Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: instytucje III sektora (ćp)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona27/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: instytucje III sektora (ćp)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Instytucje III sektora

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

II

9

Semestr

3

10

Typ zajęć

Ćwiczenia praktyczne

11

Liczba godzin

15


12

Koordynator

mgr S. Dziedzic

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Brak

18

Efekty kształcenia

Wiedza

Student


- ma pogłębioną wiedze o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, zorientowana na nowatorskie rozwiązywanie złożonych problemów w nietypowych sytuacjach zawodowych

- ma pogłębioną wiedze o uczestnikach działań kulturalnych, edukacyjnych i medialnych oraz metodach diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb

Umiejętności:

-samodzielnie planuje i realizuje oryginalne projekty w wybranej dziedzinie kultury, w działalności edukacyjnej i medialnej

- umie wyszukiwać informacje na temat możliwości pozyskiwania środków na działalność instytucji kultury, edukacji, mediów,

- ma pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z wybraną dziedzina kultury, działalności edukacyjnej i medialnej

- potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji kultury i edukacji oraz mediów, w szczególności prawa autorskiego i związanego z zarządzaniem własnością intelektualną

Kompetencje społeczne

Student:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,

- potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące realizacji zamierzonych celów,

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego przejawach
19

Stosowane metody dydaktyczne

Wyjaśnienie, objaśnienie, dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna związana ze spotkaniami z przedstawicielami niepublicznych instytucji kultury, zarządów fundacji, stowarzyszeń poświęcone organizowanym przez nie przedsięwzięciom w zakresie kultury, metoda projektów działań lokalnych opracowanych i realizowanych indywidualnie i grupowo

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Systematyczne ocenianie w trakcie ćwiczeń:

- przygotowanie studentów do zajęć zgodnie z zaleceniami prowadzącego dotyczącymi opracowania zagadnień objętych programem ćwiczeń

- aktywny udział studentów w zajęciach

Rozmowa zaliczeniowa lub pisemny test sprawdzający oraz ocena projektu przygotowanego indywidualnie lub w grupie21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 3. uzyskane na podstawie pozytywnych ocen w zakresie wszystkich kryteriów.

Obowiązkowa obecność na wszystkich ćwiczeniach.22

Treści kształcenia (skrócony opis)

We współczesnym społeczeństwie obywatelskim obok sektora publicznego i prywatnego coraz większa rolę odgrywa sektor obywatelski. Organizacje pozarządowe dzięki obowiązującym uregulowaniom prawnym na coraz szerszą skalę uczestniczą w kreowaniu życia publicznego – m.in. w sferze kultury, korzystając z dostępnych dotacji celowych z budżetu państwa czy jednostek samorządu terytorialnego.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Zapoznanie się in situ z działalnością instytucji kultury dla której organem założycielskim jest fundacja, bądź stowarzyszenie.

Dyskusje na zadane tematy:

- Podstawowe pojęcia dotyczące III sektora

-Organizacje pozarządowe w życiu publicznym społeczeństwa obywatelskiego

- Płaszczyzny dialogu obywatelskiego

- Trzeci sektor w instytucjach kultury

- Współpraca organizacji pozarządowych z publicznymi instytucjami kultury w wypełnianiu ich zadań statutowych i kreowaniu zjawisk i dóbr kultury

- Sektor publiczny, prywatny i obywatelski w życiu publicznym współczesnego społeczeństwa

- Organizacje non- profit i kierunki ich społecznego zaangażowania

- Status organizacji pożytku publicznego i ich uprzywilejowana pozycja w życiu publicznym społeczeństwa

- Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, jako płaszczyzna korzystania organizacji pozarządowych z funduszy publicznych na prowadzenie działalności statutowej w zakresie kultury


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

1. Ilczuk D., Smole M.:Realizacja zadań rządowych i samorządowych z zakresu kultury przez organizacje pozarządowe, Warszawa 2002

2. Ustawa o działalnośc pożytku publicznego i wolontariacie z 29.V. 2003 r.

3. Decentralizacja finansów publicznych, red. Stańczyk Paweł i In., Kraków 1998

Literatura uzupełniająca:

Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, red. A.Podczaska, K.Kujawska-Krakowiak, wyd. Fundacja Commitment to Europe Arts&Business, Warszawa 2007.Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. Przeżytek czy nowa jakość?, pod red. Jacka Sójki, Marcina Poprawskiego i Przemysława Kieliszewskiego, Poznań 2009.


25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna