Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: etyka mediów i komunikowania (ćp)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona44/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: etyka mediów i komunikowania (ćp)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Etyka mediów i komunikowania

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

15.1

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

II

9

Semestr

3

10

Typ zajęć

Ćwiczenia praktyczne

11

Liczba godzin

30

12

Koordynator

ks. dr hab. M. Drożdż, prof. PWSZ

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza o mediach, komunikowaniu społecznym i warsztacie dziennikarskim oraz o etycznych uwarunkowaniach pracy zawodowej

18

Efekty kształcenia

Student zna zasady etycznego regulujące funkcjonowanie mediów w polskim życiu publicznym, zna i potrafi zastosować metody oceny deontologicznej komunikatów językowych formułowanych w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych; respektuje zasady etyczne w samodzielnym rozwiązywaniu dylematów związanych z formułowaniem komunikatów językowych oraz ich dystrybucją za pośrednictwem mediów;

19

Stosowane metody dydaktyczne

Miniwykłady konwersatoryjne, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, klasyczna metoda problemowa, metoda przypadku, sytuacyjna, dyskusja, samodzielna praca studentów, indywidualne konsultacje;

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Bieżąca ocena znajomości zasad etycznych, efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności weryfikowane według zasad zaliczenia; efekty kompetencji sprawdzane podczas dyskusji i indywidualnych konsultacji;

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 3., egzamin ustny po semestrze 3. Ocena końcowa wynika z oceny aktywności studenta podczas zajęć i samodzielnej pracy studenta w zakresie rozwiązywania dylematów etycznych w mediach;

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Wprowadzenie w obszerną problematykę etyczną współczesnych mediów oraz prezentacja podstawowych zasad personalistycznej deontologii medialnej. Treść wykładów obejmuje dwa cykle tematyczne. Celem pierwszego cyklu, mającego charakter propedeutyczny, jest wprowadzenie w podstawowe zagadnienia etycznego wymiaru dziennikarstwa i mediów. Drugi cykl tematyczny dotyczy wybranych zagadnień etyki dziennikarskiej. Celem tej części zajęć jest prezentacja paradygmatycznych fundamentów oraz podstawowych zasad personalistycznej deontologii mediów, obejmujących trzy płaszczyzny etyczne mediów: płaszczyzna organizacji i funkcjonowania struktur medialnych, płaszczyzna szczegółowych deontologii medialnych oraz medialnych etyk zawodowych; płaszczyzna etyki odbiorców mediów. Zamierzone cele dydaktyczne: podstawowa orientacja w problematyce etycznej mediów; znajomość współczesnego dyskursu etycznego w kontekście mediów; zdobycie umiejętności etycznego wartościowania działań medialnych. Struktura i problematyka dwóch cykli tematycznych gwarantuje zdobycie przez studentów podstawowych narzędzi metodologicznych oraz przygotowania merytorycznego do samodzielnej oceny oraz możliwości rozwiązywania problematyki etycznej w dziedzinie mediów.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Podstawowe pojęcia i główne problemy etyczne mediów; podstawy metodologii i systematyki etyki mediów; wybrane zagadnienia metaetyki mediów; współczesne paradygmaty etyki mediów; poszukiwanie „uniwersaliów” deontologii medialnych; wybrane płaszczyzny argumentacji etycznych; współczesne płaszczyzny medialnego dyskursu etycznego; podstawy deontologii medialnej; analiza podstawowych zagadnień etyki mediów – płaszczyzna organizacji i funkcjonowania struktur medialnych, płaszczyzna szczegółowych deontologii medialnych oraz medialnych etyk zawodowych; płaszczyzna etyki odbiorców mediów. Ogólne pojęcie etyki: wybrane koncepcje etyczne (filozofia praktyczna Arystotelesa, etyka chrześcijańska, etyka kantowska, etyka ponowoczesna). Etyki zawodowe: etyka ogólna vs etyka zawodowa, normy postępowania przedstawicieli danego zawodu, etyka biznesu vs etyka dziennikarska. Etyczny wymiar komunikowanie społecznego: podstawowe zagadnienia z dziedziny komunikowania społecznego, etyczność komunikacji masowej. Nadawca jako strona etycznego komunikowania: wolność komunikowania, prawda, obiektywizm, odpowiedzialność. Odbiorca – rola, prawa i obowiązki: pedagogika mediów – wychowanie medialne, dostęp do mediów, poszanowanie godności ludzkiej. Prawa autorskie: prawa autorskie w zakresie dóbr kultury, prawa autorskie w zakresie oprogramowania komputerowego, prawa autorskie – problematyczność pojęcia. Reklama: pojęcia reklamy, techniki perswazji, zagadnienie prawdy w reklamie, kryptoreklama. Etyka nowych mediów – Internet: cyfrowe podziały, granice wolności słowa w Sieci, anonimowość i kryptografia. Media vs polityka: etyka odpowiedzialności vs etyka przekonań, miejsce dziennikarza w dyskursie publicznym, dziennikarz jako polityk – służba, czy prywata? Przemoc w mediach: dobór informacji i jakość treści, problematyczność, rola i znaczenie decyzji podejmowanych przez dziennikarza, media realne, wydarzenia wojenne w mediach. Media wobec różnorodności: dyskryminacja i stereotypy, zasada równości płci w mediach, tzw. poprawność polityczna a swoboda wypowiedzi. Propaganda i manipulacja: manipulacja i język jako narzędzie manipulacji, treści i formy manipulacyjnych zabiegów stosowanych przez mass media, komunikowanie polityczne, „pseudowydarzenie” i medialność wydarzenia.

24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Z. Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2000; W.L.Rivers, C.Mathews, Etyka środków przekazu, Warszawa 1995; M. Drożdż, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Tarnów 2005; Z. Kobylińska, R.D. Grabowski, Dziennikarski etos, Olsztyn 1996; M. Drożdż, Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów, Tarnów 2005; Ethos mass mediów, „Ethos”, 24 (1993); A. Baczyński, Telewizja a świat wartości, Kraków 2003. A. Zwoliński, Obraz w relacjach społecznych, Kraków 2004; A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych, Kraków 2003; A. Zwoliński, Dźwięk w relacjach społecznych, Kraków 2004; Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach przekazu, Watykan 2000; P. Celiński, Cyfrowe podziały, w: Sfera publiczna. Kondycja – Przejawy – Przemiany, red. W. Woźniak, J.P. Hudzik, Lublin 2006, s. 259-264; S. Dziamski, Kultura i etyka życia społeczno – zawodowego, Poznań 2005; Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000; Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L.V. Ryan CSV, J. Sójka, Poznań 1997; Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, red. M. Sułek, J. Świniarski, Warszawa 2001; Etyka międzyludzkiej komunikacji, red. J. Puzynina, Warszawa 1993; Etyka w teorii i praktyce, oprac. Z. Kalita, Wrocław 2001; B. Golka, B. Michalski, Etyka dziennikarska a kwestie informacji masowej, Warszawa 1989; A. Heller, Dwa filary nowoczesnej etyki, tłum. J.P. Hudzik, w: tamże, Wykłady i seminarium lubelskie, Lublin 2006; M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000; A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 1999; Wprowadzenie do etyki biznesu, red. G.D. Chryssides, J.H. Kaler, Warszawa 1999; P. Czarnecki, Etyka mediów, Warszawa 2008; J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007; A. Szewczyk, Problemy moralne w świecie informacji, Warszawa 2008; P. Czarnecki, Dylematy etyczne współczesności, Warszawa 2008; W.J. Bober, Powinności w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, Warszawa 2008; K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1999; M. Lis (opr.), Orędzia papieskie na światowe dni komunikacji społecznej, Częstochowa 2002.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu: praktyka śródroczna (pr)
Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, studia stacjonarne

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

praktyka śródroczna (dziennikarska)

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

15.1

6

Punkty ECTS

6 (2+2+2)

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I i II

9

Semestr

1, 2, 3

10

Typ zajęć

praktyka

11

Liczba godzin

30 godzin w jednej instytucji praktyk zrealizowanych według możliwości studenta

student realizuje w 3 semestrach (1, 2, 3 praktyki w 3 różnych merytorycznie instytucjach praktyk zatwierdzonych przez koordynatora praktyk12

Koordynator

Dr Krystyna Choińska, doc. PWSZ

Dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne w zakresie specjalności edukacja medialna i dziennikarska

18

Efekty kształcenia

Student:

-ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej;

-ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, zorientowaną na nowatorskie rozwiązywanie złożonych problemów w nietypowych sytuacjach zawodowych;

-ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach działań kulturalnych, edukacyjnych i medialnych oraz o metodach diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb;

-ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej;

-ma umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach wymagających współdziałania w zespole i wspólnego rozwiązywania problemów, jak i na stanowiskach wymagających samodzielności w podejmowaniu decyzji w instytucjach kultury i edukacji oraz mediach;

-potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie kultury, działalności edukacyjnej i medialnej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania;

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;

-potrafi posługiwać się wybranymi programami komputerowymi i bazami danych

-potrafi wykorzystać dostępne media do popularyzowania wiedzy o wytworach kultury i jej instytucjach;

- przejawia zainteresowanie lokalnymi inicjatywami i zdarzeniami kulturalnymi, naukowymi i społecznymi, w miarę możliwości i kompetencji współtworzy je;

-dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań zawodowych, i poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami prawa oraz dobrymi praktykami stosowanymi w środowisku zawodowym i społecznym;-jest gotowy do odpowiedzialnego, samodzielnego i aktywnego podejmowania zadań zawodowych

19

Stosowane metody dydaktyczne

Indywidualne i zespołowe zadania praktyczne w instytucjach praktyk, instruktaż, objaśnienie, metoda przypadku, praca z tekstem, tworzenie dokumentów, konsultacje grupowe i indywidualne ukierunkowane na powtarzanie wiedzy w zakresie przydatnym do wykonania zadań powierzanych przez opiekuna praktyki

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

 • opinia opiekuna praktyk w instytucji praktyk zawodowych sformułowana na podstawie wypełnionego przez studenta dziennika praktyk, obserwacji studenta podczas realizacji programu praktyki;

 • ocena działań studenta na podstawie samodzielnie wypełnionego dziennika praktyk opisującego podjęte działania zgodnie z programem praktyk, potwierdzonego przez opiekuna praktyk w instytucji praktyk

 • ocena ustnego sprawozdania z realizacji praktyk przez koordynatora praktyk

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 1, 2, 3. na podstawie dokumentacji praktyk zgodnej z programem praktyk

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Celem praktyk zawodowych jest stworzenie studentom możliwości kontaktu zawodowego i zapoznania ich z podstawowymi aspektami pracy zawodowej w różnych instytucjach W13 związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną i edukacją medialną. Student ma możność zapoznania się z ogólnym funkcjonowaniem instytucji medialnych oraz ośrodkami edukacji medialnej: ich cele, struktura, program i zakres działania, dostępność zawodowa itd. Student zdobywa i utrwala praktyczne umiejętności w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej w zależności od specyfiki instytucji praktyk. W15 Celem praktyk zawodowych jest poszerzenie fachowej wiedzy dziennikarskiej w specjalistycznych placówkach medialno-dziennikarskich w różnych obszarach komunikacji społecznej z wykorzystaniem najnowszych technologii medialnych oraz zdobycie i utrwalenie praktycznych umiejętności pedagogicznych, metodycznych, wychowawczych w ośrodkach i placówkach edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, ewangelizacyjnych, potrzebnych w przygotowaniu pedagogicznym i edukacyjnym. W16, W17 Program praktyk służy weryfikacji zdobytych podczas studiów wiedzy i umiejętności z praktyką, a przede wszystkim wykorzystanie ich w praktycznych działaniach, gdyż praktyka jest ściśle związana z programem studiów specjalnościowych.

Miejsce praktyk: • redakcje radia, telewizji, gazet i czasopism

 • redakcje portali i mediów internetowych

 • redakcje wydawnictw

 • instytucje i agencje public relations, domy medialne

 • redakcje mediów zakładowych: radiowęzły, biura informacji

 • agencje reklamowe i instytucje marketingu medialnego

 • biura i działy promocji różnych instytucji i organizacji

 • agencje informacyjne i centra informacji

 • ośrodki edukacji medialnej w szkołach, ośrodkach wychowawczych, mediach, parafiach itp.

 • ośrodki animacji i promocji kultury, biura organizacji imprez

 • biura prasowe i biura rzeczników prasowych instytucji, organizacji i firm

 • ośrodki duszpasterstwa mediów i ewangelizacji przez media

 • udział w konferencjach naukowych z obszaru tematycznego kierunku studiów oraz specjalności

 • warsztaty dziennikarskie organizowane przez różne instytucje i organizacje

 • praktyki edukacyjne w ośrodkach edukacyjnych (prelekcje, ćwiczenia, warsztaty)

 • ośrodki przygotowania pedagogicznego

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Ogólne zapoznanie się z działalnością i specyfiką instytucji praktyk

Poznanie struktury, organizacji, celów i zasad działania instytucji praktyk

Poznanie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Poznanie zasad i uczenie się współpracy redakcyjnej i zespołowej

Zapoznanie się ze sprzętem i narzędziami pracy dziennikarskiej

Poznanie różnych stanowisk i form zaangażowania zawodowego

Poznanie podstawowych sposobów pracy dziennikarskiej

Poznanie i ćwiczenie się w podstawowych formach dziennikarskich

Samodzielna realizacja określonego zadania dziennikarskiego

Umiejętność krytycznej oceny własnej pracy przez siebie i innych

Obserwacja organizacji i pracy instytucji: analiza zdobytej wiedzy

Wdrażanie się do aktywnego uczestnictwa w konkretnych, wyznaczonych działaniach instytucji, redakcji, biura

Poznanie organizacji pracy redakcji i udział w posiedzeniach kolegiów redakcyjnych

Poznanie sprzętu, programów i narzędzi pracy dziennikarskiej: ćwiczenie się w samodzielnej pracy przy pomocy tych narzędzi

Realizacja wyznaczonych zadań redakcyjnych i organizacyjnych oraz własna inicjatywa i inwencja twórcza w poszukiwaniu tematów i form dziennikarskich

Udział w konferencjach prasowych oraz w wywiadach prowadzonych przez doświadczonych dziennikarzy

Poznanie specyfiki dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego w zależności od kategorii instytucji praktyk

Przygotowywanie materiałów dziennikarskich w określonych formach i gatunkach dziennikarskich do wykorzystania przez instytucję praktyk

Dziennikarstwo informacyjne i środowiskowe, pozyskiwanie i tworzenie materiałów dziennikarskich i ich redagowanie, prowadzenie wywiadu, dokumentacja materiałów

Opracowywanie materiałów prasowych, radiowych, internetowych bądź telewizyjnych pod okiem doświadczonych dziennikarzy

Przygotowanie reportażu prasowego, adiustacja tekstów

Przygotowanie materiałów i scenariuszy reportażu radiowego i telewizyjnego

Umiejętność autoprezentacji, stylizacje dziennikarskie, pozawerbalne środki przekazu

Przygotowanie i redakcja materiałów internetowych: tworzenie stron, prowadzenie blogów itd.

Kontakty zewnętrzne instytucji: dziennikarskie i promocyjne; poznanie i uczestnictwo w działaniach PR i marketingu medialnego

Rzecznik prasowy: samodzielne przygotowanie form i scenariusza konferencji prasowej

Pozyskiwanie źródeł informacji dziennikarskiej

Umiejętność korzystania ze źródeł informacji dziennikarskiej

Praktyczne zasady stosowania prawa autorskiego i prawa prasowego

Poznanie etosu i zasad etycznych pracy dziennikarskiej

Poznawanie, uczenie się i doskonalenie treści, form i metod kształcenia w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej

Zdobywanie praktycznych umiejętności metodycznych i dydaktycznych: przygotowanie konspektów zajęć dydaktycznych, hospitacje, uczestnictwo w działaniach edukacyjno-wychowawczych

Prowadzenie zajęć szkolnych, edukacyjnych, prelekcji na tematy dziennikarstwa i mediów

Warsztaty dziennikarskie z dziećmi i młodzieżą

Organizacja imprez i spotkań kulturalnych, promocyjnych, ewangelizacyjnych, strategii i programów edukacyjnych; animacja i promocja kultury medialnej, ewangelizacja i duszpasterstwo mediów


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Realizacja praktyki według jej programu

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna