Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: praktyka psychologiczno-pedagogiczna śródroczna (pr)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona38/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: praktyka psychologiczno-pedagogiczna śródroczna (pr)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

praktyka psychologiczno-pedagogiczna śródroczna

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

05.1

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

1

10

Typ zajęć

praktyka szkolna – III i IV etap edukacyjny

11

Liczba godzin

30

12

Koordynator

dr W. Kulesza, mgr M. Kozicka

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu wstępnego kursu psychologii i pedagogiki, uczestnictwo w zajęciach drugiego stopnia

18

Efekty kształcenia

Wiedza

Student:


-ma podstawową wiedzę o metodyce prowadzenia zajęć z uczniami i zasadach funkcjonowania nauczyciela w grupie uczniowskiej

-zna cele, zasady i organizację pracy szkołyUmiejętności

Student:


-samodzielnie przygotowuje konspekt i przeprowadza zajęcia o charakterze wychowawczym

-posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na skuteczne funkcjonowanie w klasie szkolnej

-potrafi samodzielnie przygotowywać dokumentację prowadzonych zajęć i umiejętnie argumentować swoje poglądy
Kompetencje społeczne

Student:


-potrafi określić cele priorytetowe w wykonywanych zadaniach

- trafnie identyfikuje problemy występujące w sytuacjach szkolnych19

Stosowane metody dydaktyczne

Analiza dokumentacji placówek, w których odbywana jest praktyka, i tworzenie dokumentów świadczących o podjętym działaniu: przyjętej koncepcji oraz zastosowanych metodach postępowania w konkretnych przypadkach, konsultacje indywidualne i grupowe, ukierunkowane na powtórzenie i praktyczne wykorzystanie wiadomości wyniesionych z wykładów z zakresu psychologii i pedagogiki; instruktaż, metoda sytuacyjna, metoda przypadków, metoda projektów (przygotowanie scenariusza zajęć o charakterze wychowawczym i ich praktyczne przeprowadzenie),

analiza i autokorekta konspektów planowanych zajęć;20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Hospitacja oraz ocena przeprowadzonych lekcji wychowawczych, zajęć tematycznych poświęconych zjawiskom mającym wpływ na proces wychowawczy, a także ich konspektów, ocena sprawozdań z przeprowadzonych obserwacji.

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 1. Ocena na podstawie uczestnictwa w zajęciach praktycznych oraz poprawnie napisanych konspektów.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Student zdobywa wiedzę o funkcjonowaniu szkoły, dokonuje obserwacji uczniów podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych, samodzielnie przygotowuje zajęcia a następnie dokonuje ich krytycznej analizy. Zna program wychowawczo – dydaktyczny szkoły. Potrafi skonstruować scenariusz lekcji wychowawczej i konspekt spotkań z rodzicami.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

- Zapoznanie się z zadaniami i sposobem funkcjonowania szkoły, w której odbywana jest praktyka oraz realizowanym programem wychowawczym.

- Obserwacja podczas lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych interakcji i sposobów komunikowania się pomiędzy uczniami a nauczycielem ze szczególnym uwzględnieniem działań dyscyplinujących podejmowanych przez nauczyciela.

- Obserwacja podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych funkcjonowania grup uczniowskich – sytuacje współpracy i konfliktów.

- Zapoznanie się z programem pracy pedagoga szkolnego, jego kompetencjami oraz najczęściej występującymi zachowaniami problemowymi uczniów, podejmowanymi w związku z tym interwencjami i działaniami profilaktycznymi.

- Obserwowanie aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz współdziałanie z opiekunem praktyk w podejmowaniu na ich rzecz indywidualnych działań pomocowych.

- Diagnozowanie pozycji społecznej jednostek w grupie, dynamiki grup; poznawanie potrzeb, zainteresowań, zdolności i problemów uczniów; wstępne określanie obszaru dysfunkcji i zaburzeń zachowania.

- Współdziałanie z opiekunem praktyk w sprawowaniu opieki i nadzoru nad klasą szkolną.

- Przygotowanie scenariuszy do samodzielnie prowadzonych zajęć, w tym scenariuszy lekcji wychowawczych dotyczących patologii i zagrożeń społecznych oraz związanych z kształtowaniem kompetencji społecznych uczniów.

- Samodzielne prowadzenie zajęć o charakterze wychowawczym i dokonanie po ich przeprowadzeniu krytycznej analizy swych działań.

- Omówienie przebiegu praktyk z opiekunem. Podsumowanie zebranych doświadczeń i skonfrontowanie ich z wiedzą teoretyczną.

- Sporządzenie w oparciu o prowadzoną dokumentację praktyk raportu końcowego.


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

Galloway C., Psychologia uczenia się i nauczania. PWN Warszawa 1988

Adler B.R., Rosenfeld L.B., Proctor R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006

Janowski K., Uczeń w teatrze życia szkolnego. PWN Warszawa 1987

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane problemy badawcze i rozwiązania praktyczne. Wyd. Impuls Kraków 2011

Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne. Impuls, Kraków 2011

Zawisza – Masłyk E., Kompetencje społeczne gimnazjalistów i ich wychowawcze implikacje. Impuls Kraków 2010

Literatura uzupełniająca:

Kowalczyk-Jamnicka M., Sołtysia T., Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań, Bydgoszcz 2007.

Libiszowska-Żółtkowska M., Ostrowska K. (red.), Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka, Warszawa 2008.

Dambach K., Mobbing w szkole, Gdańsk 2008.Carson R.C., Butcher N.B., Mineka S., Psychologia zaburzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna