Instytut humanistycznyPobieranie 1.88 Mb.
Strona34/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   45


SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: NAUCZYCIELSKA

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: przygotowanie psychologiczne do nauczania we wszystkich typach szkół na III i IV etapie edukacyjnym (w)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

przygotowanie psychologiczne do nauczania we wszystkich typach szkół na III i IV etapie edukacyjnym.

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

05.1

6

Punkty ECTS

1

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

1

10

Typ zajęć

Wykład

11

Liczba godzin

15

12

Koordynator

mgr M. Kozicka

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Student posiada wiedzę z zakresu podstawowego kursu psychologii.

18

Efekty kształcenia

Wiedza

Student posiada elementarna wiedzę dotyczącą dojrzewania biologicznego człowieka oraz rozwoju poznawczego, psychoseksualnego, rozwoju tożsamości, rozwoju społeczno-moralnego i emocjonalnego. Zna problemy wychowawcze oraz zagrożenia występujące w omawianym okresie. Dostrzega związki tych procesów ze zmianami w otaczającym środowisku społecznym.Umiejętności

Efektem kursu jest umiejętność wglądu i zrozumienia sytuacji wychowanka i optymalnego interpretowania jego zachowania. Pozwoli to na lepszą integrację z uczniami, dobór odpowiednich form reagowania na zachowanie jednostki lub grupy oraz skuteczniejsze rozwiązywanie powstałych problemów i konfliktów.Kompetencje społeczne

Student rozumie konieczność systematycznego wzbogacania swej wiedzy, szukania nowych rozwiązań pozwalających na ukształtowanie właściwej relacji z wychowankami i prawidłowe identyfikowanie występujących problemów. Monitoruje swe zachowanie, aby doskonalić funkcjonowanie w grupie społecznej.19

Stosowane metody dydaktyczne

Metoda podająca z wykorzystaniem pomocy multimedialnych i z elementami dyskusji.

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Studenci przygotowują prace pisemne i zdają ustne kolokwium zaliczeniowe.

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 1. Ocena jest średnią arytmetyczną uzyskaną z ustnego kolokwium i prac pisemnych.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Kurs obejmuje podstawowe informacje na temat przebiegu i dynamiki rozwoju psychicznego w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

- Rozwój procesów poznawczych w okresie dojrzewania.

- Dynamika i zakres reakcji emocjonalno-społecznych w okresie adolescencji.

- Kształtowanie się osobowości w ujęciu wybranych teorii psychologicznych

- Postawy moralne w okresie dorastania.

- Relacje młodzieży z rodziną. Patologia rodziny.

- Rozwój psychoseksualny. Przyjaźnie heteroseksualne. Kontakty seksualne. Miłość.

- Funkcjonowanie młodzieży w grupie rówieśniczej. Komunikowanie się, konflikty, negocjacje.

- Grupa rówieśnicza jako grupa odniesienia dla młodzieży w okresie dojrzewania.

- Elementy psychopatologii zjawisk społecznych. Uzależnienia młodzieży. Zagrożenia społeczne. Sekty, grupy nieformalne, przemoc, zachowania przestępcze.

- Wybór drogi życiowej, kształtowanie celów. Aspiracje młodego pokolenia.

-Wczesna dorosłość i zadania rozwojowe jednostki w tym okresie


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

Trempała J. (red), Psychologia rozwoju człowieka. Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2011

Kaja B.M., Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2010

Schaffer R.H., Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2010

Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca:

Adamski F., Rodzina: Wymiar społeczno – kulturowy. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2002

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza. Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2002

Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju. Wyd. Naukowe „Scholar” Warszawa 2000Harwas-Napierała B., Trempała J.(red.), Psychologia rozwoju człowieka. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 200225

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia

Obszar kształcenia w obrębie nauk humanistycznych.

26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna