Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu: praktyka śródroczna (pr)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona32/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu: praktyka śródroczna (pr)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

praktyka śródroczna

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

6 (2+2+2)

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I i II

9

Semestr

1, 2, 3

10

Typ zajęć

Praktyka

11

Liczba godzin

90 (30+30+30)

12

Koordynator

Dr Krystyna Choińska, doc. PWSZ

Dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ13

Prowadzący
14

Język wykładowy

polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

brak wymagań wstępnych.

18

Efekty kształcenia

Umiejętności

Student:


 • potrafi zastosować formy /sytuacje/ i metody animacyjne w rozwoju społeczności lokalnych; organizować współpracę z lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami wpływającymi na rozwój animacji;

 • umie przygotować strategię społecznej odpowiedzialności biznesu /CSR/ na poziomie podstawowym; zaangażować w swój projekt środowisko biznesowe; zastosować narzędzia współpracy animatora z przedsiębiorcą; nawiązać współpracę z partnerami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorcy i pracowników jego firmy;

 • posiada podstawowe umiejętności pisania programów rozwoju lokalnego i projektów związanych z ich realizacją; zarządzania instytucjami społeczeństwa obywatelskiego; potrafi zorganizować organizację pozarządową, powołać wolontariat;

 • potrafi kierować zespołami ludzi, wyznaczać cele, zadania, motywować, konsolidować; monitorować przebieg procesów, ewaluować; współpracować z otoczeniem instytucjonalnym, biznesowym, społecznym;

 • Potrafi opracować segmentacje rynku konsumenta; zaprojektować ofertę produktów kulturowych, cenę, promocje, dystrybucje; posługiwać się narzędziami promocji (informacja, reklama, sprzedaż bezpośrednia, public relations);

Kompetencje społeczneStudent:

 • posiada zdolność słuchania, ekspresji, prowadzenia dialogu;

 • przyjmuje postawę refleksyjnego praktyka;

 • postępuje zgodnie z zasadami zawodowymi, normami etycznymi;

 • jest kreatywny, otwarty na inicjatywy społeczne, zmiany zachodzące w animacji i systemie społeczno- kulturowym;

 • jest nastawiony na sukces realizowanego projektu;

 • ma zdolność organizowania ludzi w organizacje pozarządowe, jest zorientowany na współpracę ze środowiskiem biznesu;

19

Stosowane metody dydaktyczne

Praktyka w samorządach terytorialnych, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, redakcjach mediów lokalnych. Metoda odniesienia do praktyki i uzupełnienia studiowanej problematyki.

 • Wolontariat przy zdarzeniach realizowanych w instytucji /50% czasu przeznaczonego na praktykę/

 • Studiowanie dostępnych materiałów źródłowych odnoszących się do historii, zasobów kulturowych, otoczenia biznesowego a także strategii rozwoju środowiska;

 • Analiza dokumentów podstawowych instytucji, jak: podstawy prawne, statut, regulamin organizacyjny, regulaminy rady programowej, inne;

 • Analiza dokumentacji programowej i sprawozdawczej stosowanych przez instytucje form animacyjnych /programy, plany, projekty/;

 • Analiza działania instytucji, z zakresu: polityki kulturalnej, programowania, projektowania, partnerstwa, współpracy z I, II, III sektorem, komunikowania społecznego, lokalnych produktów kulturowych, public relations,

 • Rozmowy /wywiady/ z kierownictwem i pracownikami instytucji, osobami znaczącymi oraz uczestnikami;

 • Obserwacja uczestnicząca stałych czynności i zdarzeń.

 • Asystowanie w realizacji zadań instytucji i samodzielne ich wykonywanie.

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Systematyczna ocena:

 • przygotowania studentów do zajęć zgodnie z zaleceniem kierownictwa instytucji i opiekuna praktyki;

 • udziału studentów w działalności instytucji w której odbywają praktyki

Opracowania studentów podlegające ocenie.

 • Sprawozdanie z wolontariatu zrealizowanego w instytucji.

 • Sprawozdanie z realizowanych przez studenta zdarzeń kulturalnych.

 • Diagnoza instytucji i jej otoczenia, lokalnego kapitału społecznego, kulturowego.

 • Reportaż z praktyki, recenzja wybranych zdarzeń kulturalnych w czasie odbywania praktyki

21

Forma i warunki zaliczenia

        1. Forma zaliczenia - zaliczenie z oceną po semestrze 1, 2, 3.

        2. Warunki zaliczenia:

 • Przekazanie uczelni w pierwszym tygodnia praktyki, harmonogramu zajęć, zaopiniowanego przez opiekuna praktyki

 • Zrealizowanie programu praktyki i uzyskanie pozytywnej oceny, wpisanej w karcie oceny praktyki.

 • Przekazanie do sekretariatu IH PWSZ, w wyznaczonym terminie:

 • dziennika praktyki,

 • karty oceny praktyki,

 • teczki dorobku z wytworzonymi przez siebie materiałami związanymi z praktyką, zgodnie z ustalonym wzorem.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Umiejętności w zakresie: zastosowania form /sytuacji/ i metod animacyjnych w stymulowaniu rozwoju społeczności lokalnych, organizowania współpracy z lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami liderami animacji w Polsce; przygotowania i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu /CSR/ na poziomie podstawowym; zastosowania narzędzi współpracy animatora z przedsiębiorcą; pisania programów rozwoju lokalnego i projektów związanych z ich realizacją; zarządzania instytucjami społeczeństwa obywatelskiego; powoływania organizacji pozarządowych, organizowania wolontariatu; kierowania zespołami ludzkimi; wyznaczania celów, zadań, motywowania, konsolidowania; monitorować procesów grupowych, ewaluowania; współpracy z otoczeniem instytucjonalnym, biznesowym, społecznym; opracowywania segmentacji rynku konsumenta; projektowania oferty produktów kulturowych, kształtowania ceny, promocji, dystrybucji; stosowania narzędzi promocji (informacja, reklama, sprzedaż bezpośrednia, public relations
Kompetencje społeczne w zakresie: postępowania zgodnie z zasadami zawodowymi, normami etycznymi, otwartości na zmiany zachodzące w animacji i systemie społeczno- kulturowym; postawy współpracy ze środowiskiem biznesu, nastawienia na sukces realizowanego projektu; odpowiedzialności za ochronę wartości lokalnych

23

Treści kształcenia (pełny opis)

 • Formy /sytuacje/ i metody animacyjne stosowane w rozwoju społeczności lokalnych;

 • Współpraca instytucji z lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami liderami animacji w Polsce;

 • Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu /CSR/ w środowisku lokalnym, na poziomie podstawowym;

 • Metody motywowania i angażowania środowiska biznesowego w realizacje projektów;

 • Zastosowanie narzędzi współpracy animatora z przedsiębiorcą;

 • Współpraca z partnerami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorcy i pracowników jego firmy

 • Programy rozwoju lokalnego i projekty związane z ich realizacją;

 • Zarządzanie instytucjami społeczeństwa obywatelskiego;

 • Powoływanie organizacji pozarządowych i zarządzanie organizacjami pozarządowymi,

 • Organizacja wolontariatu.

 • Kierowanie zespołami ludzkimi, wyznaczanie celów, zadań, motywowanie, konsolidowanie; monitorowanie przebiegu procesów grupowych, ewaluowanie; współpraca sektorowa z otoczeniem instytucjonalnym, biznesowym, społecznym.

 • Opracowywanie segmentacji rynku konsumenta; projektowanie i wprowadzanie na rynek oferty produktów kulturowych, kształtowanie ceny, promocja, dystrybucja;

 • Posługiwanie się narzędziami promocji (informacja, reklama, sprzedaż bezpośrednia, public relations

 • Cechy, predyspozycje przypisane do roli animatora: odpowiedzialność za ochronę wartości lokalnych, podejmowane działania; postępowanie zgodnie z zasadami zawodowymi i normami etycznymi; otwartość na zmiany zachodzące w animacji i systemie społeczno- kulturowym; nastawienie na sukces realizowanych projektów; predyspozycje do współpracy ze środowiskiem biznesu.24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura zalecana do przedmiotów specjalności w 1 i 2 semestrze.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna