Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu: lokalne formy komunikacji społecznej (ćp)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona26/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu: lokalne formy komunikacji społecznej (ćp)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska – studia II stopnia, profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

lokalne formy komunikacji społecznej

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

2

10

Typ zajęć

Ćwiczenia praktyczne

11

Liczba godzin

15

12

Koordynator

mgr S. Dziedzic

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

18

Efekty kształcenia

Wiedza
Student:

ma podstawową wiedzę o lokalnych formach komunikacji społecznej; ma podstawą wiedzę z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego: reporterka, prowadzenie wywiadów, wymogi dobrego pisania, źródła informacji, treść wiadomości, warsztat reportera, fotografia reporterska, szata graficzna, tytuły, adiustowanie tekstów, pisanie do mediów;


Umiejętności

Student:


potrafi ocenić stan obiegu informacji wewnątrz środowiska oraz pomiędzy środowiskiem a otoczeniem; potrafi opracować lokalny system obiegu informacji; posiada umiejętność współpracy z mediami podczas konferencji prasowych, imprez z udziałem środków masowego przekazu; potrafi współpracować z prasą, radiem, telewizją; potrafi określić podstawowe wymogi pozwalające na powołanie pisma lokalnego. Potrafi zaprojektować środowiskowe konsultacje, potrafi określić metody poszukiwania wsparcia samorządu, organizacji, osób znaczących. Potrafi zaaranżować konsultacje zewnętrzne w Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej, utworzyć zespół redakcyjny. Opracować projekt techniczny, graficzny i merytoryczny pisma. Umie prowadzić działalność promocyjną;

Kompetencje społeczne

Student:

ma świadomość odpowiedzialności za słowo; posiada zdolność słuchania, ekspresji, prowadzenia dialogu;19

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające: wykład informacyjny, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, prezentacje studentów połączone z dyskusją, metoda projektu, przypadku20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Systematyczna ocena:

przygotowania studentów do ćwiczeń zgodnie z zaleceniem prowadzącego.

aktywnego udziału studentów w zajęciach: dyskusje, praca w grupach, prezentacje cząstkowe i końcowe.

Opracowania studentów podlegające ocenie.

Tekst dziennikarski.

Projekt obejmujący prezentację form współpracy z mediami oraz form promocji środowiska lokalnego.21

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2. na podstawie opracowania i przedstawienia na piśmie projektu lokalnego systemu komunikacji społeczne oraz bieżąca ocena aktywności studenta podczas zajęć.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Wiedza w zakresie: lokalnych form komunikacji społecznej; dziennikarstwa obywatelskiego; form obiegu informacji wewnątrz środowiska oraz pomiędzy środowiskiem a otoczeniem; form współpracy z mediami.
Umiejętności z zakresu: reporterki, prowadzenia wywiadów, wymogów dobrego pisania, pozyskiwania źródeł informacji, warsztatu reportera, fotografii reporterskiej, kształtu i metod tworzenia lokalnych mediów; form i metod promocji środowiska lokalnego:
Kompetencje społeczne odnośnie: odpowiedzialności za słowo; zdolności słuchania, ekspresji, prowadzenia dialogu

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Podstawy wiedzy o lokalnych formach komunikacji społecznej.

Podstawy wiedzy z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego: reporterka, prowadzenie wywiadów, wymogi dobrego pisania, źródła informacji, treść wiadomości, warsztat reportera, fotografia reporterska, szata graficzna, tytuły, adiustowanie tekstów, pisanie do mediów.

Form obiegu informacji wewnątrz środowiska oraz pomiędzy środowiskiem a otoczeniem.

Metody i formy opracowywania lokalnego systemu obiegu informacji.

Formy współpracy z mediami: konferencje prasowe, imprezy z udziałem środków masowego przekazu, współpraca z prasą, radiem, telewizją.

Zadania związane z powołanie pisma lokalnego. Środowiskowe konsultacje, poszukiwanie wsparcia samorządu, organizacji, osób znaczących. Konsultacje zewnętrzne w Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej. Kompletowanie zespołu redakcyjnego. Opracowanie projektu technicznego, graficznego i merytorycznego pisma.

Formy i metody działalności promocyjnej w środowisku lokalnym: wydawnictwa, formy wizualne, organizacja ekspozycji na targach i wystawach, imprezy promocyjne, promocja poprzez media.

Pożądane cechy animatora lokalnych form komunikacji społecznej: odpowiedzialność za słowo; zdolność słuchania, ekspresji, prowadzenia dialogu.
24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa

Dubek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2007

Dubek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki, PWN, 2011

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa, Kraków 1999

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003

Necki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000


Literatura uzupełniająca

Rozwadowska B., Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002

Siemieński B., (red.) Pedagogika medialna t.2, Podręcznik akademicki, PWN 2007

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009Wojtak M., Analiza gatunków prasowych, UMCS 2008

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna