Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: historia idei (ć)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona9/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: historia idei (ć)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

historia idei

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

1

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

2

10

Typ zajęć

Ćwiczenia

11

Liczba godzin

15

12

Koordynator

ks. dr hab. Z. Wolak, prof. PWSZ

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

Polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Brak

18

Efekty kształcenia

Student:

zna różnorodne idee filozoficzne i estetyczne, wpływające na rozwój humanistyki; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego i światowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego przejawach; jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii i modyfikacji sposobu działania w świetle dostępnych danych i argumentów;19

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, wspólna analiza wybranych tekstów (praca indywidualna i praca w grupach), dyskusja

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 2. Podstawą oceny jest stopień opanowania wiedzy na temat najważniejszych idei w kulturze i filozofii, jakie pojawiły się w historii oraz umiejętność określania związków między tymi ideami.

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 2. Ocenianie ciągłe podczas dyskusji na zajęciach oraz test pisemny albo egzamin ustny lub praca pisemna.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Wykład prezentuje najważniejsze idee, jakie pojawiły się w dziejach kultury, a zwłaszcza w filozofii, związane z naturą istnienia Boga, świata i człowieka, idee związane z problemem poznania różnego rodzaju rzeczywistości oraz idee obecne w teoriach wartości: etycznych, estetycznych i religijnych. Poruszone też będą kwestie języka z punktu widzenia semiotyki filozoficznej i metod uzasadniania przekonań i twierdzeń. Nieco uwagi zostanie poświęcone związkom filozofii, kultury i literatury.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Idee istnienia i elementarnej struktury rzeczywistości:

Pierwsze pytanie: co istnieje?

Poszukiwanie arche i założeniowość filozofii.

Między racjonalizmem i empiryzmem.

Oblicza racjonalności – koncepcje czysto racjonalne (Parmenides, Pitagoras, Platon, Hegel) i ocalające doświadczenie (Arystoteles i inni).

Między realizmem i idealizmem.

Natura i problemy poznania:

Episteme i doksa. Punkt wyjścia epistemologii: co jest poznawalne z największą pewnością?

Teorie i historia prawdy.

Semantyczna teoria prawdy.

Źródła i granice poznania.

Język i metoda jako podstawowe idee rozwoju filozofii, nauki i kultury:

Metody i style uprawiania filozofii.

Poznanie intuicyjne i dyskursywne. Argumentacja i perswazja.

Rodzaje rozumowań.

Uwagi o logice i związkach logiki z językiem potocznym.

Związki filozofii z analizą języka. Filozofia lingwistyczna i analityczna.

Szkoła Lwowsko-Warszawska jako największe zbiorowe osiągnięcie filozofii polskiej. Inne nurty filozofii polskiej.

Głównie zagadnienia i idee etyczne:

Podejście do podstawowych wartości etycznych w różnych systemach: moralizm, hedonizm, eudajmonizm, pragmatyzm itp.

Główne nurty w etyce.

Teorie szczęścia – Tatarkiewicz.

Teorie odpowiedzialności – Ingarden i inni.

Teorie miłości i przyjaźni (od Platona do Schelera).

Związek religii z etyką i innymi zagadnieniami filozoficznymi.

Problem wolności w antropologii, etyce, prawie i polityce.

Najważniejsze idee estetyczne:

Sztuka – pojęcie i klasyfikacja. Estetyczne koncepcje poezji.

Piękno i racjonalność – wszechświat jako kosmos.

Związek piękna i formy.

Wielka Teoria: jedność prawdy, dobra i piękna.

Obiektywizm i subiektywizm w koncepcji piękna.

Twórczość i odtwórczość w koncepcji sztuki.

Wybrane idee polityczne:

Idee polityczne starożytnej Grecji.

Idea umowy społecznej.

Tolerancja jako postawa i wartość.

Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie.

Wybrane idee rozwoju i filozofii nauki:

Pozytywizm, Koło Wiedeńskie.

Koncepcje rozwoju nauki: Kuhn, Popper, Lakatos, Feyerabend.

Internalizm – eksternalizm, kumulatywizm – antykulumaltywizm.

Filozofia i literatura:

Literatura inspirowana filozofią.

Filozofia uprawiana i propagowana na sposób literatury.
24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura dostępna w bibliotece PWSZ

Podstawowa:

Z. Wolak, Notatki do wykładów z historii idei (skrypt niepublikowany).

J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy, Kraków 1992.

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1978.

W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 1985.

Pomocnicza:

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Kraków 1949.

S. Barańczak, Etyka i poetyka, Kraków 2009.

M. Gołaszewska, Estetyka w świecie, t. 1, Kraków 1984.

M. Gołaszewska, Estetyka w świecie, t. 2, Kraków 1986.

A. Książek, Filozofia wartości, Warszawa 1994.

S. Kowalczyk, Filozofia kultury, Lublin 2005.

Z. Wendland, Filozofia i zagadnienia języka, Warszawa 2007.
25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna