Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: partnerstwo społeczne (ćp)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona23/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: partnerstwo społeczne (ćp)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

partnerstwo społeczne

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

1

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

2

10

Typ zajęć

Ćwiczenia praktyczne

11

Liczba godzin

15

12

Koordynator

mgr W. Rogalski

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

18

Efekty kształcenia

Wiedza

Student:


zna genezę, idee oraz podstawowe pojęcia związane z kategorią partnerstwa;

Umiejętności

Student:

potrafi dobrać i ocenić potencjalne podmioty partnerstwa lokalnego; potrafi motywować poszczególnych partnerów ; ocenić ich korzyści i straty wynikające z uczestnictwa w partnerstwie; umie opracować role i zadania poszczególnych partnerów; potrafi analizować mocne i słabe strony partnerów i partnerstwa; potrafi określić model partnerstwa i formy jego funkcjonowania; umie dobrać kompetentnego lidera partnerstwa;

potrafi opracować logistyczne zabezpieczenie działalności partnerstwa;
Kompetencje społeczne

Student:


jest otwarty na współprace z otoczeniem; posiada zdolności mediatora, motywatora, moderatora

19

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające: wykład informacyjny, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, przypadku, projektów działania lokalnego, prezentacje studentów połączone z dyskusją20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Systematyczna ocena:

przygotowania studentów do ćwiczeń zgodnie z zaleceniem prowadzącego

aktywny udział studentów w zajęciach: dyskusje, praca w grupach, prezentacje cząstkowe i końcowe

projektów działania lokalnego.

Opracowania studentów podlegające ocenie.

Opis i analiza partnerów,

Etapy organizowania partnerstwa


21

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2. Opracowanie projektu lokalnego partnerstwa projektowego. Pełna dokumentacja.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Wiedza w zakresie: genezy, idei, aktualnej praktyki partnerstwa społecznego; rodzajów, obszarów, etapów, zasad, warunków partnerstwa; zarządzania partnerstwem.
Umiejętności w zakresie: organizacji partnerstwa; pełnienie ról i funkcji, zarządzania partnerstwem; korzystania z dobrych praktyk partnerstwa.
Kompetencje społeczne w zakresie: współpracy z otoczeniem; rozwijania wiedzy i umiejętności niezbędnych do kierowania partnerstwem.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Partnerstwo społeczne. Partnerstwo lokalne. Ustalenia terminologiczne.

Obszary działań partnerstwa lokalnego.

Animacja lokalna. Budowanie potencjału lokalnych społeczności.

Rodzaje partnerstwa lokalnego.

Zasady konstruowania partnerstwa lokalnego.

Warunki skutecznej współpracy partnerskiej.

Etapy tworzenia partnerstwa lokalnego określenie jego koncepcji i struktury, oczekiwania partnerów, cele i strategia działania.

Cele partnerstwa i skuteczność ich realizacji.

Kierowanie i zarządzanie partnerstwem – rola lidera partnerstwa.

Przykłady dobrych praktyk - Akompaniator Osób Długotrwale Bezrobotnych, Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” Sp. z o.o., Spółdzielnia Socjalna „Szansa i Wsparcie”.
24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa

Animacja współpracy środowiskowej na wsi, red. Mendel M., Toruń 2005

Cyboran B., Znaczenie partnerstwa społecznego w działaniach animacyjnych, W: Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa dorosłych, /red. Fabiś A., Kędziora S./, Mysłowice - Zakopane 2009, s. 103 – 111

Partnerstwo w rozwoju lokalnym, opr. zbiorowe, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2003

Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, opracowanie zbiorowe pod red. Sobolewskiego A., Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

Animacja kulturalna i społeczno – wychowawcza w środowiskach lokalnych, red. Żebrowski J., Gdańsk 2003

Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, red. Theiss W., Skrzypczak B., Warszawa 2006

Lokalne społeczeństwa obywatelskie. Mapy aktywności lokalnej, red. Frączak P., Warszawa 2004

Podręcznik nt. Partnerstwa Lokalnego – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 200525

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna