Instytut humanistycznyPobieranie 1.88 Mb.
Strona35/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   45
Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: przygotowanie pedagogiczne do nauczania we wszystkich typach szkół na III i IV etapie edukacyjnym (w)


Nr pol


Nazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

przygotowanie pedagogiczne do nauczania we wszystkich typach szkół na III i IV etapie edukacyjnym

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

05.0

6

Punkty ECTS

1

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

1

10

Typ zajęć

Wykład

11

Liczba godzin

15

12

Koordynator

dr W. Kulesza

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii ogólnej

18

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycie wiedzy pedagogicznej, pozwalającej na zrozumienie specyfiki zachowań uczniów oraz ułatwiającej rozwiązanie problemów wychowawczych w grupach młodzieży szkolnej na III i IV poziomie nauczania a także poznanie metod pracy wychowawczej w sytuacjach trudnych

19

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny, wykład połączony z prezentacją materiałów przygotowanych w programie Power Point, metoda sytuacyjna

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 1. Ocena merytoryczna udziału studentów w dyskusji podczas zajęć.

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z ocena po semestrze 1. na podstawie obecność na zajęciach oraz pozytywnego wynik z ustnego lub pisemnego kolokwium zaliczeniowego.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Specyfika rozwoju społeczno-moralnego uczniów w wieku dojrzewania. Problemowe zachowania uczniów. Patologia dzieci i młodzieży szkolnej – sposoby rozpoznawania i profilaktyka szkolna. Praca wychowawcy klasowego. Tematyka zajęć wychowawczych

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Aksjologiczne podstawy wychowania

Specyfika rozwoju społeczno-moralnego młodzieży szkolnej

Biospołeczne podstawy rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej

Problematyka dyscypliny szkolonej

Diagnozowanie sytuacji trudnych w klasie

Problemowe zachowania uczniów

Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów

Dysfuncjonalność uczniów szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Przestępczość wśród młodzieży – diagnoza i profilaktyka

Praca z uczniem trudnym

Praca z uczniem zdolnym

Specyfika pracy nauczyciela – wychowawcy. Lekcje wychowawcze (tematyka i sposoby realizacji). Spotkania z rodzicami .

Praca nad sobą (własnym rozwojem) nauczyciela szkoły średniej – planowanie ścieżki rozwoju zawodowego, doskonalenie własnych kompetencji społecznych i zawodowych


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Gaś Z., Profilaktyka w szkole. Warszawa 2006

Janowski K., Uczeń w teatrze życia szkolnego. Wrszawa 1987

Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika . Podręcznik akademicki. Tom I i II Warszawa 2004

Limont W., Uczeń zdolny. Gdzńsk 2010

Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne. Kraków 2011

Petlak E., Klimat szkoły. Klimat klasy. Warszawa 2007

Urban B., Stanik JM., Resocjalizacja TI i II Warszawa 2008

Zawisza – Masłyk E., Kompetencje społeczne gimnazjalistów i ich wychowawcze implikacje. Gdańsk 201025

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna