Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu: praktyka ciągła (pr)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona45/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu: praktyka ciągła (pr)

Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, studia stacjonarne

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Praktyka ciągła (dziennikarska)

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

15.1

6

Punkty ECTS

6

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

2; we wrześniu lub w innym miesiącu (lipiec, sierpień) ustalonym z opiekunami praktyk w ZFP

10

Typ zajęć

praktyka

11

Liczba godzin

80 godzin

12

Koordynator

Dr Krystyna Choińska, doc. PWSZ

Dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne w zakresie specjalności: edukacji medialnej i dziennikarskiej

18

Efekty kształcenia

Student:

-ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej;

-ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, zorientowaną na nowatorskie rozwiązywanie złożonych problemów w nietypowych sytuacjach zawodowych;

-ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach działań kulturalnych, edukacyjnych i medialnych oraz o metodach diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb;

-ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej;

-ma umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach wymagających współdziałania w zespole i wspólnego rozwiązywania problemów, jak i na stanowiskach wymagających samodzielności w podejmowaniu decyzji w instytucjach kultury i edukacji oraz mediach;

-potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie kultury, działalności edukacyjnej i medialnej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania;

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;

-potrafi posługiwać się wybranymi programami komputerowymi i bazami danych

-potrafi wykorzystać dostępne media do popularyzowania wiedzy o wytworach kultury i jej instytucjach;

- przejawia zainteresowanie lokalnymi inicjatywami i zdarzeniami kulturalnymi, naukowymi i społecznymi, w miarę możliwości i kompetencji współtworzy je;

-dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań zawodowych, i poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami prawa oraz dobrymi praktykami stosowanymi w środowisku zawodowym i społecznym;-jest gotowy do odpowiedzialnego, samodzielnego i aktywnego podejmowania zadań zawodowych;

19

Stosowane metody dydaktyczne

Zadania praktyczne w instytucjach praktyk; konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach przez koordynatora i opiekuna praktyk)

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

 • opinia opiekuna praktyk w instytucji praktyk zawodowych sformułowana na podstawie wypełnionego przez studenta dziennika praktyk, obserwacji studenta podczas realizacji programu praktyki;

 • ocena działań studenta na podstawie samodzielnie wypełnionego dziennika praktyk opisującego podjęte działania zgodnie z programem praktyk, potwierdzonego przez opiekuna praktyk w instytucji praktyk

 • ocena ustnego sprawozdania z realizacji praktyk przez koordynatora praktyk

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 2. na podstawie dokumentacji praktyk zgodnej z programem praktyk

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Celem praktyk zawodowych jest stworzenie studentom możliwości kontaktu zawodowego i zapoznania ich z podstawowymi aspektami pracy zawodowej w różnych instytucjach związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną i edukacją medialną. Student ma możność zapoznania się z ogólnym funkcjonowaniem instytucji medialnych oraz ośrodkami edukacji medialnej: ich cele, struktura, program i zakres działania, dostępność zawodowa itd. Student zdobywa i utrwala praktyczne umiejętności w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej w zależności od specyfiki instytucji praktyk. Celem praktyk zawodowych jest poszerzenie fachowej wiedzy dziennikarskiej w specjalistycznych placówkach medialno-dziennikarskich w różnych obszarach komunikacji społecznej z wykorzystaniem najnowszych technologii medialnych oraz zdobycie i utrwalenie praktycznych umiejętności pedagogicznych, metodycznych, wychowawczych w ośrodkach i placówkach edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, ewangelizacyjnych, potrzebnych w przygotowaniu pedagogicznym i edukacyjnym. Program praktyk służy weryfikacji zdobytych podczas studiów wiedzy i umiejętności z praktyką, a przede wszystkim wykorzystanie ich w praktycznych działaniach, gdyż praktyka jest ściśle związana z programem studiów specjalnościowych.

Miejsce praktyk: • redakcje radia, telewizji, gazet i czasopism

 • redakcje portali i mediów internetowych

 • redakcje wydawnictw

 • instytucje i agencje public relations, domy medialne

 • redakcje mediów zakładowych: radiowęzły, biura informacji

 • agencje reklamowe i instytucje marketingu medialnego

 • biura i działy promocji różnych instytucji i organizacji

 • agencje informacyjne i centra informacji

 • ośrodki edukacji medialnej w szkołach, ośrodkach wychowawczych, mediach, parafiach itp.

 • ośrodki animacji i promocji kultury, biura organizacji imprez

 • biura prasowe i biura rzeczników prasowych instytucji, organizacji i firm

 • ośrodki duszpasterstwa mediów i ewangelizacji przez media

 • udział w konferencjach naukowych z obszaru tematycznego kierunku studiów oraz specjalności

 • warsztaty dziennikarskie organizowane przez różne instytucje i organizacje

 • praktyki edukacyjne w ośrodkach edukacyjnych (prelekcje, ćwiczenia, warsztaty)

 • ośrodki przygotowania pedagogicznego

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Ogólne zapoznanie się z działalnością i specyfiką instytucji praktyk

Poznanie struktury, organizacji, celów i zasad działania instytucji praktyk

Poznanie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Poznanie zasad i uczenie się współpracy redakcyjnej i zespołowej

Zapoznanie się ze sprzętem i narzędziami pracy dziennikarskiej

Poznanie różnych stanowisk i form zaangażowania zawodowego

Poznanie podstawowych sposobów pracy dziennikarskiej

Poznanie i ćwiczenie się w podstawowych formach dziennikarskich

Samodzielna realizacja określonego zadania dziennikarskiego

Umiejętność krytycznej oceny własnej pracy przez siebie i innych

Obserwacja organizacji i pracy instytucji: analiza zdobytej wiedzy

Wdrażanie się do aktywnego uczestnictwa w konkretnych, wyznaczonych działaniach instytucji, redakcji, biura

Poznanie organizacji pracy redakcji i udział w posiedzeniach kolegiów redakcyjnych

Poznanie sprzętu, programów i narzędzi pracy dziennikarskiej: ćwiczenie się w samodzielnej pracy przy pomocy tych narzędzi

Realizacja wyznaczonych zadań redakcyjnych i organizacyjnych oraz własna inicjatywa i inwencja twórcza w poszukiwaniu tematów i form dziennikarskich

Udział w konferencjach prasowych oraz w wywiadach prowadzonych przez doświadczonych dziennikarzy

Poznanie specyfiki dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego w zależności od kategorii instytucji praktyk

Przygotowywanie materiałów dziennikarskich do wykorzystania w określonych formach i gatunkach dziennikarskich do wykorzystania przez instytucję praktyk

Dziennikarstwo informacyjne i środowiskowe, pozyskiwanie i tworzenie materiałów dziennikarskich i ich redagowanie, prowadzenie wywiadu, dokumentacja materiałów

Opracowywanie materiałów prasowych, radiowych, internetowych bądź telewizyjnych pod okiem doświadczonych dziennikarzy

Przygotowanie reportażu prasowego, adiustacja tekstów

Przygotowanie materiałów i scenariuszy reportażu radiowego i telewizyjnego

Umiejętność autoprezentacji, stylizacje dziennikarskie, pozawerbalne środki przekazu

Przygotowanie i redakcja materiałów internetowych: tworzenie stron, prowadzenie blogów itd.

Kontakty zewnętrzne instytucji: dziennikarskie i promocyjne; poznanie i uczestnictwo w działaniach PR i marketingu medialnego

Rzecznik prasowy: samodzielne przygotowanie form i scenariusza konferencji prasowej

Pozyskiwanie źródeł informacji dziennikarskiej

Umiejętność korzystania ze źródeł informacji dziennikarskiej

Praktyczne zasady stosowania prawa autorskiego i prawa prasowego

Poznanie etosu i zasad etycznych pracy dziennikarskiej

Poznawanie, uczenie się i doskonalenie treści, form i metod kształcenia w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej

Zdobywanie praktycznych umiejętności metodycznych i dydaktycznych: przygotowanie konspektów zajęć dydaktycznych, hospitacje, uczestnictwo w działaniach edukacyjno-wychowawczych

Prowadzenie zajęć szkolnych, edukacyjnych, prelekcji na tematy dziennikarstwa i mediów

Warsztaty dziennikarskie z dziećmi i młodzieżąOrganizacja imprez i spotkań kulturalnych, promocyjnych, ewangelizacyjnych, strategii i programów edukacyjnych; animacja i promocja kultury medialnej, ewangelizacja i duszpasterstwo mediów

24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Realizacja praktyk według jej programu

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna