Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: teoria literatury (w)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona4/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: teoria literatury (w)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

teoria literatury

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

1

10

Typ zajęć

Wykład

11

Liczba godzin

30

12

Koordynator

prof. dr hab. S. Jaworski

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

wiedza z zakresu poetyki z elementami teorii literatury oraz analizy dzieła literackiego na poziomie programów tych przedmiotów obowiązujących na studiach I stopnia

18

Efekty kształcenia

po kursie teorii literatury student:

- ma szczegółową i poszerzoną wiedzę w zakresie szkół i kierunków teorii literatury XX i XXI wieku

- zna i rozumie odwołania do myśli o sztuce i do filozofii w różnych szkołach teoretycznoliterackich

- potrafi zastosować zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji tekstów literackich

- potrafi wybrać i zastosować odpowiednią metodę badawczą do przygotowania pracy dyplomowej

- ma umiejętność wielokierunkowego myślenia o tekście literackim i tekstach kultury- ma świadomość wielogłosowości i różnorodności kierunków teoretycznych we współczesnym literaturoznawstwie i tym samym wielogłosowości we współczesnej kulturze

19

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, wyjaśnianie, metoda projektów; konsultacje w wymiarze 1 godziny (60 min.) tygodniowo

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Na egzaminie ustnym student potrafi przedstawić stanowisko teoretyczne wskazanego kierunku, a także najważniejsze problemy badawcze, wynikające z odwołania do konkretnego tekstu literackiego.

21

Forma i warunki zaliczenia

egzamin ustny po semestrze 1. na podstawie podanej listy lektur i zagadnień do indywidualnego opracowania z wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności z wykładu i ćwiczeń

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

ogólna orientacja w najważniejszych kierunkach teoretycznych literaturoznawstwa od początku XX wieku do chwili obecnej oraz ich związek z filozofią i myślą o sztuce; poszerzenie i uszczegółowienie wiedzy o podstawowych pojęciach z zakresu literaturoznawstwa; wiedza na temat metod badawczych we współczesnym literaturoznawstwie i przykłady zastosowania tych metod w praktyce badawczej

23

Treści kształcenia (pełny opis)

pojęcia ogólne, cechy literackości, mimesis, fikcja; współczesny paradygmat teoretyczny; problemy interpretacji; tekst literacki w kategoriach teorii informacji i semiotyki; dzieło literackie jako wypowiedź językowa; obrazowość, ikoniczność; podmiotowość dzieła literackiego; autobiografizm; literatura w kategoriach odbiorcy; postać literacka, kształtowanie postaci; teorie narracji, krytyka tematyczna i mitograficzna; intertekstualność; socjologia literatury, proces historyczny w literaturze, periodyzacja, okres literacki, prąd literacki, konwencja literacka; przemiany form literackich, wartościowanie, literatura popularna; szkoły teoretycznoliterackie: psychoanaliza, formalizm, strukturalizm, fenomenologia, semiotyka, hermeneutyka, dekonstrukcja, zwrot kulturowy, feminizm, gender, krytyka etyczna, poskolonializm

24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa (obowiązkowa)

Gaston Bachelard, Dom rodzinny i dom oniryczny, w: tegoż, Wyobraźnia poetycka, Warszawa 1975.

Stanisław Balbus, Intertekstualność a tradycja literacka, w: PTL, s. 409-428.

Roland Barthes, S/Z, w: TLXX, s. 360-374.

A. Burzyńska, Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce, „Teksty Drugie” 2004/1-2, oraz (w:) Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy teorii literatury, pod red. W Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2004.

Roman Ingarden, Z teorii dzieła literackiego, w: TLXX, s. 43-72.

Wolfgang Iser, Apelatywna struktura tekstów, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 4, cz. 1, Kraków 1992. Także w: TLTP.

Anna Łebkowska, Narracja, w: KTL, s. 181-215.

Michał P. Markowski, O reprezentacji, w: KTL, s. 287-298.

Ryszard Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze. Ślady obecności, w: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków 2001, s. 50-87.

Aleksandra Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: PO, t. 2, s. 6-24.

Podręczniki

Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

M. Głowiński, A. Okopie-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1991. wyd. najnowsze.

Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Teoria literatur. Skrypt dla studentów filologii polskiej, Poznań 2002.

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, wyd. III-V, Kraków 1970, 1980, wyd. VI, w: tegoż: Prace wybrane, t. III, Kraków 1996.

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca

I. LITERACKOŚĆ

1. Jonathan Culler, Co to jest literatura i czy pytanie to ma jakiekolwiek znaczenie? r. II, w: tegoż, Teoria literatury, Warszawa 1998, wyd. II 2002.

2. Jacques Derrida, Ta dziwna instytucja zwana literaturą, w: Dekonstrukcja w badaniach literackich, pod red. R. Nycza, Gdańsk 2000. Także w: TLTP.

3. Roman Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, pod red. H. Markiewicza, t. 2, Kraków 1972.

Także w: TLTP oraz w: TLXX.

4. Henryk Markiewicz, Wyznaczniki literatury, w: tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, wyd. III-V, Kraków 1970, 1980, wyd. VI, w: tegoż, Prace wybrane, t. III, Kraków 1996, r II.

5. Wiktor B. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, przeł. R. Łużny, w: Teoria badań literackich za granicą, pod red. St. Skwarczyńskiej, t. 2, cz. 3, Kraków 1986. Także w: TLXX.
II. MIMESIS, PRAWDA, FIKCJA

1. Jean Baudrillard, Precesja symulakrów, przeł. T. Komendant, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1997.

2. Michel Foucault, Słowa i rzeczy, przeł. St. Cichowicz, w: Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, opr. W. Karpiński, Warszawa 1974.

3. Anna Martuszewska, Powieść i prawdopodobieństwo, Kraków 1992, r. III.

4. Zofia Mitosek, Mimesis, w: tejże, Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997.

5. Michał Głowiński, Powieść i prawda, w: tegoż, Narracje literackie i nieliterackie, t. 2, Kraków 1997, s. 19-38.III. INTERPRETACJA, UPRAWDOPODABNIANIE

1. Umberto Eco, Nadinterpretowanie tekstów, w: Umberto Eco i inni, Interpretacja i nadinterpretacja, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1996.

2. Michał Paweł Markowski, Antropologia, humanizm, interpretacja, w: PwP, s.283- 292.

3. Ryszard Nycz, Teoria interpretacji: problem pluralizmu, w: tegoż, Tekstowy świat, Kraków 1993.

4. Paul Ricoeur, Interpretacja, w: Estetyka w świecie, red. M. Gołaszewska, t. 4, Kraków 1994. Także w: TLXX s.193-212.

5. Janusz Sławiński, Miejsce interpretacji, w: tegoż, Miejsce interpretacji, Gdańsk 2006.


IV. PODMIOT

1. Roland Barthes, Śmierć autora, „Teksty Drugie” 1999, nr 1-2, s. 247-251, lub w: TLXX, s. 355-359.

2. Małgorzata Czermińska, Autor – podmiot osoba –(fikcjonalność i niefikcjonalność), w: PwP, 1, s. 211-223.

3. Michel Foucault, Kim jest autor?, w: tegoż, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999.

4. Philippe Lejeune, Pakt autobiograficzny, przeł. W. Grajewski, w: tegoż, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków 2001.

5. Andrzej Zawadzki, Autor. Podmiot literacki, w: KTL, s. 217-247.


V. ODBIORCA

1. Umberto Eco, Czytelnik modelowy, „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 2, oraz (w:) tegoż: Lector in fabula, Warszawa 1994.

2. Anna Łebkowska, Poznawanie siebie i poznawanie Innego, w: PwP, s. 238-252.

3. Henryk Markiewicz, Problemy odbioru i odbiorcy w polskiej nauce o literaturze, w: Prace wybrane, t. VI, Kraków 1998.

4. Danuta Ulicka, Ja czytam moje czytanie, w: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004.

5. Bogdan Zeler, Miejsce interpretacji w nowych koncepcjach edukacyjnych, w: PwP t. I, s. 305-314.


Skróty:

KTL = Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

LTM = Literatura Teoria Metodologia, red. Danuta Ulicka Warszawa 1998.

PO = Poetyka, Materiały do ćwiczeń, t.1-2, red. D. Ulicka, Warszawa 2000.

PwP = Polonistyka w przebudowie, zb. Kraków 2005.

TLTP = Teoretycznoliterackie tematy i problemy, red. D. Ulicka, Warszawa.TLXX = Teorie literatury XX wieku, Antologia, red. A. Burzyńska, M. Markowski, Kraków 2007.: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna