Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi sprawozdanie z działalności instytutu za 2012 rokPobieranie 2.16 Mb.
Strona11/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.16 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

Cel projektu: Ocena zależności pomiędzy genotypem receptora estrogenowego alfa (ER α)
oraz reduktazy tioredoksyny (TrxR), ekspresją genów ER α i β, i markerami stresu oksydacyjnego
z uwzględnieniem poziomu estradiolu w osoczu, u pacjentek z rakiem piersi pochodzących
z województwa łódzkiego. W celu realizacji założeń projektu zostaną wykonane następujące oznaczenia:

  • aktywności reduktazy tioredoksyny i peroksydazy glutationowej, w osoczu;

  • stężenia selenu i estradiolu oraz produktów reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) w osoczu;

  • polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNP) genów kodujących receptory estrogenowe (rs379877 i rs9340799) i reduktazę tioredoksyny (rs4964778 i rs4077561) w DNA izolowanym z limfocytów krwi obwodowej;

  • ekspresja genów kodujących receptory estrogenowe α i β w tkance nowotworowej pobranej śródoperacyjnie od pacjentek.

Materiał i metody: Badania przeprowadzane są w grupie 150 pacjentek oddziału chorób rozrostowych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi, pochodzących z Łodzi i okolic,
z rozpoznanym rakiem piersi. Próby materiału biologicznego (krew obwodowa, tkanka nowotworowa i prawidłowa) zebrano i zabezpieczono w ilości 125 próbek krwi i 30 tkanek prawidłowych
i nowotworowych.

Wyniki i wnioski: Prezentowany projekt badawczy zakłada ocenę zależności pomiędzy wybranymi parametrami biochemicznymi (aktywność peroksydazy glutationowej i reduktazy tioredoksyny, stężenie markera peroksydacji lipidów (TBARS)), genetycznymi (polimorfizm genów kodujących reduktazę tioredoksyny i receptor estrogenowy  oraz ekspresja receptorów estrogenowych α i β)
i obrazem klinicznym nowotworu (stężenie receptorów hormonów (estrogenowych, progesteronowych i HER2) w środoperacyjnie usuniętej tkance nowotworowej, oraz stopniem zaawansowania klinicznego, wielkością guza, przerzutami do węzłów chłonnych), z uwzględnieniem czynników
endo- i egzogennych tj. stężenie selenu, estradiolu, narażenie środowiskowe, nawyki dietetyczne
czy stosowane używki.

Udział białek chaperonowych (SOD1, TrxR, PDI) receptora estrogenowego alfa


oraz wybranych czynników egzogennych w patogenezie raka piersi”
IMP1.12

Kierownik projektu: mgr inż. Magdalena Król

Cel projektu: Ocena zależności pomiędzy ekspresją genów kodujących białka TrxR, SOD1 i PDI, stężeniem markerów stresu oksydacyjnego (TBARS, Se) i obrazem klinicznym nowotworu (wielkość guza, stopień zaawansowania nowotworu i stężenie receptorów znajdujących się w tkance nowotworowej), z uwzględnieniem czynników endo- i egzogennych tj. stężenie selenu, estradiolu, nawyki dietetyczne czy stosowane używki.

Materiał i metody: Badania zostaną przeprowadzone w grupie 50 pacjentek oddziału chorób rozrostowych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi z rozpoznanym rakiem piersi. Próby materiału biologicznego (krew obwodowa, tkanka nowotworowa i prawidłowa) zebrano
i zabezpieczono w ilości 30 próbek. Analizę ekspresji genów przeprowadzono stosując metodę reakcji łańcuchowej polimerazy DNA w czasie rzeczywistym- Real Time PCR. Oznaczenie ekspresji genów ESR1, TXNRD1, PDIA2, SOD1 z wykorzystaniem genów referencyjnych GAPDH i ACTB przeprowadzono na aparacie CFX 96 firmy Bio-Rad.

Wyniki i wnioski: W celu optymalizacji metody Real-Time PCR i sprawdzenia jakości starterów, wykonano krzywe kalibracyjne dla każdego genu. Krzywe kalibracyjne zostały wyznaczone
na podstawie wartości cyklu progowego (Ct) dla kolejnych rozcieńczeń (10x, 100x i 1000x) wzorcowego cDNA pochodzącego z różnych ludzkich linii komórkowych (Stratagene, Perlan Technologies). Zoptymalizowano metody Real-Time PCR do oznaczania ekspresji genów ESR1, TXNRD1, PDIA2, SOD1, GAPDH i ACTB.

Ocena odległych efektów toksycznych nanocząstek w teście transformacji komórek” IMP 1.10Kierownik projektu: dr Joanna Roszak

Cel projektu: Określenie potencjalnego działania kancerogennego nanocząstek ditlenku tytanu
za pomocą testu transformacji komórek in vitro na linii fibroblastów myszy BALB/c 3T3 klon A31-1-1.

Materiały i metody: Materiał badany: nanocząstki ditlenku tytanu otrzymane z Joint Research Centre (JRC, European Commission): NM-102, NM-103, NM-104, NM-105.

System badawczy: linia fibroblastów myszy BALB/c 3T3 klon A31-1-1 (HSRRB#IFO50070)

Metoda: test transformacji komórek in vitro (CTA) w warunkach bez aktywacji metabolicznej
(EU B.21. IN VITRO MAMMALIAN CELL TRANSFORMATION TESTS).

Wyniki i wnioski: Wyniki uzyskane dla 3-metylocholantrenu (zalecany kancerogen kontrolny) pozwoliły na akceptację testu CTA. Badane nanocząstki TiO2 w zastosowanych stężeniach (48, 24, 12 µg/cm2) nie wpływały na zmianę tempa wzrostu komórek (test CV). Nanocząstki NM-103 i NM-104 w najwyższym możliwym do zastosowania stężeniu (48 µg/cm2, zawierające 10% v/v rozpuszczalnika, czyli 0,05% roztwór wodny BSA) powodowały zauważalną cytotoksyczność wyrażoną ok. 40% spadkiem względnej skuteczności tworzenia kolonii (rCFE) w porównaniu
do próby kontrolnej (roztwór wodny BSA). Badane nanocząstki nie indukowały zwiększonej ilości skupisk typu III (test MTA). W zastosowanych warunkach i w zakresie użytych stężeń wybrane nanocząstki TiO2 nie indukowały tworzenia skupisk komórek stransformowanych.

Badania rozwoju prenatalnego szczurów narażanych drogą pokarmową na N-metyloanilinę” IMP 1.9Kierownik projektu: dr Krystyna Sitarek

Cel projektu: Celem I etapu realizacji tematu była ocena toksyczności matczynej, embriotoksyczności i fetotoksyczności N-metyloaniliny (NMA) u szczurów narażanych na testowaną substancję per os w dawkach 4, 20 i 100 mg/kg masy ciała od 5 do 20 dnia ciąży.

Materiał i metody: Samicom szczura podawano zgłębnikiem do żołądka codziennie od 5 do 20 dnia ciąży N-metyloanilinę (NMA) w trzech zróżnicowanych dawkach 4 mg/kg; 20 mg/kg i 100 mg/kg (0,5-12,5% DL50). Zwierzętom z grupy kontrolnej w analogiczny sposób podawano rozpuszczalnik - olej słonecznikowy w objętości proporcjonalnej do masy ciała samic. Przez cały okres obserwowano stan zdrowia, zachowanie samic, wykonywano pomiary dobowego spożycia paszy i wody oraz masy ciała i jej przyrostu. W 20 dniu ciąży wykonano sekcje samic, pobrano krew do badań hematologicznych, biochemicznych, oceniono masę narządów wewnętrznych samic, narządy wewnętrzne samic zabezpieczono do badań patomorfologicznych. Z macicy samic wypreparowano płody i łożyska. Płody ważono i mierzono ich długość oraz oceniano pod kątem zewnętrznych wad wrodzonych. Połowę miotu każdej samicy zabezpieczono w płynie Bouina do oceny rozwoju narządów wewnętrznych, drugą połowę - do oceny kośćca płodów, barwiono czerwienią alizarynową S. Toksyczność matczyną oceniano w oparciu o integralne wskaźniki toksyczności: masa ciała
i jej przyrost w czasie ciąży, dobowe spożycie paszy i wody, bezwzględna i względna masa narządów wewnętrznych, wyniki badań hematologicznych, biochemicznych. W ocenie toksyczności rozwojowej uwzględniano efekty embriotoksyczne (wzrost liczby wczesnych i późnych resorpcji), efekty fetotoksyczne (opóźnienie rozwoju fizycznego potomstwa).

Wyniki i wnioski: Ujawniono, że badana substancja jest toksyczna dla ciężarnych samic szczura nawet wówczas, gdy podawana jest we względnie małej dawce 4 mg/kg stanowiącej 0,5% LD50. NMA hamuje przyrost masy ciała samic w czasie ciąży, powoduje wzrost masy śledziony, nerek, tarczycy, przysadki mózgowej, nadnerczy i mózgowia, obniżenie masy wątroby i jajników, obniżenie stężenia hemoglobiny i liczby erytrocytów oraz wzrost liczby leukocytów we krwi obwodowej i wzrost stężenia białka całkowitego w osoczu w porównaniu z wartościami w grupie kontrolnej.
Ponadto NMA działa embriotoksycznie powodując wzrost śmiertelności wewnątrzmacicznej zarodków.

Zagrożenia środowiskowe związane z narażeniem na PCDD/F i dl-PCB na terenie północno-zachodniej części miasta Łodzi” IMP 4.4Kierownik projektu: mgr inż. Marek Zieliński

Cel projektu: Ocena zanieczyszczenia środowiska w Łodzi poprzez pomiar stężenia 10 kongenerów PCDF, 7 kongenerów PCDD i 12 dl-PCB w próbach środowiskowych (glebie) w sposób pozwalający na identyfikację głównych źródeł tych zanieczyszczeń. Osiągnięcie zamierzonego celu projektu powinno zwiększyć wiedzę na temat zanieczyszczenia środowiska oraz zwrócić uwagę na problem TZO w Polsce. Profil analizowanych prób pomoże w udokumentowaniu bezpośredniego związku pomiędzy stężeniami PCDD/F i PCB oznaczanymi w próbach pobranych w Łodzi a źródłami
ich powstawania.

Materiał i metody: W ramach projektu pobrano próby gleby z terenu zlewni rzeki Sokołówki zlokalizowanej w północno-zachodniej części Łodzi. Próby pobierano wzdłuż górnego i środkowego odcinka rzeki Sokołówki od ul Łagiewnickiej do ul. 11 Listopada , obejmując zasięgiem pięć zbiorników zaporowych (Julianów Górny, Julianów Dolny, zbiornik Zgierska oraz zbiornik Teresa
i Pabianka). Pobrane próby poddano następującemu przygotowaniu w laboratorium: suszeniu, przesiewaniu, odważeniu prób i nastrzykiwaniu wzorca, ekstrakcji w wysokociśnieniowym ekstraktorze ASE Dionex 200, oczyszczaniu kolumnowym na żelu krzemionkowym odpowiednio modyfikowanym, zatężaniu na próżniowej wyparce obrotowej, mikrozatężaniu w strumieniu gazu obojętnego (azotu) do objętości 50 µl, analizie HRGC/HRMS, obliczeniu wyników za pomocą programu TargetLynx i ich interpretacji.

Wyniki i wnioski: Uzyskano wyniki dla 9 prób gleby. Otrzymane wyniki w zakresie
od 1,569 do 15,995 pg WHO-TEQ/g suchej masy z wyższą sumaryczną masą związków OCDD mogą wskazywać na potencjalne źródła zanieczyszczeń gleby na badanym obszarze do których należeć mogą: procesy termicznego spalania, głównie spalania śmieci i węgla opałowego czy tez oleju napędowego w silnikach Diesla oraz wykorzystywanie węgla jako materiału opałowego w domach jednorodzinnych zlokalizowanych w zlewni rzeki Sokołówki. Zróżnicowanie miejsc poboru prób obejmujące zarówno obszar o dominującej zabudowie mieszkaniowej jak i obszar o zabudowie przemysłowej i usługowej pomoże określić zmienność stężeń PCDD/F i PCB w zależności od stopnia i form użytkowania danego terenu oraz oraz pozwoli porównać uzyskane wyniki ze stężeniami uzyskanymi dla pozostałych elementów środowiska miejskiego (powietrze, wody burzowe, wody rzeczne, osady) zamkniętego w obrębie jednej zlewni.
Zakład Zagrożeń Fizycznych

Ocena narażenia na nadmierne dźwięki oraz stanu słuchu u studentów szkół muzycznych” IMP 18.2Kierownik tematu: dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP

Cel pracy: Ogólnym celem pracy jest ocena stanu słuchu, narażenia na nadmierne dźwięki i oszacowanie ryzyka upośledzenia słuchu wśród studentów szkół muzycznych. Celami szczegółowymi pierwszego etapu realizacji projektu było:

  • opracowanie metodyki badań słuchu i oceny ekspozycji studentów na nadmierne dźwięki;

  • przygotowanie i walidacja kwestionariusza służącego do samooceny stanu słuchu i identyfikacji czynników ryzyka uszkodzenia słuchu;

  • przeprowadzenie pilotażowych badań wśród studentów szkół muzycznych,
    które obejmowały pomiary poziomu dźwięku oraz badania kwestionariuszowe.

Materiał i metody: Przygotowano autorski kwestionariusz ukierunkowany na samoocenę stanu słuchu studentów szkół muzycznych oraz identyfikację czynników ryzyka uszkodzenia słuchu,
w tym ustalenie stopnia obciążenia grą na instrumentach. W celu walidacji tego kwestionariusza przeprowadzono badania pilotażowe w grupie 35 studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. Osoby badane poproszono o wypełnienie ww. kwestionariusza oraz Amsterdam Inventory for Auditory Disability and Handicap. Analiza statystyczna potwierdziła wewnętrzną spójność odpowiedzi
na pytania kwestionariusza określające stopień obciążenia (ogółem, indywidualnie i zespołowo) grą
na instrumentach muzycznych (wartości współczynnika  Cronbacha powyżej 0,7). Wykazano również zgodność samooceny stanu słuchu (z zastosowaniem opracowanego kwestionariusza)
z wynikami kwestionariusza amsterdamskiego (współczynnik korelacji Spearmana równy
-0,52, p<0,05). Równolegle z badaniami kwestionariuszowymi przeprowadzono pomiary dozymetryczne poziomu dźwięku podczas gry na różnych instrumentach (wg PN-EN ISO 9612:2011). Pomiarami tymi objęto próby zbiorowe i indywidualne, lekcje z udziałem nauczyciela oraz koncerty. W sumie zebrano 203 próbki hałasu o łącznym czasie trwania równym 187 godzin.

Opracowano metodę oceny ekspozycji na hałas do szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu,


która bazuje na wynikach pomiarów poziomu dźwięku podczas gry na instrumentach i danych dotyczących czasu gry uzyskiwanych w badaniu kwestionariuszowym. Ustalono metodykę badań słuchu studentów − przyjęto, że obejmować one będą badanie ototoskopowe, audiometrię tonalną (przewodnictwo powietrzne w zakresie częstotliwości 250−8000 Hz) oraz emisje otoakustyczne przejściowe (TEOAE – transient-evoked otoacoustic emissions) i emisje produktów zniekształceń nieliniowych (DPOAE – distortion distortion-product otoacoustic emissions).

Wyniki i wnioski: Wyniki pomiarów poziomu dźwięku i pilotażowych badań kwestionariuszowych pokazują, że studenci szkół muzycznych są narażeni średnio przez 21,3±13,8 godzin tygodniowo
na dźwięki (hałas) o równoważnym poziomie dźwięku A rzędu 81−99 dB. Narażenie na najwyższe poziomy, wiążące się z ryzykiem upośledzenia słuchu po ukończeniu studiów, występuje
wśród studentów grających na instrumentach perkusyjnych, trąbce, puzonie, saksofonie, waltorni
i flecie. 91% respondentów oceniła swój słuch jako dobry. Nie mniej jednak, 37% studentów zaobserwowało u siebie pogorszenie stanu słuchu, wiążące się z trudnościami w rozumieniu mowy
w hałaśliwym otoczeniu (51 %) i słyszeniu szeptu (14 %), a także koniecznością głośniejszego nastawiania radia i telewizora (17%). Ponadto 9% studentów skarżyło się na stałe lub okresowe szumy uszne, a 29 %  na nadwrażliwość na dźwięki. Jedynie kilku studentów (3%) deklarowało stosowanie ochronników słuchu, a najczęściej zgłaszanym (przez 31% respondentów) dodatkowym czynnikiem ryzyka upośledzenia słuchu było słuchanie codziennie (przez co najmniej godzinę) muzyki
z odtwarzaczy typu mp3 oraz palenie papierosów (26%). Ocena ekspozycji na nadmierne dźwięki
oraz samoocena stanu słuchu studentów szkół muzycznych potwierdzają potrzebę objęcia
ich programem ochrony słuchu. Efektem końcowym pracy będzie program ochrony słuchu dla studentów szkół muzycznych.

Ocena uciążliwości hałasu emitowanego przez turbiny wiatrowe wg subiektywnej oceny ludzi mieszkających w ich sąsiedztwie” IMP 18.5Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP

Cel pracy: Turbiny wiatrowe są względnie nowym źródłem hałasu środowiskowego, stąd ich wpływ na zdrowie ludzi nie jest jeszcze w pełni rozpoznany. Ogólnym celem pracy była ocena narażenia
na hałas pochodzący od turbin wiatrowych na obszarach sąsiadujących z elektrowniami wiatrowymi. Celem szczegółowym drugiego etapu była analiza statystyczna wyników pomiaru hałasu i badań kwestionariuszowych.

Materiał i metody: Przeprowadzono badania ankietowe z zastosowaniem autorskiego „Kwestionariusza do Oceny Warunków w Miejscu Zamieszkania oraz Samooceny Stanu Zdrowia
i Samopoczucia Mieszkańców”. Badaniami objęto grupę 156 osób w wieku 15−82 lat, mieszkających w odległości 235−2470 m od turbin wiatrowych o mocy 2 MW, 1,5 MW lub 150 kW. Dodatkowo oceniano ich stan zdrowia psychicznego z zastosowaniem „Kwestionariusza Ogólnego Stanu Zdrowia Davida Goldberga GHQ-12”. Dla obszarów zamieszkiwanych przez respondentów wyznaczono prognozowane poziomy dźwięku A z zastosowaniem metody obliczeniowej, uwzględniającej moc akustyczną i rozmieszczenie turbin wiatrowych oraz model propagacji dźwięku opisany w normie
PN-EN ISO 9613-2:2002. Dodatkowo przeprowadzono pomiary poziomu dźwięku w bezpośrednim sąsiedztwie części zamieszkiwanych przez badane osoby z uwzględnieniem zaleceń metodyki referencyjnej wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń (Dz.U. z 2008 r., Nr 206, poz. 1291).

Wyniki i wnioski: Przeprowadzone pomiary poziomu dźwięku potwierdzają rezultaty wcześniejszych badań. Pracy turbin wiatrowych towarzyszy hałas szerokopasmowy z udziałem składowych infradźwiękowych. Występujący w rejonach zamieszkania ludzi (na zewnątrz budynków), hałas przyjmuje wartości równoważnego poziomu dźwięku A rzędu 37−48 dB i nie przekracza progu percepcji słuchowej w zakresie infradźwięków (równoważny poziom dźwięku G rzędu 61−90 dB). Wykazano, że hałas turbin wiatrowych o prognozowanym poziomie dźwięku A rzędu 30−48 dB
był odbierany jako uciążliwy na zewnątrz i wewnątrz mieszkań odpowiednio przez 33.3 i 20% ankietowanych osób. Hałas ten był częściej oceniany jako uciążliwy niż inne niedogodności środowiskowe, a w szczególności inne hałasy środowiskowe, w tym hałas drogowy. Odsetek osób zauważających i oceniających hałas turbin wiatrowych jako uciążliwy wzrastał wraz ze wzrostem poziomu dźwięku A (27,1% przy poziomie 35−40 dB vs. 36,4% przy poziomie 40−45 dB; OR 2.1; 95% CI 1.22 to 3.62), a malał wraz ze zwiększaniem odległości od najbliżej turbiny
(46,9% przy odległości 400−800 m vs. 23,3% przy odległości 800−1200 m). Ogólne nastawienie
do turbin wiatrowych oraz wrażliwość (zwracanie uwagi) na zaśmiecanie krajobrazu w istotny sposób wpływały na subiektywny odbiór uciążliwości hałasu. Około 63% zmienności w ocenie uciążliwości hałasu można wyjaśnić poziomem dźwięku A, ogólnym nastawieniem do turbin wiatrowych
oraz wrażliwością na zaśmiecanie krajobrazu .

Podsumowując, wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają rezultaty badaczy szwedzkich i holenderskich oraz wskazują na celowość ich kontynuacji. Wyniki pracy stanowiły podstawę przygotowania dla Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia odpowiedzi


na zapytanie (pismo znak: MZ-ZP-Ś-078-24976-1/E/12 z dnia 2012-11-20) w formie ekspertyzy
nt. potencjalnego niekorzystnego oddziaływania hałasu turbin wiatrowych na okoliczną ludność (pismo znak: NZAFIZY/56/2012 z dnia 2012-12-10).
2. Umowy programu wieloletniego: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY” Koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego

Opracowanie dokumentacji dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 40 czynników chemicznych szkodliwych dla zdrowia, PW I.B. 12

Kierownik tematu: prof. dr hab. Sławomir Czerczak

Czas trwania: 2011/2013

Opis realizowanych prac: Opracowanie dokumentacji dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 13 czynników chemicznych szkodliwych dla zdrowia.

Opracowanie metod oznaczania 12 szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu
na stanowiskach pracy do oceny narażenia zawodowego,
PW I.B. 13

Kierownik tematu: dr Jan Gromiec

Czas trwania: 2011/2013

Opis realizowanych prac: Opracowanie metod oznaczania 4 szkodliwych substancji chemicznych
w powietrzu na stanowiskach pracy.

Walidacja bezpomiarowych modeli oceny narażenia inhalacyjnego na wybrane substancje chemiczne w powietrzu środowiska pracy, PW I.B. 14

Kierownik tematu: prof. dr hab. Sławomir Czerczak

Czas trwania: 2011/2013

Opis realizowanych prac: Wyznaczenie poziomów narażenia w oparciu o modele predykcyjne
oraz przeprowadzenie pomiarów w środowisku pracy.
Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii

Rozwiązania opieki profilaktycznej nad pracownikami niepełnosprawnymi, PW IV.B.10

Kierownik tematu: dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa, prof. IMP

Czas trwania: 2011/2013

Opis realizowanych prac: Opracowanie kryteriów orzekania o możliwości wykonywania pracy
przez osoby niepełnosprawne.
3. Indywidualne Projekty badawcze „Granty”
Zakład Epidemiologii Środowiskowej

Ocena zagrożenia osób pracujących w nocy wystąpieniem wybranych nowotworów złośliwych, PB5169/B/P01/2010/38

Kierownik tematu: dr hab. Beata Pepłońska

Czas trwania: 2010/2014

Opis realizowanych prac: Opracowanie i dystrybucja materiałów promocji zdrowia. Ocena częstości i występowania czynników ryzyka wybranych chorób nowotworowych badanych pracowników
w populacji.
Pre i postnatalna ekspozycja na ftalany a wynik ciąży i rozwój psychoruchowy dzieci, PB2011/01/B/NZ7/06462

Kierownik tematu: dr Kinga Polańska

Czas trwania: 2010/2012

Opis realizowanych prac: Ocena wpływu narażenia na ftalany na parametry urodzeniowe i rozwój psychoruchowy dzieci. Wyniki uzyskane w ramach projektu pozwolą określić poziom ekspozycji
na ftalany kobiet ciężarnych i ich dzieci obserwowany w Polsce. Ponadto wyniki te pozwolą poszerzyć istniejący stan wiedzy w zakresie wpływu omawianej ekspozycji na wynik ciąży i rozwój neurobehawioralny dzieci.
Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia

Wskaźniki ekspozycji na nanocząsteczki w środowisku pracy i ich wpływ na czynność układu oddechowego, PB5052/P01/2010/38

Kierownik tematu: prof. dr hab. Irena Szadkowska-Stańczyk

Czas trwania: 2010/2013

Opis realizowanych prac: Wykonanie pomiarów narażenia na nanocząstki występującego
na wybranych stanowiskach pracy. Przeprowadzenie badań spirometrycznych w wybranej grupie osób.
Identyfikacja czynników determinujących stopień zawilgocenia i zagrzybienia mieszkań
na terenie aglomeracji miejskiej w kontekście oddziaływania na stan zdrowia mieszkańców
, PB1754/B/P01/2010/39

Kierownik tematu: prof. dr hab. Irena Szadkowska-Stańczyk

Czas trwania: 2010/2013

Opis realizowanych prac: Opracowanie środowiskowego wskaźnika zagrzybienia. Kategoryzacja mieszkań w zakresie zagrożenia mykologicznego. Wybór mieszkań do badań środowiskowych. Pobór próbek pod kątem oceny rzeczywistego narażenia na grzyby pleśniowe. Identyfikacja ilościowa
i jakościowa grzybów pleśniowych.
Zakład Toksykologii i Kancerogenezy

Wpływ przewlekłego narażenia zawodowego na ołów na ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Rola stresu oksydacyjnego, PB2011/01/B/N27/01325

Kierownik tematu: dr Małgorzta Trzcinka-Ochocka

Czas trwania: 2011/2014

Opis realizowanych prac: Uważa się, że mechanizm wywoływania wzrostu ciśnienia wskutek oddziaływania ołowiu jest wielotorowy i częściowo jest wynikiem stresu oksydacyjnego. Jednak precyzyjny mechanizm obserwowanego nadciśnienia tętniczego będącego efektem długotrwałego, narażenia na ołów ciągłe nie jest w pełni rozpoznany, dlatego projekt ten może przyczynić
się do poszerzenia wiedzy na ten temat, jak również określić rolę stresu oksydacyjnego w nadciśnieniu tętniczym u narażonych zawodowo na ołów. Wyniki obecnego tematu posłużą do skompletowania informacji na temat skutków zdrowotnych narażenia na ołów. Wyniki tej pracy mogą zostać wykorzystane w ochronie i profilaktyce zdrowia pracowników narażonych zawodowo na ołów.
Badanie oddziaływania genotypów czynnika transkrypcyjnego NFE2L2, s-transferazy glutationowej i dysmutazy ponadtlenkowej oraz ekspresji genów indukowanych przez NFE2L2 u osób z rakiem pęcherza moczowego, PB1978/B/P01/2009/371   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna