Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: współpraca z sektorem społecznej gospodarki rynkowej (ćp)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona24/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: współpraca z sektorem społecznej gospodarki rynkowej (ćp)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska - studia II stopnia, profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

współpraca z sektorem społecznej gospodarki rynkowej

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

1

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

2

10

Typ zajęć

Ćwiczenia praktyczne

11

Liczba godzin

15

12

Koordynator

mgr W. Rogalski

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

18

Efekty kształcenia

Wiedza

Student:


zna i rozumie pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu; zna podstawowe metody i narzędzia współpracy animatora z przedsiębiorcą;
Umiejętności

Student:


potrafi zidentyfikować i zanalizować dobre praktyki CSR na poziomie ogólnopolskim i lokalnym; umie przygotować strategię CSR na poziomie podstawowym; potrafi zaangażować w swój projekt środowisko biznesowe; potrafi zastosować narzędzia współpracy animatora z przedsiębiorcą; umie nawiązać współpracę z partnerami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorcy i pracowników jego firmy
Kompetencje społeczne

Student:


jest zorientowany na współpracę ze środowiskiem biznesu;

19

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające: wykład informacyjny, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, przypadku, projektu; prezentacje studentów połączone z dyskusją20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Systematyczna ocena:

przygotowania studentów do ćwiczeń zgodnie z zaleceniem prowadzącego;

aktywnego udział studentów w zajęciach: dyskusje, praca w grupach, prezentacje cząstkowe i końcowe.

Opracowania studentów podlegające ocenie.

Metody i narzędzia współpracy animatora z przedsiębiorcą.

Sposoby i etapy przygotowania strategii CSR na poziomie podstawowym.21

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2. Na podstawie opracowania i przedstawienia wybranego w regionie przypadku studium społecznej odpowiedzialności biznesu w formie do wyboru: prezentacja, referat, film, fotokast, reportaż

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Wiedza w zakresie: genezy, idei i podstawowych pojęć społecznej odpowiedzialności biznesu; metod i narzędzi współpracy animatora z przedsiębiorcą.
Umiejętności w zakresie: metod i narzędzi współpracy z przedsiębiorcą; identyfikacji i analizy dobrych praktyk; metod przygotowania strategii CRS; metod współpracy z partnerami społecznymi.
Kompetencje społeczne odnośnie: pozytywnej postawy wobec środowiska biznesu; umiejętności współpracy, dialogu z aktorami społecznymi.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Idea i podstawowe pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podstawowe metody i narzędzia współpracy animatora z przedsiębiorcą.

Metody identyfikacji i analizy dobre praktyki CSR na poziomie ogólnopolskim i lokalnym.

Sposoby i etapy przygotowania strategii CSR na poziomie podstawowym.

Metody zaangażowania środowisko biznesowego w realizację projektów animacyjnych.

Narzędzia współpracy animatora z przedsiębiorcą i ich zastosowanie.

Metody i formy współpracy z partnerami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorcy i pracowników jego firmy.

Kształtowanie postawy współpracy animatorów ze środowiskiem biznes.24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

Rok, B., 2004. Odpowiedzialny Biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Paliwoda - Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo: C.H.Beck.

Rok B. , Więcej niż CSR. Nowe trendy w definiowaniu roli biznesu w społeczeństwie.

Rok B. , Wizerunek biznesu w Polsce - wyniki badań.

Rok B. , Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością w firmie. Teoria i praktyka.

Rok B., 2001. Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, FOB Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki"

Filek, J., 2006. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, Warszawa: UOKiK.Kuraszko,I. Augustyniak,Sz. 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, Warszawa 2009


25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna