Instytut humanistycznyPobieranie 1.88 Mb.
Strona40/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu: praktyka nauczycielska (w szkołach realizujących III i IV etap edukacyjny) – ciągła (pr)
Nr pola

Nazwa pola

Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

praktyka nauczycielska (w szkołach realizujących III i IV etap edukacyjny) – ciągła

4

Kod modułu kształcenia/ przedmiotu
5

Kod Erasmusa

 05.1

6

Punkty ECTS

6

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

2

10

Typ zajęć

praktyka zawodowa – ciągła w szkole ponadgimnazjalnej

11

Liczba godzin

80 (3 tygodnie we wrześniu)

12

Koordynator

 dr K. Choińska, doc. PWSZ; dr M. Pachowicz, doc. PWSZ

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych

 

16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

 • zaliczenie zajęć z metodyki nauczania literatury i języka polskiego (60 godzin ćwiczeń) w semestrze II,

 • zrealizowanie praktyki zawodowej z semestru II (śródrocznej w gimnazjum)

18

Efekty kształcenia

  Zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Student:


1) posiada wiedzę na temat:

 • współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów,

 • struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych,

 • specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

 • bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole ponadgimnazjalnej, do pracy w której uzyskuje przygotowanie,

 • projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego,

 • etyki zawodu nauczyciela;

2)  w zakresie umiejętności: • potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji,

 • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na III i IV etapie edukacyjnym,

 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii,

 • posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej,

 • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z III i IV etapem edukacyjnym,

 • potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej,

 • potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym),

 • potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie,

 • potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce,

 • potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności,

 • potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów,

 • potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne,

 • potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego;

3)  w zakresie kompetencji społecznych: • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych),

 • jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela,

 • ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 • ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka,

 • ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów,

 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze),

 • jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły.

19

Stosowane metody dydaktyczne

 1. obserwacja,

 2. mikronauczanie

 3. zajęcia praktyczne, w tym:

- samodzielne prowadzenie zajęć – 30 lekcji języka polskiego,

- hospitowanie zajęć – 20 lekcji: języka polskiego (17), lekcji historii (1), języków obcych (1), godziny wychowawczej(1),

- planowanie i omawianie zajęć wspólnie z opiekunem praktyk – 30 godzin


 1. konsultacje indywidualne ukierunkowane na kontekstowe powtórzenie wiedzy z zakresu metodyki nauczania literatury i języka polskiego, pedagogiki, psychologii i etyki;

 2. analiza dokumentów istotnych dla szkoły jako instytucji oraz dokumentacji ilustrującej przebieg procesu nauczania;

 3. zaangażowanie w wydarzenia wzbogacające proces nauczania, takie jak wycieczki klasowe, wspólne wyjścia uczniów do teatru lub kina, okolicznościowe spotkania, działalność kół zainteresowań, douczanie;

 4. metoda projektu obejmująca analizę doświadczeń nabytych podczas przeprowadzania i hospitacji lekcji w trakcie praktyki oraz prognozę przydatnych do lepszego wykonywania zawodu umiejętności, które student powinien nabyć;

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

 1. opinia nauczyciela-opiekuna praktyk w szkole sformułowana na podstawie wypełnionego przez studenta dziennika praktyk, obserwacji studenta podczas realizacji programu praktyki oraz pisemnej samooceny studenta;

 1. 10 konspektów przeprowadzonych lekcji języka polskiego ocenionych przez nauczyciela języka polskiego – opiekuna praktyk w szkole ponadgimnazjalnej,

 2. ocena 10 prac pisemnych uczniów z godnie z kryteriami oceny prac pisemnych

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 2. na podstawie dokumentacji praktyki zgodnej z programem praktyki

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną nauczyciela języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej.

Praktyka odbywa się w szkole ponadgimnazjalnej pod opieką praktyka – nauczyciela-polonisty.23

Treści kształcenia (pełny opis)

1) Zapoznanie się ze specyfiką szkoły ponadgimnazjalnej, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji.
2) Obserwowanie:

 • zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów,

 • aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 • interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku),

 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń,

 • czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć,

 • sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,

 • dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i młodzieży,

 • działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie.

3) Współdziałanie z opiekunem praktyk w:  • sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa,

  • podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji,

  • prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych,

  • podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4) Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:  • diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie,

  • poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń,

  • samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie,

  • sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków,

  • organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,

  • animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i wychowanków w grupach zadaniowych

  • podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

  • podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad,

  • sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem szkoły.

5) Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:  • prowadzenie dokumentacji praktyki,

  • konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,

  • ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),

  • ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,

  • konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań,

  • omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).

24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Zgodna z wykazem literatury podstawowej i uzupełniającej do przedmiotu: Metodyka nauczania literatury i języka polskiego.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia

 

26

Sposób określenia liczby punktów ECTS

 

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

 

28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

 : wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna