Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego noferaPobieranie 76.14 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar76.14 Kb.


INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERA


91-348 ŁÓDŹ

UL. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS NR 8


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa produktów leczniczych, testów do diagnostyki alergii oraz preparatów dezynfekcyjnych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi”.

Łódź, wrzesień 2009 r.


Oznaczenie sprawy: EAP/55/09/PN
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERA


91-348 ŁÓDŹ, UL. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS NR 8
Tel.: /042/ 63 14 871/872

Fax: /042/63 14 573

E-mail: lukasz@imp.lodz.pl lub zampubl@imp.lodz.pl


II. TRYB POSTĘPOWANIA


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:


 1. Zakup i dostawa produktów leczniczych różnych, testów punktowych do diagnostyki alergii, preparatów dezynfekcyjnych do narzędzi i powierzchni i preparatów do odkażania rąk i skóry dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Przedmiot zamówienia podzielony został na 26 Pakietów, stanowiących Załączniki A1- A26 do niniejszej SIWZ.

 2. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium RP.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania okresu niezmienności cen jednostkowych umownych przez cały okres obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy, a w przypadku cen urzędowych będą podlegać zmianie zgodnie ze zmianami ogłoszonymi przez Ministra Zdrowia.

 4. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości produktów niż podane w załącznikach A1 – A26 do SIWZ. Zmniejszenie ilości zakupu produktów nie spowoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno – finansowych.

 5. Dostawy będą realizowane w ciągu 48 godzin od zamówienia telefonicznego lub faksem, a w przypadku dostaw pilnych (“cito”) do 24 godzin.

 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane pakiety, przy czym jeden pakiet stanowi jedną część zamówienia.

 7. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca winien przedstawić aktualne karty charakterystyki i dokumenty rejestracji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może zaproponować produkty równoważne. W przypadku jeżeli Wykonawca zaoferuje produkt równoważny o innej ilości jednostek w opakowaniu np. (tabletki, ampułki itp.), niż podany w załącznikach, wówczas dokonuje odpowiedniego przeliczenia zamawianych ilości z ewentualnym zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.
Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33690000 – 3 Produkty lecznicze, 24455000 – 8 Środki odkażające, 33631600 – 8 Środki antyseptyczne.IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM - WARUNKI
I. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć Wykonawcy, którzy:


 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 5. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. Warunki dodatkowe:


1) Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium RP. Wykonawca potwierdzi ten fakt stosownym oświadczeniem załączonym do treści oferty.
VI. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. V SIWZ na podstawie dokumentów i oświadczeń jakich żąda od Wykonawców w pkt. VII SIWZ, stosując formułę „spełnia” – „nie spełnia”.
VII. DOKUMENTY JAKIE SKŁADA WYKONAWCA
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1.1. Koncesji, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym;
1.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3 Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.4. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej z ewentualnymi aneksami wskazującymi aktualny, na dzień składania ofert sposób reprezentowania spółki. Ponadto każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest dostarczyć indywidualny wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1., 1.2. i 1.3. składa każdy z nich.
Ponadto:
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie składają wspólnie wszyscy uczestnicy podmiotu.
3. Wypełnione Załączniki A1 – A26 do niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty częściowej Wykonawca składa jedynie wypełniony ten załącznik, na który składa ofertę.
4. Oświadczenie, iż oferowane przedmioty zamówienia są dopuszczone do obrotu na terytorium RP.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wystawcę tego dokumentu lub w formie notarialnej, zgodnie z ustawą z dnia 14.02.1991r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002r., Nr 42, poz. 369 z późniejszymi zmianami).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, zm. Dz. U. z 2007r. Nr 64, poz. 427) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 188, poz. 1155).
VIII. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.
Zamawiający informuje, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawców przekazywane są pisemnie.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.


Nr faksu 042/63-14-573
Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach zamówienia są:


 • Mgr Łukasz Olesiński, Mgr Izabela Kaczorowska - Jakubowska - w sprawach formalnych pok. 86 ;tel. 42/63-14-871/872 w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 15.00,
 • Mgr Anna Stejskał – w sprawach merytorycznych 42/63-14- 779

w dniach: poniedziałek- piątek w godz. 9.00 – 15.00

IX. WADIUM
Nie jest wymagane.
X. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą
Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty określonego przez Zamawiającego.
XI. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - opis sposobu przygotowania oferty


 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedstawi więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę prosimy sporządzić na załączonym druku oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ).
 1. Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej ze stron przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznej kopii dokumentów, powinny być one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wykonawcy, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez wykonawcę.
 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim , na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione. Osobami upoważnionymi są zatem:

  • osoby wymienione w Rejestrze Handlowym wydanym przez właściwy Rejonowy Sąd Gospodarczy, według zasad w nim określonych,

  • osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy , według zasad w nim określonych,

  • osoby legitymujące się pełnomocnictwem do reprezentowania firmy w danej procedurze zamówienia publicznego oraz o określonym zakresie.
 1. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być spięte (zszyte) oraz posiadać kolejno ponumerowane strony.
 1. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
 1. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Wykonawca może zastrzec, że oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Dokumenty takie musza być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą o treści: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.)”. W przypadku objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa dokumentów oferty, które nie stanowią takiej tajemnicy, Zamawiający uzna takie zastrzeżenia za bezskuteczne. 1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją oświadczenia i dokumenty, bez dodawania do ich treści żadnych zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.
 1. Uczestnik postępowania może wystąpić z pisemnym wnioskiem do zamawiającego o udostępnienie dokumentów nie zastrzeżonych przez dostawców lub wykonawców danego zamówienia publicznego. Zamawiający określa termin i miejsce udostępnienia dokumentacji.


XII. Wskazanie miejsca i terminu składania oraz otwarcia ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi,

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Nr 8 w pokoju 81 – Kancelaria Główna w terminie do15 września 2009 r. do godziny 10.00 w nieprzejrzystej kopercie oznaczonej:
OFERTA NA: „Dostawa produktów leczniczych, preparatów dezynfekcyjnych i testów punktowych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi”.

Nie otwierać przed 15.09.2009r. godz. 1200”
Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 15 września 2009r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 86 /Sekcja zamówień publicznych/.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferta będzie oceniana pod względem:
 1. formalnym, t.j. spełnienie warunków podanych w SIWZ (wymagane dokumenty i oświadczenia),

 2. merytorycznym, t.j. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanym kryterium

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie:
  1. CENA - 100 %

95

5 %Ad. 1. Przy ocenie wartości kontraktu, najwyżej punktowana będzie oferta proponująca najniższą cenę realizacji przedmiotu zamówienia.

Ad.1. Największą liczbę punktów (max 100) otrzyma oferta proponująca najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia, a pozostałe obliczone wg wzoru:

Kc = Cn/cbn x 100

gdzie :


Cn – najniższa cena ofertowa

Cbn – cena oferty badanej

100 – waga procentowa dla kryterium “ Cena oferty “

XIV. FORMALNOŚCI JAKICH POWINIEN DOPEŁNIĆ WYKONAWCA PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

5. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie jest wymagane.
XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych w art. od 179 do 198.

XVI. OFERTY CZĘŚCIOWE
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowy na poszczególne części zamówienia określone w Załącznikach od A1 do A26 do niniejszej SIWZ.
XVII. OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
XVIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XIX. ROZLICZENIA MIĘDZY STRONAMI
Rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej – złoty polski.( PLN )
XX. Opis sposobu udzielania wyjaśnień i modyfikacji dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a ponadto zamieści na stronie internetowej.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a ponadto umieszcza na stronie internetowej.


Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, który przekazano SIWZ, oraz umieszcza na stronie internetowej.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwołania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niniejszej specyfikacji.

XXI. Modyfikacja i wycofania oferty
Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać swoja ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego do Zamawiającego przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca oświadczenie o wycofaniu lub modyfikacji powinna być dodatkowo oprócz danych, o których mowa w pkt. XII SIWZ, oznaczona odpowiednio określeniami „MODYFIKACJA” lub „WYCOFANIE”.
Żadna oferta nie może być zmodyfikowana lub cofnięta po terminie składania ofert.

XXII. Korekty oczywistych omyłek
Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XXIII. Wykluczenie z postępowania
I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:


 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania;
 1. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; z wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku.
 1. wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 1. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 1. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 1. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 1. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 1. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 1. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt.1-3 ustawy PZP


II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:


 1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisów nie stosuje się do wykonawców którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

 2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępo­wania;

 3. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.;

 4. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

XXIV. Odrzucenie oferty
I. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą;
 1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3
 1. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 1. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 1. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
 1. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 1. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a wrt. 87 ust. 2 pkt. 3;
 1. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


XXV. Unieważnienie postępowania
I. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ustawy, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu;

3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta;

4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia;

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

7) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.


XXVI. Podwykonawcy
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy (om).

XXVII. Konsorcja
Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ( tzw. Konsorcjum firm, spółka cywilna).
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. tzw. Konsorcjum firm, spółka cywilna) pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniała następujące wymagania:

- Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ( przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika);
2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musza ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XXVIII. Uwagi dodatkowe

NIE DOTYCZY


XXIX. Istotne dla stron postanowienia umowy.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Łódź, wrzesień 2009 r. Zatwierdzam specyfikację wraz

z załącznikami

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 – Oferta przetargowa

Załącznik A1 – A26 – Pakiety

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie zgodne z art. 22 i 24 ustawy PZP

Załączniki 3 – Wzór umowy
Pobieranie 76.14 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna