Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu: warsztat tekstotwórczy ucznia (ćp)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona37/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu: warsztat tekstotwórczy ucznia (ćp)

Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

Filologia polska – profil praktyczny, II stopnia

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Warsztat tekstotwórczy ucznia

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

05.1

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

II

9

Semestr

3

10

Typ zajęć

Ćwiczenia praktyczne

11

Liczba godzin

30

12

Koordynator

prof. dr hab. J. Kowalikowa

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

ukończone studia I stopnia

18

Efekty kształcenia

Student:

- ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę o zakresie, miejscu i znaczeniu studiów polonistycznych w obszarze nauk humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej, zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej;

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin nauki i dziedzin kultury, zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej

- ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu teorii literatury, języka i kultury, zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej;

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o współczesnym języku polskim, jego odmianach oraz tendencjach rozwojowych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i medialne

- ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych wypowiedzi pisemnych reprezentujących różne gatunki i style tekstu;

- ma pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dostosowanych do różnych sytuacji komunikacyjnych;

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

- potrafi samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny i praktyczny niezbędny do opracowania i rozwiązania złożonego problemu badawczego z zakresu wybranej sfery działalności kulturalnej, edukacyjnej i medialnej, dobrać metody i narzędzia badawcze, opracować i zaprezentować wyniki swoich badań

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;19

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład (informacje ogólne), instruktaż (wskazówki praktyczne), analizowanie cudzych tekstów reprezentujących wybrane formy wypowiedzi, pisanie tekstów własnych, ich publiczne prezentowanie i poddawanie pod dyskusję, analizowanie, recenzowanie i ocenianie tekstów przygotowanych przez innych członków grupy (uczenie się na błędach zarówno własnych jak i cudzych).

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Ocena każdego przygotowanego przez studenta tekstu zaprezentowanego w czasie zajęć oraz jego aktywności w charakterze dyskutanta i recenzenta tekstów cudzych.

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 3. Ocenie podlega aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie wszystkich zaleconych prac pisemnych i ćwiczeń pomocniczych.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Podstawowe założenie koncepcji zajęć: To, co ma umieć uczeń, musi wpierw umieć doskonale sam nauczyciel.

Zasada dydaktyczna ukierunkowująca zajęcia ze studentami: od rozwijania własnego warsztatu pisarskiego i kompetencji tekstowej do kierowania działaniami uczniów w ramach nabywania przez nich podobnego warsztatu oraz analogicznej kompetencji.Konieczność postawienia się w roli ucznia: ,,przerobienie” osobiście tych wszystkich zadań i ćwiczeń, które w przyszłości zostaną zlecone uczniom.

Treści:


 • Językoznawcze i teoretycznoliterackie podstawy rozwijania umiejętności tworzenia wypowiedzi.

 • Rola sprawności tekstotwórczej w edukacji i w życiu. ,,Utkanie” językowe tekstu.

 • Podstawowe struktury językowo-informacyjne i ich przełożenie na formę gatunkową wypowiedzi.

 • Różne rodzaje tekstów wyodrębniane na podstawie intencji autora, funkcji i charakteru: gatunki literackie, publicystyczne, naukowe (popularno-naukowe) użytkowe.

 • Gatunki, które warto praktycznie opanować.

 • Gatunki wypowiedzi w programach nauczania i podręcznikach.

 • Rola tekstu cudzego jako wzorca (ew. „antywzorca”) w tworzeniu tekstu własnego.

 • Czytanie i analiza dla pisania.

 • Między naśladownictwem a kreatywnością.

 • Kompetencja tekstowa, jej składniki i wykładniki.

 • Proces tworzenia tekstu. Poszczególne fazy, ich planowanie, przebieg oraz przewidywane i pożądane efekty.

 • Autor w roli redaktora i recenzenta własnego dzieła.

 • Ćwiczenia usprawniające działania tekstotwórcze, wyprzedzające akt tworzenia oraz wykonywane bezpośrednio przed jego rozpoczęciem jako swoista „rozgrzewka”.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

 • Po co nauczycielowi poloniście jest doskonalenie umiejętności tworzenia różnorodnych tekstów? Przyczyny edukacyjne (rola mistrza) oraz społeczne (potrzeby życiowe).

 • Od jakości warsztatu tekstotwórczego nauczyciela zależy analogiczny warsztat ucznia: dlaczego?

 • Sprawność „pisarska” a kompetencja tekstotwórcza.

 • Istota warsztatu pisarskiego, jego podstawy lingwistyczne, teoretycznoliterackie, ,,intertekstualne” – wiadomości i umiejętności, warunki i sposoby nabywania oraz doskonalenia.

 • Organizacja pracy grupowej i indywidualnej, wykorzystywanie możliwości, jakie niesie ze sobą samokształcenie (pożyteczne ćwiczenia wykonywane jako operacje o charakterze propedeutycznym w stosunku do aktu tekstotwórczego oraz traktowane jako bezpośrednio poprzedzająca ów proces „rozgrzewka”).

 • Poziom sprawności tekstotwórczej nauczyciela polonisty i ucznia: konieczny, możliwy do osiągnięcia, optymalny. Jej wykładniki.

 • Warsztat pisarski a warsztat dziennikarski i literacki.

 • Morfologia utkania językowego tekstu: tworzenie obrazów, przebiegu zdarzeń, wyrażanie procesów intelektualnych i emocji. Tok monologowy i dialogowy.

 • Wymienione podstawowe struktury językowo-informacyjne jako geneza form gatunkowych (śledzenie zależności na wybranych, wyrazistych przykładach).

 • Co to jest styl. Odmiany stylowe. Styl a gatunek. Styl a intencja osoby piszącej. „Dobry” styl i jego wykładniki.

 • Opanowanie umiejętności posługiwania się takimi formami użytkowymi jak: ogłoszenie, wyjaśnienie, sprostowanie, notatka (różne odmiany), tekst reklamowy.

 • Artykuł problemowy – dlaczego warto umieć go napisać? Analiza budowy tekstów wzorcowych. Projektowanie tekstu własnego. Temat „zadany” oraz formułowany samodzielnie. Wyznaczanie jego pojemności: ustalanie rejestru zagadnień, które autor chce poruszyć. Porządkowanie ich w celu sporządzenia planu wypowiedzi i osadzenia jej w ramach określonego schematu kompozycyjnego. Pisanie. Samoocena. Prezentacja. Korygowanie po uwzględnieniu opinii i uwag odbiorców.

 • Artykuł problemowy jako zalążek większej całości: np. rozdziału pracy dyplomowej czy książki.

 • Uczeń jako przyszły autor rozmaitych tekstów, których powstanie motywują określone potrzeby społeczne i zawodowe.

 • Nauczyciel polonista jako autor rozmaitych materiałów dydaktycznych oraz tekstów „obsługujących” różne doraźne potrzeby szkoły (np. referat, odczyt, przemówienie okolicznościowe i in.)

24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

literatura podstawowa:
S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień- Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Ossolineum, Wrocław 2008 J. Kowalikowa, Pomyślane – napisane, Kraków 1999 W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003

K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie – Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006

M. Nagajowa, Sztuka dobrego pisania i mówienia, Warszawa 2003
literatura uzupełniająca:
S. Gajda, Styl naukowy [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 183-199

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1997

R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków 2006

A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków 2002
25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna