Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: retoryka, erystyka i stylistyka w mediach (ćp)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona42/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: retoryka, erystyka i stylistyka w mediach (ćp)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Retoryka, erystyka i stylistyka w mediach II

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

15.1

6

Punkty ECTS

6

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

II

9

Semestr

3

10

Typ zajęć

ćwiczenia praktyczne

11

Liczba godzin

30

12

Koordynator

ks. dr hab. M. Drożdż, prof. PWSZ

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza o języku, komunikowaniu społecznym i warsztacie dziennikarskim, Podstawowa i specjalnościowa wiedza o retoryce, erystyce i stylistyce językowej byłoby wskazanym ukończenie kursu: retoryka, erystyka i stylistyka w mediach I

18

Efekty kształcenia

Student zna i stosuje werbalne oraz niewerbalne sposoby komunikacji; rozróżnia sposoby perswazji, chwyty retoryczne i erystyczne; posiada wiedze na temat środków językowych, potrafi rozpoznać intencję nadawczą i cechy gatunkowe różnych tekstów; potrafi stosować, w mowie i w piśmie, różne środki ekspresji w zależności od sytuacji komunikacyjnej, potrafi używać różnych typów argumentów w dyskusji; przeprowadza rozmowy i wywiady, włącza się w dyskusje respektując zasady Greimas oraz zasady etyczne;

19

Stosowane metody dydaktyczne

Ćwiczenia praktyczne, prezentacje multimedialne; tematyczne projekty studenckie, dyskusja, indywidualne konsultacje i samodzielna praca studentów

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności weryfikowane według zasad zaliczenia; efekty kompetencji sprawdzane na podstawie dyskusji i konsultacji.

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 3. Ocena końcowa wynika z ustnego kolokwium oraz ocen samodzielnej pracy studenta w wyznaczonych zakresem przedmiotu projektach.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Zajęcia obejmują 2 cykle programowe. Cykl pierwszy obejmuje zagadnienia z retoryki i erystyki dziennikarskiej. Celem tej części jest poznanie i umiejętne stosowanie werbalnych i niewerbalnych środków komunikacji i perswazji oraz chwytów retorycznych i erystycznych. Komponowanie dłuższych, spójnych wypowiedzi. Opanowanie retorycznej organizacji tekstu pisanego i mówionego (wygłaszanego). Zaznajomienie się z etyką mówienia (wypowiedzi), w tym przede wszystkim stosownością, skutecznością, uczciwością, etykietą językową; przygotowanie do prowadzenia sporów, dyskusji, debat.

Cykl drugi obejmuje tematykę stylistyki dziennikarskiej. Celem tej części ćwiczeń jest nabycie umiejętności rozpoznawania aktów mowy i ich intencji (np. odróżnianie prośby od rozkazu, pytania od żądania, spostrzeganie ironii, sarkazmu, rubaszności) oraz sprawne posługiwanie się nimi. Spostrzeganie indywidualnych cech tekstu; wartościowanie estetyki tekstu. Rozpoznawanie i odpowiednie stosowanie zróżnicowania języka, bogactwa znaczeń i środków ekspresji; różnorodności użycia w sytuacjach komunikacyjnych. Umiejętność parafrazowania tekstu własnego i cudzego; streszczanie, skracanie, rozwijanie, cytowanie. Dostrzeganie zjawisk powodujących niejednoznaczność wypowiedzi (homonimie, anakoluty, elipsy, paradoksy) oraz eliminowanie niewłaściwego ich użycia.23

Treści kształcenia (pełny opis)

Przedstawienie językowych środków perswazyjnych. Techniki przekonywania według reguł retoryki klasycznej. Chwyty retoryczne. Współczesne techniki perswazyjne. Konstrukcja tekstu według zaleceń współczesnej retoryki. Kryteria poprawności językowej z punktu widzenia skuteczności oddziaływania. Skuteczne wypowiadanie się w mowie i w piśmie. Próby wystąpień publicznych (np. przemawianie, prowadzenie zebrań, wygłaszanie referatów, świadome posługiwanie się gestykulacją i mimiką). Redagowanie tekstów własnych. Oceny tekstów cudzych. Percepcja i zrozumiałość przekazu medialnego. Przepływ informacji: elementy socjotechniki, teorii i praktyki komunikowania oraz propagandy. Budowa, formy, funkcje i główne właściwości komunikatów propagandowych. Manipulacja. Sztuka dyskutowania. Erystyka w praktyce. Sztuka skutecznego prowadzenia sporów. Organizacja dyskusji, optymalne przygotowanie, strategie i formy uczestnictwa w sporze. Zasady erystyczne i reguły przekonywania. Sposoby, techniki i taktyki nakłaniania (konstrukcje i możliwości praktycznego zastosowania. Zasady dyskusji: reguły erystyczne, retoryczne, sofistyczne, logiczne i dialektyczne. Dyskusja na dowolny, kontrowersyjny temat.

Pojęcie stylu; style funkcjonalne; cechy dobrego stylu. Stosowność stylowa wypowiedzi. Rodzaje środków stylistycznych (w różnych odmianach języka). Stylistyczna wartość składników języka, podstawowe środki stylistyczne, wartościowanie w języku. Zjawisko redundancji. Funkcje tekstów i funkcje wypowiedzi. Językowo-stylistyczna i konstrukcyjna specyfika gatunków dziennikarskich. Odmienność form informacyjnych i publicystycznych. Intencje i funkcje wypowiedzi. Formy oddziaływania na odbiorcę. Rola intonacji w wypowiedzi, intencja a cel wypowiedzi. Języki fachowe, terminologia specjalistyczna. Swoistość wypowiedzi indywidualnej (idiolekt).24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

M. Korolko, Podstawowe pojęcia i zasady retoryki, w: Sztuka retoryki, Warszawa 1998; J.Z. Lichański, Wprowadzenie, w: Retoryka. Od renesansu do współczesności – tradycja i innowacja, Warszawa 2000, s. 7-11, W. Pisarek, Podstawy retoryki dziennikarskiej, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer i E. Chudziński, Kraków 2000, s. 214-231; J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 2000; A.J. Bierach, Sztuka czytania z twarzy. Poznanie człowieka na pierwszy rzut oka, Wrocław 1994; J. Bobryk, Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy, Warszawa 1995; M. Bolińska, Na papierze i w eterze (o wystąpieniach publicznych również dla dziennikarzy), Kraków 2006; S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999; J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa, kilka wydań; J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999; S. Hamlin, Jak mówić, żeby nas słuchali, Warszawa 1997; M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000; A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa 2000; A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Kraków 1973; A. Stefaniak, Erystyka prawnicza w procesie cywilnym, Lublin 1984; T. Pszczołowski, Umiejętność przekonywania i dyskusji, Gdańsk 1998; W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002; K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2004; M. Korolko, Przekonuj i daj się przekonać. Dialektyka, retoryka, erystyka z ćwiczeniami, Piotrków Trybunalski 2003; M. Kuziak, Jak mówić, rozmawiać, przemawiać, Bielsko-Biała 2005; M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk 2006.

J. Kram, Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1995; M. Bolińska, Na papierze i w eterze (o wystąpieniach publicznych również dla dziennikarzy, Kraków 2006; J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999; M. Korolko, Podstawowe pojęcia i zasady retoryki, w: Sztuka retoryki, Warszawa 1998; H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001.25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna