Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: lokalny produkt kulturowy, turystyka kulturowa (ćp)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona25/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: lokalny produkt kulturowy, turystyka kulturowa (ćp)

Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska – studia II stopnia, profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

lokalny produkt kulturowy; turystyka kulturowa

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

4

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

2

10

Typ zajęć

Ćwiczenia praktyczne

11

Liczba godzin

30

12

Koordynator

mgr W. Rogalski

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

18

Efekty kształcenia

Wiedza

Student:


zna podstawowe pojęcia z zakresu: dziedzictwa kulturowego, kapitału kulturowego i społecznego; produktu kulturowego, turystyki kulturowej, strategii rozwoju lokalnego, promocji środowiska lokalnego; ma podstawową wiedzę dotyczącą procesu przekształcania dóbr kultury w produkty kulturowe; analizuje lokalny potencjał kulturowy z perspektywy możliwości rozwojowych środowiska;
Umiejętności

Student:

potrafi opracować inwentaryzacje dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury współczesnej środowiska lokalnego; potrafi rozpoznać i ocenić kapitał kulturowy środowiska lokalnego ze względu na możliwości tworzenia produktu kulturowego; umie sklasyfikować lokalne produktu kulturowe; potrafi przekształcić walory kulturowe środowiska w lokalny /regionalny/ produkt kulturowy; potrafi opracować projekt wdrożenia lokalnego produktu kulturowego i wprowadzić do oferty turystyki kulturowej; umie opracować program promocji i wprowadzenia na rynek lokalnego produktu kulturowego;
Kompetencje społeczne

Student:


jest nastawiony na sukces realizowanego projektu i posiada przekonanie o wpływie walorów kultury lokalnej na rozwój środowiska; jest odpowiedzialny za ochronę wartości lokalnych;

19

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające: opis, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody problemowe: wykład problemowy,

Metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, przypadku, projektu, dyskusja dydaktyczna, symulacja


20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Systematyczna ocena:

przygotowania studentów do zajęć zgodnie z zaleceniem prowadzącego;

udziału studentów w zajęciach: dyskusje, formułowanie problemów

Opracowania studentów podlegające ocenie.

Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego środowiska lokalnego.

Analiza lokalnego potencjału kulturowego.

Diagnoza potencjału turystycznego.


21

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2. na podstawie opracowanie projektu lokalnego produktu kulturowego.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Wiedza z zakresu: kulturowej charakterystyki środowiska lokalnego, dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej jako potencjału rozwoju środowiska; procesów przekształcania zasobów kulturowych w lokalne /regionalne/ produkty; struktur i rodzajów produktów kulturowych.

Umiejętności w zakresie: inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego; projektowania lokalnego produktu kulturowego; lokowania produktu w obszarze turystyki kulturowej; promocji lokalnego produktu kulturowego.

Kompetencje społeczne w zakresie: pozytywnego nastawienia do zasobów lokalnych, potrzeby sukcesu, odpowiedzialności za wartości lokalne.


23

Treści kształcenia (pełny opis)

Podstawowe pojęcia z zakresu: dziedzictwa kulturowego, kapitału kulturowego i społecznego; produktu kulturowego, turystyki kulturowej, strategii rozwoju lokalnego, promocji środowiska lokalnego.

Proces przekształcania dóbr kultury w produkty kulturowe.

Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury współczesnej środowiska lokalnego.

Rozpoznanie i ocena kapitału kulturowy środowiska lokalnego ze względu na możliwości tworzenia produktu kulturowego. Klasyfikacja lokalne produktu kulturowe.

Analiza lokalnego potencjału kulturowy z perspektywy możliwości rozwojowych środowiska.

Przekształcanie walorów kulturowych środowiska w lokalny /regionalny/ produkt kulturowy.

Projektowanie lokalnego produktu kulturowego.

Wprowadzenie produktu kulturowego do oferty turystyki kulturowej.

Program promocji i wprowadzania na rynek lokalny produktu kulturowego.

Kompetencje animatora: nastawienie na sukces realizowanego projektu; przekonanie o wpływie walorów kultury lokalnej na rozwój środowiska; odpowiedzialność za ochronę wartości lokalnych.24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:
Borkowski K., Srebro B.: Wykorzystanie dziedzictwa Kulturowego w celu kształtowania oferty turystycznej

Broński K.: Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenia polskie doby transformacji /po 1989 r./, Zeszyty Naukowe nr 706 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny. Pomysł, Organizacja, Zarządzanie, PWE, Warszawa 2005,
Literatura uzupełniająca
Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny albo jak organizować poznanie świata, Łódź 2002

Małek J.: Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, Prace i Studia Geograficzne, Tom 32, Wrocław 2003http://www.turystykakulturowa.org/?id=spis

http//www.wgsr.uw/publ/uploads/pis03/malek.pdf
25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna