Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: nowe media w edukacji (ćp)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona43/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: nowe media w edukacji (ćp)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

nowe media w edukacji

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

15.1

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

II

9

Semestr

3

10

Typ zajęć

Ćwiczenia praktyczne

11

Liczba godzin

15

12

Koordynator

ks. dr hab. M. Drożdż, prof. PWSZ

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza o mediach, komunikowaniu społecznym i warsztacie dziennikarskim

18

Efekty kształcenia

Student: posiada wiedzę z zakresu sposobów wykorzystania mediów w poszukiwaniu, przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy, jest świadomy wpływu mediów na kształtowanie postaw oraz na proces wychowawczy w rodzinie i grupie rówieśniczej ucznia; jest świadomy korzyści, jakie niosą media oraz zagrożeń, które mogą powodować; potrafi świadomie wykorzystać media w wychowaniu i edukacji; kompetentnie wykorzystuje możliwości współczesnych mediów w pracy zawodowej, samokształceni;

19

Stosowane metody dydaktyczne

Ćwiczenia praktyczne, miniwykłady, prezentacje multimedialne, metoda przypadku, dyskusja, tematyczne projekty studenckie, indywidualne konsultacje i samodzielna praca studentów;

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności weryfikowane według zasad zaliczenia; efekty kompetencji sprawdzane podczas indywidualnych konsultacji i dyskusji;

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 3., ocena końcowa wynika z bieżącej oceny aktywności podczas zajęć, oceny poszczególnych projektów oraz końcowego pisemnego testu wielokrotnego wyboru. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie minimum 50% możliwych punktów

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Ukazanie praktycznych możliwości wykorzystania nowych mediów do kształtowania i rozwoju osobowości użytkowników oraz zdobywania i rozszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Kurs ma na celu przygotowanie studentów w zakresie teoretycznym i praktycznym do wykorzystania mediów w edukacji; pokazanie mediów jako nowoczesnych pomocy naukowych; poznanie możliwości i zdobywanie praktycznych umiejętności wykorzystania mediów w realizacji zadań dydaktycznych i pedagogicznych; wykształcenie umiejętności korzystania z mediów w pracy pedagogicznej zarówno pod kątem tworzenia i wykorzystywania komunikatów medialnych jak i ich dogłębnej analizy; wykorzystywanie nowych mediów jako narzędzi edukacji; wykorzystywanie nowych technologii w zdobywaniu źródeł wiedzy. Zajęcia dostarczają nie tylko teoretycznej wiedzy w zakresie edukacyjnej roli mediów jako narzędzi dydaktycznych, ale przygotowują studentów do samodzielnego poszukiwania możliwości edukacyjnych nowych mediów. Wraz z pedagogiką medialną kurs dostarcza podstaw teoretycznych i warsztatowych do działalności edukacyjnej i wychowawczej w zakresie edukacji medialnej.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Pedagogika medialna jako nauka interdyscyplinarna, obejmująca wiedzę teoretyczną, empiryczną i praktyczną o komunikowaniu, wpływie i oddziaływaniu mediów oraz zasadach prawidłowego i efektywnego posługiwania się nimi. Przedmiot i zadania pedagogiki medialnej. Pedagogiczny wymiar mediów. Mechanizmy oddziaływania mediów, język mediów, metody analizy i oceny przekazów medialnych oraz możliwości i metody wykorzystania mediów w różnych formach edukacji. Odbiorcy mediów. Wpływ mediów na rozwój procesów poznawczych i wiedzy. Skutki oddziaływania medialnego. Mechanizmy kształtowania się wartości i postaw pod wpływem mediów. Podstawy wychowania do korzystania z mediów i odbioru mediów. Kształtowanie postaw w wychowaniu do mediów. Kształtowanie postaw odbioru mediów. Media w procesach dydaktycznych i wychowawczych. Media a kształtowanie osobowości. Media – szanse i wyzwania dla wychowania. Nowoczesne technologie informacyjne w edukacji. Media jako przedmiot badań pedagogicznych. Przedmiot, cele i zadania edukacji medialnej. Społeczeństwo informacyjne – edukacyjne wyzwania. Szanse i zagrożenia nowoczesnych technologii. Edukacja na odległość, Internet w edukacji, e-learning. Edukacja medialna w szkole i ośrodkach wychowawczych. Programy nauczania edukacji medialnej. Edukacyjna ścieżka między-przedmiotowa „edukacja czytelnicza i medialna”. Analiza programów nauczania „edukacji czytelniczej i medialnej” Zasady ich tworzenia. Przygotowanie do samodzielnej pracy dydaktycznej. Dydaktyka mediów. Przedmiot dydaktyki mediów. Komunikacja w procesie nauczania/uczenia się. Metody i środki dydaktyczne. Specyfika metod w zakresie edukacji medialnej Multimedialne środki nauczania, zasady ich wykorzystania. Proces dydaktyczny w stosowaniu technologii informacyjnej. Media w edukacji. Współczesne technologie kształcenia.

24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2000; A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Warszawa 2006; S. Juszczyk (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Toruń 2003; A. Lewek, Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej, Warszawa 2003; J. Detka (red.), Pedagogika mediów, Kielce 2000; K.W. Mortensen, Sztuka wywierania wpływu na ludzi, Kraków 2006. S. Juszczyk, I. Polewczyk (red.), Media wobec wielorakich potrzeb dziecka, Toruń 2005; S. Juszczyk, I. Polewczyk (red.); Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, Toruń 2006; L. Pułka, Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian komunikacji społecznej i literatury popularnej, Wrocław 2004; T. Zasępa, Media – człowiek i społeczeństwo, Częstochowa 2000; J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Edukacja medialna, Toruń 2002; R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2002; Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2005; E. Nurczyńska-Fidelska, W świecie mediów, Kraków 2001; M. Drożdż. Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów 2006; M. Drożdż, Media. Teorie i fikcje, Kielce 2005; R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1995; F. Januszkiewicz, W. Skrzydlewski, Edukacyjne zastosowanie telewizji, Warszawa 1985; P. Kossowski, Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999; B. Łaciak (red.), Dziecko we współczesnej kulturze medialnej, Warszawa 2003; Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000; P. Aftab, Internet a dzieci: uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Warszawa 2003; E.B. Zybert (red.), Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym, Warszawa 2002; W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.), Media i edukacja w dobie integracji, Poznań 2002; J. Gajda, Media w edukacji, Kraków 2002; P. Franzus (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Lublin 1999; F. Huber, Ch. Neuschaffer, Rodzice offline?: jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem, Warszawa 2003; J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja: szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Białystok 2001; J. Pieluchowski, Ścieżka edukacji czytelniczej w szkole podstawowej i gimnazjum: poradnik metodyczno-organizacyjny dla nauczycieli i dyrektorów szkół, Poznań 2000; M. Braun-Gałkowska, I. Uflik, Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci, Warszawa 2002; J. Anderson, R. Wilkins, Żegnaj telewizorku: jak nauczyć swoją rodzinę rozsądnie korzystać z telewizora, gier komputerowych i Internetu, Warszawa 2000; S. Juszczyk, I. Polewczyk (red.), Media wobec wielorakich potrzeb dziecka, Toruń 2005; S. Juszczyk, I. Polewczyk (red.); Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, Toruń 2006; J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Edukacja medialna, Toruń 2002; S. Juszczyk (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Toruń 2003; M. Drożdż. Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów 2006; M. Drożdż, Media. Teorie i fikcje, Kielce 2005; A. Lewek, Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej, Warszawa 2003; F. Januszkiewicz, W. Skrzydlewski, Edukacyjne zastosowanie telewizji, Warszawa 1985; podręczniki dla uczniów i poradniki dla nauczycieli do ścieżki edukacyjnej: edukacja medialna w szkole podstawowej i i gimnazjum. Wychowawca, numery specjalne w całości poświęcone mediom: 9 (201), Kraków 2009, Edukacja medialna, 9 (165), Kraków 2006, Media – młody odbiorca, 12 (192), Kraków 2008, Uwaga! Media, 2 (158), Kraków 2006, Kultura słowa, 1 (109), Kraków 2002, Dziecko a media, 11 (203), Kraków 2009, Techniki nauczania; A. Ogonowska, Edukacja medialna, Kraków 2003; E. Grzesiak i inni, Edukacja medialna. Scenariusz zajęć, Gdańsk 2005; J. Gajda, Media w edukacji, Kraków 2002; J. Gajda, Edukacja medialna, Toruń 2002; S. Juszczyk, Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Toruń 2003; Edukacja Medialna, kwartalnik, Poznań; XXI wiek. Internet wczoraj, dziś i jutro. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe PWN, VHS (24’), Warszawa 2000, polska wersja National Geographic Television.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna