Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: zarządzanie instytucjami kultury(ćp)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona31/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: zarządzanie instytucjami kultury(ćp)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Zarządzanie instytucjami kultury

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

II

9

Semestr

3

10

Typ zajęć

Ćwiczenia praktyczne

11

Liczba godzin

15


12

Koordynator

mgr S. Dziedzic

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Brak

18

Efekty kształcenia

Wiedza

Student:


- ma rozszerzona, uporządkowaną wiedzę o kulturze, jej systemach społecznych obiegach, zorientowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej i medialnej,

- ma szczegółowa wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, niezbędną do kierowania tymi instytucjami

- ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej

Umiejętności:

- samodzielnie planuje i realizuje oryginalne projekty w wybranej instytucji kultury, właściwej dla profilu jej statutowej działalności,

- ma pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z wybraną dziedziną kultury, działalności edukacyjnej i medialnej,

- ma umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach wymagających współdziałania w zespole i wspólnego rozwiązywania problemów, jak i na stanowiskach wymagających samodzielności w podejmowaniu decyzji instytucjach kultury i edukacji oraz mediach,

- potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji kultury i edukacji oraz mediów, w szczególności prawa autorskiego i związanego z zarządzaniem własnością intelektualną

Kompetencje społeczne:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,

- potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące realizacji zamierzonych celów,

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego przejawach


19

Stosowane metody dydaktyczne

dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna klasyczna metoda problemowa, metoda projektu, wykład konwersatoryjny podczas spotkań z przedstawicielami kadry kierowniczej instytucji kultury oraz osobami które z ramienia administracji publicznej rządowej lub samorządowej sprawują nadzór merytoryczny i finansowy nad instytucjami kultury

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Ocenianie ciągłe - aktywność w dyskusjach na ćwiczeniach w zakresie zagadnień objętych tematyką ćwiczeń i zadanej literatury. Praca nad projektem indywidualnym lub grupowym.

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 3., na podstawie oceny aktywności i oceny projektu.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Wiedza z zakresu zarządzania organizacjami kultury dotyczy specyfiki oraz uwarunkowań formalno-prawnych wszystkich trzech sfer : instytucji państwowych, samorządowych oraz niepublicznych. Ta specyfika dotyczy zarówno sfery organizacyjnej jak i form finansowania a także profilów działalności.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

- Dyskusja o roli instytucji kultury w tworzeniu dóbr kultury i ich upowszechniania.

- Wizytowanie instytucji kultury – w Tarnowie i Krakowie.

- Zapoznanie się - na miejscu- z warunkami i formami pracy instytucji kultury.

- Spotkania z pracownikami instytucji kultury kreującymi kierunki działalności tych instytucji.

- Uczestnictwo w przygotowaniu programów radiowych i telewizyjnych – w studiach radiowych i telewizyjnych.


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

1.Ilczuk D., Misiąg W.: Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Gdańsk, 2004

2. Smoleń Monika: Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Kraków 2003

3.Bendixen P: Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Kraków 2001

4. Decentralizacja finansów publicznych, red. Stańczyk Paweł i In., Kraków 1998

Literatura uzupełniająca:

1.Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury, tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr  13, poz. 123 ze zm. Zarządzanie)

2. Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. Przeżytek czy nowa jakość?, pod red. Jacka Sójki, Marcina Poprawskiego i Przemysława Kieliszewskiego, Poznań 2009. (zarządzanie)
25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna