Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: polityka kulturalna (ćp)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona29/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: polityka kulturalna (ćp)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Polityka kulturalna

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

II

9

Semestr

3

10

Typ zajęć

Ćwiczenia praktyczne

11

Liczba godzin

15

12

Koordynator

mgr S. Dziedzic

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Brak

18

Efekty kształcenia

Wiedza

Student:


- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz uregulowań prawno-ustrojowych określających kierunki polityki kulturalnej państwa i samorządów terytorialnych w zakresie kultury duchowej i dziedzictwa kulturowego
Umiejętności:

- samodzielnie planuje i realizuje oryginalne projekty w wybranej dziedzinie kultury, w działalności edukacyjnej i medialnej

- potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie kultury, działalności edukacyjnej i medialnej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania;
Kompetencje społeczne

Student:


- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,

- potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące realizacji zamierzonych celów,

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego przejawach


19

Stosowane metody dydaktyczne

dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna problemowa, projektu, wykład konwersatoryjny podczas spotkań związana ze spotkaniami z przedstawicielami organów samorządowych i rządowych tworzących politykę kulturalną

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Ocenianie ciągłe - aktywność w dyskusjach na ćwiczeniach w zakresie zagadnień objętych tematyką ćwiczeń i zadanej literatury oraz w zakresie zagadnień związanych z przygotowywanymi projektami indywidualnymi lub grupowymi.

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 3., na podstawie aktywności oraz oceny merytorycznej przygotowanych projektów.

Obecność obowiązkowa.22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Wiedza w zakresie polityki kulturalnej państwa oraz samorządów terytorialnych określonej odnośnymi przepisami prawnymi oraz strategiami wypracowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Zasady prawne systemu decentralizacji państwa w zarządzaniu kulturą.


23

Treści kształcenia (pełny opis)

Ćwiczenia:

- Zapoznanie się z praktycznymi zasadami tworzenia i wdrażania zadań tworzenia polityki kulturalnej państwa i samorządów terytorialnych.

- Spotkania z przedstawicielami Rady ds. parku kulturowego „Kraków – Stare Miasto”, dotyczące poznania zasad funkcjonowania Parku w kontekście strategii ochrony dziedzictwa kultury.

- Tworzenie modeli strategii zarządzania kulturą na szczeblu ogólnonarodowym, regionalnym i lokalnym.
24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

1.Prawelska-Skrzypek Grażyna, Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003.

2. Ilczuk Dorota: Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 2002

3.Ilczuk D., Misiąg W.: Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Gdańsk, 2004

4. Smoleń Monika: Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Kraków 2003

5.Bendixen P: Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Kraków 2001

6. Dobosz P: Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997

7. Decentralizacja finansów publicznych, red. Stańczyk Paweł i In., Kraków 1998

Literatura uzupełniająca:

1.R.Golat: Podstawy prawa kultury, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006,

2. Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, red. A.Podczaska, K.Kujawska-Krakowiak, wyd. Fundacja Commitment to Europe Arts&Business, Warszawa 2007.

3.Prawelska-Skrzypek Grażyna, Miejsce kultury w strategiach rozwoju województw i miast wojewódzkich [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania kultury, II Ogólnopolski Kongres KULTURA-GOSPODARKA-MEDIA, Kraków-Warszawa 2003. 

 


25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna