Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: polityka kulturalna (w)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona28/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: polityka kulturalna (w)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Polityka kulturalna

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

II

9

Semestr

3

10

Typ zajęć

Wykład

11

Liczba godzin

15

12

Koordynator

mgr S. Dziedzic

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Brak

18

Efekty kształcenia

Wiedza

Student:


- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz uregulowań prawno-ustrojowych określających kierunki polityki kulturalnej państwa i samorządów terytorialnych w zakresie kultury duchowej i dziedzictwa kulturowego;
Umiejętności

Student:


- samodzielnie planuje i realizuje oryginalne projekty w wybranej dziedzinie kultury, w działalności edukacyjnej i medialnej;
- potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie kultury, działalności edukacyjnej i medialnej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
Kompetencje społeczne

Student:


- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,
- potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące realizacji zamierzonych celów,
- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego przejawach19

Stosowane metody dydaktyczne

wykład informacyjny, konwersatoryjny,


20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Rozmowa zaliczeniowa lub pisemny test sprawdzający.


21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 3., na podstawie rozmowy zaliczeniowej lub pisemnego testu sprawdzającego.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Wiedza w zakresie polityki kulturalnej państwa oraz samorządów terytorialnych określonej odnośnymi przepisami prawnymi oraz strategiami wypracowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Zasady prawne systemu decentralizacji państwa w zarządzaniu kulturą.


23

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykłady:

- Czy polityka kulturalna nie jest strategia anachroniczną?

- Czemu służy polityka kulturalna próba zdefiniowania problemu.

- Polityka kulturalna państwa.

- Polityka kulturalna samorządów terytorialnych.

- Mechanizmy wdrażania polityki kulturalnej państwa.

- Tworzenie ustawowych kierunków polityki kulturalnej, w znaczeniu ogólnopaństwowym i lokalnym.

- Priorytety w polityce kulturalnej.

- Polityka kulturalna a mechanizmy rozwoju gospodarczego.

- Zasady tworzenia i kształtowania strategii rozwoju i funkcjonowania kultury na szczeblach administracji samorządowej i społeczności lokalnych.

- Rola samorządów terytorialnych w kreowaniu i wspieraniu rozwoju kultury.

- Mecenat państwa i samorządów terytorialnych formą polityki kulturalnej państwa.

- Fundusze unijne w sektorze kultury.

- Systemy ochrony materialnego dziedzictwa kultury w kontekście strategii państwa i samorządów.

- Formy prawne ochrony dziedzictwa kulturalnego.

- Prawo lokalne jako mechanizm strategii ochrony dóbr kultury i tworzenia polityki kulturalnej w znaczeniu lokalnym i ogólnopaństwowym.24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

1.Prawelska-Skrzypek Grażyna, Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003.

2. Ilczuk Dorota: Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 2002

3.Ilczuk D., Misiąg W.: Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Gdańsk, 2004

4. Smoleń Monika: Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Kraków 2003

5.Bendixen P: Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Kraków 2001

6. Dobosz P: Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997

7. Decentralizacja finansów publicznych, red. Stańczyk Paweł i In., Kraków 1998

Literatura uzupełniająca:

1.R.Golat: Podstawy prawa kultury, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006,

2. Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, red. A.Podczaska, K.Kujawska-Krakowiak, wyd. Fundacja Commitment to Europe Arts&Business, Warszawa 2007.

3.Prawelska-Skrzypek Grażyna, Miejsce kultury w strategiach rozwoju województw i miast wojewódzkich [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania kultury, II Ogólnopolski Kongres KULTURA-GOSPODARKA-MEDIA, Kraków-Warszawa 2003. 

 


25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna