Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi sprawozdanie z działalności instytutu za 2012 rokPobieranie 2.16 Mb.
Strona1/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Instytut Medycyny Pracy

im. prof. J. Nofera w Łodzi


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2012 ROK

Łódź, 2013

SPIS TREŚCI

I. O Instytucie

4

1. Struktura organizacyjna Instytutu

4

2. Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

12

3. Kadra Instytutu Medycyny Pracy

23

II. Struktura zadań

26

1. Główne kierunki badawcze

26

2. Realizacja zadań

27

3. Sieci naukowe

28

4. Ekspertyzy, opinie, orzeczenia

30

5. Komisja Bioetyczna

30

III. Osiągnięcia Instytutu w zakresie działalności naukowo badawczej

32

1. Potencjał naukowy

32

A. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

32

B. Rozwój kadry naukowej

32

C. Udział w krajowych towarzystwach i organizacjach naukowych

38

D. Udział w międzynarodowych towarzystwach i organizacjach naukowych

50

E. Udział w redakcjach czasopism krajowych

56

F. Udział w redakcjach czasopism międzynarodowych

57

2. Osiągnięcia naukowe

59

A. Dorobek publikacyjny

59

B. Nagrody i wyróżnienia

60

C. Organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych

61

3. Upowszechnianie wiedzy

62

IV. Streszczenia wykonanych prac naukowo badawczych

64

1. Działalność statutowa

64

2. Umowy programu wieloletniego

118

3. Indywidualne projekty badawcze „granty”

119

4. Umowy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Gospodarki

123

5. Programy Operacyjne Unii Europejskiej

124

6. Projekty międzynarodowe

127

V. Współpraca naukowa z zagranicą

134

1. Międzynarodowe programy naukowe

134

2. Udział w konferencjach, wyjazdach szkoleniowych

136

3. Wizyty gości zagranicznych

149

VI. Działalność edukacyjna

151

VII. Systemy zarządzania jakością w laboratoriach

153

1. Akredytacja

153

2. Dobra Praktyka Wytwarzania (DPW)

156

3. Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL)

156

4. Badania biegłości

157

VIII. Działalność kliniczna

162

IX. Naukowe bazy danych

164

1. Krajowe rejestry danych

164

2. Bazy faktograficzne

165

3. Bazy bibliograficzne i repozytoria

167

X. Wydawnictwa naukowe

169

1. Działalność wydawnicza

169

2. Czasopisma

169

3. Książki

172

4. Dystrybucja

172

XI. Budżet

175

XII. Załączniki

178

1. Wykaz publikacji

178

2. Wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji krajowych

202

3. Wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji międzynarodowych

219

organizowanych w kraju
4. Wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji międzynarodowych

222


I. O Instytucie

1. Struktura organizacyjna Instytutu według stanu na dzień 01/01/2013 roku

RADA NAUKOWA - Przewodniczący

prof. dr hab. med. Marcin Kamiński

DYREKTOR

prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

Z-CA DYREKTORA ds. NAUKOWYCH

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

Z-CA DYREKTORA ds. MEDYCZNYCH I ROZWOJU KADR NAUKOWYCH

prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

Z-CA DYREKTORA ds. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Barbara Jurewicz

Z-CA DYREKTORA ds. INNOWACJI I WDROŻEŃ

mgr Kamilla Szcześniak

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. JAKOŚCI

dr Marek Dobecki

Biuro Zapewnienia Jakości

dr Marek Dobecki

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. INFORMATYKI

mgr inż. Jacek Maciaszczyk

Zespół Informatyków

mgr inż. Jacek Maciaszczyk

Zakład Polityki Zdrowotnej

dr Jerzy Kopias

Pracownia Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

dr Jerzy Kopias

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

dr Elżbieta Korzeniowska

Zakład Epidemiologii Środowiskowej

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

Pracownia Epidemiologii

dr hab. med. Beata Pepłońska

Centralny Rejestr Chorób Zawodowych

prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska

Pracownia Środowiskowych Zagrożeń Reprodukcji

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem

prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska

Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia

prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk

Pracownia Aerozoli

prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk

Pracownia Zagrożeń Biologicznych, Rejestr Czynników Biologicznych i Krajowy Punkt Informacyjny

dr Anna Kozajda

Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii

dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP

Zakład Psychologii Pracy

dr Dorota Merecz-Kot

Pracownia Stresu Zawodowego

dr Dorota Merecz-Kot

Pracownia Diagnostyki Psychologicznej

dr Małgorzata Waszkowska

Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP

dr Joanna Piasecka-Zelga

Zakład Toksykologii i Kancerogenezy

prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Pracownia Oceny Toksyczności

dr Krystyna Sitarek

Pracownia Biochemii Środowiskowej

dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP

Pracownia Toksykologii Molekularnej
i Patologii

dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP

Krajowe Centrum Metod Alternatywnych
do Oceny Toksyczności

dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP

Pracownia Monitoringu Biologicznego

dr Beata Janasik

Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego

prof. dr hab. Sławomir Czerczak

Pracownia Szacowania Ryzyka Zdrowotnego

prof. dr hab. Sławomir Czerczak

Pracownia Higieny Pracy

prof. dr hab. Sławomir Czerczak

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej

dr Małgorzata Kotwica

Krajowy System Informowania
o Kosmetykach

dr Małgorzata Kotwica

Biuro ds. Notyfikacji Kosmetyków
w Bazie Cosmetic Products Notification Portal

dr Małgorzata Kotwica

Zakład Ochrony Radiologicznej

dr hab. n. med. Marek Zmyślony prof. IMP

Pracownia Oceny Narażenia Zawodowego

dr Sylwia Papierz

Pracownia Oceny Narażenia Populacji

dr Joanna Domienik

Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

dr Piotr Politański

Laboratorium Wzorców Wtórnych

mgr Andrzej Bednarek

Zakład Zagrożeń Fizycznych

dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP

Dział Zarządzania Wiedzą

dr Jolanta Przyłuska

Sekcja Informacji Naukowej

dr Jolanta Przyłuska

Biblioteka Naukowa

dr Jolanta Przyłuska

Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii

dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP

Oddział Chorób Zawodowych

dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP

Przychodnia Chorób Zawodowych

dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP

Oddział Toksykologii

dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP

Poradnia Toksykologiczna
Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej

dr Renata Winnicka

Klinika Alergologii i Zdrowia Środowiskowego

prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński

Poradnia Alergologiczna
Oddział Alergologiczny
Pracownia Diagnostyki Alergologicznej

mgr Ewa Nowakowska-Świrta

Pracownia Dermatologii

prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska

Klinika Audiologii i Foniatrii

prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

Pracownia Audiologiczna

lek. Piotr Kotyło

Pracownia Foniatryczna

dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz
prof. IMP

Pracownia Logopedyczna

dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz
prof. IMP

Pracownia Zaburzeń Równowagi

dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke

Dział Farmacji Szpitalnej

mgr Anna Stejskał

Pełnomocnik do spraw praw pacjentów

dr med. Jacek Rzepecki

Ośrodek Kształcenia Lekarzy w zakresie Zdrowia Publicznego

dr med. Andrzej Marcinkiewicz

Dział Finansowo-Księgowy

mgr Karina Michałowska

Sekcja Płac

mgr Aneta Ogińska

Sekcja Ewidencji Majątku

mgr Barbara Borowiecka

Dział Zarządzania Projektami, Innowacji i Wdrożeń

mgr Kamilla Szcześniak

Sekcja Organizacji Szkolenia

Elżbieta Stodulska

Dział Administracyjno-Techniczny

mgr inż. Piotr Zwoliński

Sekcja Techniczno-Administracyjna

mgr inż. Bogumił Kryska

Sekcja Zamówień Publicznych

p.o. mgr Paulina Tomczak

Sekretariat

lic. Teresa Borowiecka

Dział Zarządzania Kadrami

mgr Aleksandra Piotrowska

Biuro Sieci Doskonałości ECNIS

dr hab. med. Beata Pepłońska

dr Robert Klarecki, kier. administracyjnyBiuro Współpracy z Zagranicą

dr Robert Klarecki

Oficyna Wydawnicza

mgr Katarzyna Rogowska

Audytor Wewnętrzny

mgr Monika Kalinowska

Radca Prawny

mgr Mariusz Marusiński

Inspektor ds. bhp

mgr inż. Barbara Kędzia

Inspektor ds. ppoż.

inż. Andrzej Berner

Ośrodek Współpracy z ŚOZ (WHO Collaborating Centre)
Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

p.o. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP

Centra doskonałości

Centrum Doskonałości: Biologia Molekularna i Epidemiologia Raka Środowiskowego
i Zawodowego EPIMOL
(Centre of Excellence in Molecular Biology and Epidemiology
of Occupational & Environmental Cancer)

 • Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;

 • Zakład Epidemiologii Środowiskowej;

  • Pracownia Epidemiologii,

 • Zakład Toksykologii i Kancerogenezy;

  • Pracownia Biochemii Toksykologicznej,

  • Pracownia Toksykologii Molekularnej,

  • Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności,

  • Pracownia Monitoringu Biologicznego.

Centrum Kompetencji: Zawodowe Uszkodzenia Słuchu HEARLOSS (Centre
of Competence in the Field of Occupational Hearing Loss)

 • Zakład Zagrożeń Fizycznych;

 • Klinika Audiologii i Foniatrii;

  • Pracownia Audiologiczna,

  • Pracownia Foniatryczna,

  • Pracownia Logopedyczna,

  • Pracownia Zaburzeń Równowagi.

Centrum Testowania Substancji Chemicznych i Materiałów Biomedycznych CHEMBIOTEST (Centre of Excellence in Testing of Chemical Substances and Biomedical Materials)

 • Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP;

 • Zakład Toksykologii i Kancerogenezy;

  • Pracownia Oceny Toksyczności,

  • Pracownia Toksykologii Molekularnej i Patologii,

  • Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności,

 • Klinika Alergologii i Zdrowia Środowiskowego;

  • Poradnia Alergologiczna,

  • Oddział Alergologiczny,

  • Pracownia Diagnostyki Alergologicznej,

  • Pracownia Dermatologii.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna