Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu: warsztaty pisania (ćp)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona8/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu: warsztaty pisania (ćp)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

warsztaty pisania

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

1

10

Typ zajęć

ćwiczenia praktyczne

11

Liczba godzin

30

12

Koordynator

prof. dr hab. S. Jaworski

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

ukończone studia I stopnia

18

Efekty kształcenia

Student:

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu

pragmalingwistyki i kultury języka, zorientowaną na

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności

edukacyjnej i medialnej

ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych

wypowiedzi pisemnych reprezentujących różne gatunki

i style tekstu

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując

w niej różne role19

Stosowane metody dydaktyczne

pisanie tekstów (indywidualnie i w grupach) , prezentowanie tekstów własnych, analizowanie, recenzowanie i ocenianie tekstów cudzych

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Analizowanie i ocenianie prac pisemnych przez prowadzącego zajęcia pod względem realizacji uzgodnionych i omówionych wcześniej wyznaczników formalno-tematycznych, poprawności i sprawności językowej, wykorzystania zalecanej literatury przedmiotu.

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 1.

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie wszystkich zaleconych prac pisemnych.22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Ćwiczenia służą opanowaniu wiedzy na temat struktur językowo-informacyjnych i rozwijają umiejętność jej praktycznego zastosowania.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

1. Powtórzenie wiadomości oraz usprawnienie umiejętności w zakresie podstawowych struktur językowo-informacyjnych: informowanie o uczuciach oraz procesach intelektualnych.

2. Ćwiczenia w posługiwaniu się wymienionymi strukturami w izolacji oraz jako składnikami większych, synkretycznych tekstów.

3. Zaznajomienie się z repertuarem ćwiczeń usprawniających poszczególne fazy pisania, projektowanie, określanie pojemności tematycznej, sporządzanie konspektu i wstępnego planu kompozycyjnego, pisanie, zabiegi autoredakcyjne.

4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi formami gatunkowymi jak: ogłoszenie, tekst reklamowy, recenzja, notatka dziennikarska.

5. Przygotowanie do pisania artykułu problemowego.

6. Nauczyciel w roli autora różnych tekstów dydaktycznych.24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.

J. Kowalikowa, Pomyślane – napisane, Kraków 1999.

W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.

K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie – Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006.


Literatura uzupełniająca:

S. Gajda, Styl naukowy [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 183-199.

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1997.

R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków 2006.A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków 2002.


25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna