Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: praktyka ciągła (pr)



Pobieranie 1.88 Mb.
Strona33/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: praktyka ciągła (pr)






Nr pola



Nazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

praktyka ciągła

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu




5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

6

7

Rodzaj modułu




8

Rok studiów

I

9

Semestr

2; we wrześniu lub w innym miesiącu (lipiec, sierpień) ustalonym z opiekunami praktyk w ZFP

10

Typ zajęć

Praktyka

11

Liczba godzin

80

12

Koordynator

Dr Krystyna Choińska, doc. PWSZ

Dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ



13

Prowadzący




14

Język wykładowy

polski

15

Zakres nauk podstawowych




16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku




17

Wymagania wstępne

brak wymagań wstępnych

18

Efekty kształcenia

Umiejętności

Student:


 • potrafi zastosować formy /sytuacje/ i metody animacyjne w rozwoju społeczności lokalnych; organizować współpracę z lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami liderami animacji w Polsce;

 • potrafi opracować inwentaryzacje dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury współczesnej środowiska lokalnego; przekształcić walory kulturowe środowiska w lokalny /regionalny/ produkt kulturowy; sklasyfikować lokalne produkty kulturowe; opracować projekt wdrożenia lokalnego produktu kulturowego i wprowadzić do oferty turystyki kulturowej; opracować program promocji lokalnego produktu kulturowego;

 • potrafi opracować lokalny system obiegu informacji; posiada umiejętność współpracy z mediami /konferencje prasowe, imprezy z udziałem środków masowego przekazu, współpraca z prasą, radiem, telewizją/; posiada podstawowe umiejętności pozwalające na powołanie pisma lokalnego /środowiskowe konsultacje, konsultacje zewnętrzne w Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej, kompletowanie zespołu redakcyjnego, opracowanie projektu technicznego, graficznego i merytorycznego pisma;

 • umie prowadzić działalność promocyjną poprzez wydawnictwa, formy wizualne, organizacje ekspozycji na targach i wystawach, imprezy promocyjne, poprzez media;

Kompetencje społeczne



Student:

 • posiada zdolność słuchania, ekspresji, prowadzenia dialogu;

 • postępuje zgodnie z zasadami zawodowymi, normami etycznymi, ma świadomość odpowiedzialności za słowo;

 • jest kreatywny, otwarty na inicjatywy społeczne, zmiany zachodzące w animacji i systemie społeczno- kulturowym;

 • jest nastawiony na sukces realizowanego projektu;

 • posiada przekonanie o wpływie walorów kultury lokalnej na rozwój środowiska, jest odpowiedzialny za ochronę wartości lokalnych;

19

Stosowane metody dydaktyczne

Praktyka w samorządach terytorialnych, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, redakcjach mediów lokalnych. Metoda odniesienia do praktyki i uzupełnienia studiowanej problematyki.

 • Wolontariat przy zdarzeniach realizowanych w instytucji /minimum 50% czasu przeznaczonego na praktykę/.

 • Studiowanie dostępnych materiałów źródłowych odnoszących się do historii, zasobów kulturowych, otoczenia biznesowego a także strategii rozwoju środowiska.

 • Analiza dokumentacji programowej i sprawozdawczej stosowanych przez instytucje form animacyjnych /programy, plany, projekty/.

 • Analiza kulturowej tematyki mediów lokalnych.

 • Rozmowy /wywiady/ z kierownictwem i pracownikami instytucji, osobami znaczącymi oraz uczestnikami.

 • Obserwacja uczestnicząca stałych czynności i zdarzeń.

 • Asystowanie w realizacji zadań instytucji i samodzielne ich wykonywanie.

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Systematyczna ocena:

 • przygotowania studentów do zajęć zgodnie z zaleceniem kierownictwa instytucji i opiekuna praktyki;

 • udziału studentów w działalności instytucji w której odbywają praktyki

Opracowania studentów podlegające ocenie.

 • Sprawozdanie z wolontariatu zrealizowanego w instytucji.

 • Sprawozdanie z realizowanych przez studenta zadań.

 • Diagnoza instytucji i jej otoczenia, lokalnego kapitału społecznego, kulturowego.

 • Reportaże z praktyki, recenzje wybranych zdarzeń kulturalnych w czasie odbywania praktyki

21

Forma i warunki zaliczenia

        1. Forma zaliczenia - zaliczenie z oceną po semestrze 2.

        2. Warunki zaliczenia:

 • Przekazanie uczelni w pierwszym tygodniu praktyki, harmonogramu zajęć, zaopiniowanego przez opiekuna praktyki

 • Zrealizowanie programu praktyki i uzyskanie pozytywnej oceny, wpisanej w karcie oceny praktyki.

 • Przekazanie do sekretariatu IH PWSZ, w wyznaczonym terminie:

 • dziennika praktyki,

 • karty oceny praktyki,

 • teczki dorobku z wytworzonymi przez siebie materiałami związanymi z praktyką, zgodnie z ustalonym wzorem.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Umiejętności w zakresie: zastosowania form /sytuacji/ i metod animacyjnych w stymulowaniu rozwoju społeczności lokalnych, organizowania współpracy z lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami liderami animacji w Polsce; przeprowadzenia inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury współczesnej środowiska lokalnego; przekształcenia walorów kulturowych środowiska w lokalny /regionalny/ produkt kulturowy; opracowania lokalnego system obiegu informacji, współpracy z mediami: powołania pisma lokalnego, współpracy ze Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej; promocji środowiska lokalnego, instytucji, zdarzeń kulturalnych poprzez wydawnictwa, formy wizualne, organizacje ekspozycji na targach i wystawach, media.

Kompetencje społeczne w zakresie: świadomej odpowiedzialności za słowo, zdolności komunikowania się i prowadzenia dialogu; postawy refleksyjnego praktyka; postępowania zgodnie z zasadami zawodowymi, normami etycznymi, otwartości na zmiany zachodzące w animacji i systemie społeczno- kulturowym; nastawienia na sukces realizowanego projektu; przekonania o wpływie walorów kultury lokalnej na rozwój środowiska; odpowiedzialności za ochronę wartości lokalnych



23

Treści kształcenia (pełny opis)

 • Formy /sytuacje/ i metody animacyjne stosowane w rozwoju społeczności lokalnych;

 • Współpraca instytucji z lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami liderami animacji w Polsce;

 • Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury współczesnej środowiska lokalnego;

 • Rozpoznanie i ocena kapitału kulturowego środowiska lokalnego ze względu na możliwości tworzenia produktu kulturowego; klasyfikacja lokalnych produktów kulturowych;

 • Proces przekształcania walorów kulturowych środowiska w lokalny /regionalny/ produkt kulturowy;

 • Projektowanie lokalnego produktu kulturowego. Wprowadzanie produktu do oferty turystyki kulturowej;

 • Program promocji i wprowadzania na rynek lokalny produktu kulturowego;

 • Projektowanie lokalnego system obiegu informacji.

 • Współpraca z mediami: konferencje prasowe, imprezy z udziałem środków masowego przekazu, współpraca z prasą, radiem, telewizją.

 • Powołanie i organizacja pisma lokalnego. Środowiskowe konsultacje, poszukiwanie wsparcia samorządu, organizacji, osób znaczących. Konsultacje zewnętrzne w Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej. Kompletowanie zespołu redakcyjnego. Opracowanie projektu technicznego, graficznego i merytorycznego pisma.

 • Promocja środowiska, instytucji i zdarzeń kulturalnych. Wydawnictwa, formy wizualne, organizacja ekspozycji na targach i wystawach, imprezy promocyjne, promocja poprzez media.

 • Cechy, predyspozycje przypisane do roli animatora: odpowiedzialność za ochronę wartości lokalnych, słowo, podejmowane działania; postawa refleksyjnego praktyka; zdolność komunikowania się, słuchania, ekspresji, prowadzenia dialogu; postępowanie zgodnie z zasadami zawodowymi i normami etycznymi; otwartość na zmiany zachodzące w animacji i systemie społeczno- kulturowym; nastawienie na sukces realizowanych projektów; przekonanie o wpływie walorów kultury lokalnej na rozwój środowiska;

24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura zalecana do przedmiotów specjalności w I, II semestrze

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia




26

Sposób określenia liczby punktów ECTS




27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego




28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym




: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna