktyki animacyjnej;
Umiejętności

Student:

potrafi zastosować formy /sytuacje/ i metody animacyjne w rozwoju społeczności lokalnych; potrafi organizować współpracę z lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami wpływającymi na rozwój animacji;

Kompetencja społeczne

Student:

przyjmuje postawę refleksyjnego praktyka; jest świadomy konieczności stałego doskonalenia; postępuje zgodnie z zasadami zawodowymi, normami etycznymi; jest otwarty na zmiany zachodzące w animacji i systemie społeczno- kulturowym;19

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody problemowe: wykład problemowy,

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, formułowanie problemów.


20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Systematyczna ocena:

przygotowania studentów do zajęć zgodnie z zaleceniem prowadzącego

aktywnego udział studentów w zajęciach: dyskusje, formułowanie problemów

Pisemne opracowania autorstwa studentów podlegające ocenie.

Nowe grupy i obszary interwencji animacyjnej sygnalizowane przez studentów i omawiane wspólnie podczas zajęć.

Przykłady nowatorskich, dobrych praktyk animacyjnych

Recenzje projektów animacyjnych


21

Forma i warunki zaliczenia

Formy zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 1., egzamin po semestrze 1.

Warunek zaliczenia: pisemne opracowanie wybranego przez studenta tematu spośród poruszanych podczas wykładów.

Egzamin ustny - pytania obejmują tematykę wykładów.


22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Wiedza w zakresie: metod, form instytucjonalnych, praktyk społecznych współczesnej animacji; podstawowych pojęć animacji i metod analizy społeczno-kulturowej rzeczywistości; cywilizacyjnych i kulturowych, lokalnych i strukturalnych uwarunkowań animacji.
Umiejętności w zakresie: zastosowania praktyk animacyjnych w strategiach rozwoju lokalnego; organizacji współpracy lokalnych aktorów społecznych w rozwoju dobra wspólnego; kierowania projektami animacyjnymi.
Kompetencje społeczne odnośnie: postawy samodoskonalenia osobowego i zawodowego; otwartości na zmianę społeczną; etycznego wymiaru animacji

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Procesy, metody, formy instytucjonalne, praktyki społeczne współczesnej animacji.

Podstawowe pojęcia animacji i metody analizy społeczno-kulturowej rzeczywistości.

Cywilizacyjne i kulturowe, lokalne i strukturalne uwarunkowania animacji.

Relacje pomiędzy praktyką animacyjną a zmianami zachodzącymi w środowisku, instytucji, grupie.

Związki pomiędzy rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zmianą społeczną, dobrem wspólnym, kapitałem społecznym i kulturowym a działalnością animacyjną.

Nowe grupy i obszary interwencji animacyjnej;

Zmiany zachodzące w animacji, wybrane współczesne instytucje, formy, metody, nowe doświadczenia praktyki animacyjnej.

Formy /sytuacje/ i metody animacyjne w rozwoju społeczności lokalnych.

Organizacyjne formy współpracy z lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami wpływającymi na rozwój animacji.

Pożądane cechy współczesnego animatora: postawa refleksyjnego praktyka; stałe doskonalenie; postępowanie zgodnie z zasadami zawodowymi i normami etycznymi; otwartość na zmiany zachodzące w animacji i systemie społeczno- kulturowym.24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość., /red. Godlewski G., Kurz I., Mencwel A., Wójtowski M./, Warszawa 2002; książka dostępna w Internecie na: http://www.animusproject.com

Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym., /red. Theiss W., Skrzypczak B./, Warszawa 2006.

Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej, dostępny w Internecie na: www.kongreskultury.pl

Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania, red. B. Jedlewska, B. Skrzypczak, Olsztyn, 2009, książka dostępna w Internecie na: www.edukultura.pl5,Baza_wiedzy.htm

Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość., /red. Godlewski G., Kurz I., Mencwel A., Wójtowski M./, Warszawa 2002; książka dostępna w Internecie na: http://www.animusproject.com

Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej, dostępny w Internecie na: www.kongreskultury.pl

Literatura uzupełniająca:

Animacja lokalna, Jak aktywizować społeczności wiejskie? Z doświadczeń projektu „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków”, książka dostępna w Internecie na: www.liskow.org.plcontentview24734lang,pl

Dylematy animacji kulturalnej., /red. Gajda J., Żardecki W./, Lublin 2001.

Lokalnie: animacja kultury/community arts, książka dostępna w Internecie na: www.edukultura.pl

Raport o edukacji kulturalnej, dostępny w Internecie na www.kongreskultury.pl)

TERAZ! Animacja, książka dostępna w Internecie na: www.edukultura.pl

Animacja lokalna, Jak aktywizować społeczności wiejskie? Z doświadczeń projektu „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków”, książka dostępna w Internecie na: www.liskow.org.plcontentview24734lang,pl25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna